Ten akredytowany cykl kursów zawiera 3 dniowy kurs Information Security Essentials (HL945S) oraz 2 dniowy kurs Information Security Essentials Plus (HL946S).
Szkolenie jest akredytowane przez Information Systems Examination Board (ISEB) reprezentowany przez British Computer Society (BCS) i przygotowuje Cię do cenionego i rozpoznawalnego na rynku IT egzaminu Certificate in Information Security Management Principles (CISMP).

Cel szkolenia

Kurs Information Security Essentials przygotuje Cię do spojrzenia na Twoją organizację i jej działanie poprzez pryzmat bezpieczeństwa informacji, a także przygotuje do wdrożenia kompleksowej strategii bezpieczeństwa informacji, która pozwoli Ci na bycie konkurencyjnym. Szkolenie prezentuje także praktyczne przykłady jak wdrożyć środki bezpieczeństwa i metody minimalizujące ryzyko w Twojej organizacji.

Niezależnie od tego czy odpowiadasz za kierowanie czy też za stronę techniczną bezpieczeństwa, ten kurs pozwoli Ci poznać, czym jest bezpieczeństwo informacji uwzględniając zarzadzanie ryzykiem, techniczne i administracyjne zabezpieczenia, przepisy prawa, fizyczne i osobowe zabezpieczenia, standardy bezpieczeństwa (np. ISO 27001/2), utrzymanie ciągłości działania i wiele innych.

Podczas kursu Information Security Essentials Plus poznasz element wdrożenia ISO 27001 i regulacje we wskazanych obszarach cyklu bezpieczeństwa informacji. Poznasz podstawy prawne i wymagania, które dotyczą Twojego programu bezpieczeństwa informacji oraz rozwoju oprogramowania, praktyk, które wspierają wymagania integracji bezpieczeństwa oraz najlepszych praktyk w zakresie obsługi incydentów, przygotowania się do audytu, a także inne zagadnienia z tego zakresu.

Ten kurs prowadzi do kolejnych poziomów wiedzy oraz bardziej zaawansowanych certyfikatów zarówno w zakresie zarządzania, jak i technicznych elementów bezpieczeństwa, takich jak CISSP, Security+ i CCSK
oraz odpowiada aktualnym programom zarządzania projektami i utrzymaniem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chciałyby przystąpić do egzaminu BCS Certificate in Information Security Management Principles (CISMP), kierownictwu IT oraz członkom Zespołów Zarządzania Bezpieczeństwem informacji, szefom bezpieczeństwa i systemów IT, jak również osobom przygotowującym się do uzyskania certyfikatu z zakresu ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, CISMP, CISSP, Security+ or CCSK.

Wymagania

Od osób chcących wziąć udział w szkoleniu wymagana jest podstawowa znajomość systemów operacyjnych i sieci IT.
Doświadczenie z zarządzania sieciami, zarządzaniu projektami oraz organizacją będzie pomocne, ale nie jest niezbędne.

Informacje dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

Moduł 1: Ustanowienie podstaw bezpieczeństwa.

 • Przykłady jak ważne jest bezpieczeństwo informacji.
 • Jak bezpieczeństwo może decydować o przewadze w businessie.
 • Modele dojrzałości zapewnienie informacji.
 • Identyfikacja właściwych źródeł wymogów zgodności prawnych, regulacyjnych, klienckich.

Moduł 2: Definicja kluczowych założeń bezpieczeństwa informacji.

 • Bezpieczeństwo informacji oraz kluczowe elementy: poufność, integralność, dostępność.
 • Spełnienie wymagań w bezpieczeństwie informacji.
 • Różnice pomiędzy zagrożeniami, podatnościami a atakami.
 • Zastosowanie definicji w środowisku.
 • Identyfikacja form zagrożeń.
 • Wykaz typowych podatności w firmach.
 • Omówienie, co jest przyczyną incydentów bezpieczeństwa.

Moduł 3: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji.

 • Wskazanie przewagi stosowania istniejących wytycznych.
 • Pokazanie cyklu zarządzania bezpieczeństwem.
 • Wskazanie kluczowych ról, odpowiedzialności i interakcji.
 • Różnice pomiędzy polityką, standardem, procedurą a wytycznymi.
 • Charakterystyka dobrej polityki.
 • Jak ważne jest ogłoszenie polityki.

Moduł 4: Wprowadzenie do zagrożeń IT, podatności i ataków.

 • Omówienie podatności w komunikacji klient/serwer.
 • Omówienie, dlaczego duże organizacje są zagrożone.
 • Identyfikacja fizycznych, technicznych i socjotechnicznych zagrożeń.
 • Identyfikacja i Omówienie najczęściej występujących ataków.
 • Omówienie najczęściej występujących przykładów ataków socjotechnicznych.

Moduł 5: Ocena ryzyka.

 • Role zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz ich powiązanie z cyklem zarządzania bezpieczeństwem.
 • Szacowanie ryzyka szczątkowego dla Twojej organizacji w różnych kluczowych obszarach.
 • Różnice pomiędzy analizą wpływu na działalność a ocena ryzyka.
 • Różnice pomiędzy jakościowym a ilościowym analizowaniem ryzyka.
 • Omówienie skanowania podatności.
 • Przykładowe narzędzia do skanowanie portów komunikacyjnych oraz innych podatności.
 • Wskazanie narzędzi kryteriów wyboru i porównania.
 • Przygotowanie raportu ze skanowania.

Moduł 6: Kontrola dostępu.

 • Omówienie wagi kontroli dostępu w implementacji bezpieczeństwa informacji.
 • Wskazanie jak autoryzacja i weryfikacja działają razem w celu zapewnienia kontroli dostępu.
 • Zarys, dlaczego techniczne i fizyczne zabezpieczenia są wspólnie bardzo ważne.

Moduł 7: Wybór zabezpieczeń

 • Wskazanie typowych zabezpieczenia dla każdej z kategorii zagrożenia.
 • Wskazanie przeciwdziałania ze względu na strategię.
 • Omówienie ważności zarządzania aktualizacją i patchowaniem.
 • Kategoryzacja zabezpieczeń fizycznych.
 • Omówienie przeciwdziałania technicznego.
 • Identyfikacja pozycji firewall w architekturze sieciowej i w strefie DMZ.
 • Wskazanie działania, jakie firewall może podjąć w celu rozpoznania ruchu sieciowego.
 • Omówienie działania IPS (Intrusion Prevention Systems).
 • Omówienie jak IPS wykrywa atak.
 • Porównanie typów IPS-ów.
 • Omówienie jak VPN (Virtual Private Networking) wspiera cele bezpieczeństwa.
 • Omówienie jak szyfrowanie wspiera bezpieczeństwo.
 • Omówienie jak można stosować szyfrowanie.
 • Różnice pomiędzy szyfrowaniem symetrycznym a asymetrycznym.
 • Omówienie pozycjonowania skanerów antywirusowych.


Moduł 8: Planowanie zabezpieczeń dla konsumeryzacji i rozwiązań Cloud (chmury obliczeniowej) w IT.

 • Omówienie wpływu konsumeryzacji IT.
 • Omówienie zagrożenia i podatności dla rozwiązań mobilnych.
 • Podsumowanie interwencji dla rozwiązań mobilnych.
 • Identyfikacja zagrożeń ze strony mediów społecznościowych.
 • Podsumuj zabezpieczenia dla mediów społecznościowych.
 • Omówienie relacji pomiędzy konsumeryzacją a rozwiązaniami chmury obliczeniowej.
 • Różnice pomiędzy rozwiązaniami chmury obliczeniowej i usługami.
 • Identyfikacja ryzyka dla różnych przykładów wykorzystania chmury obliczeniowej.
 • Przykłady zabezpieczeń dla chmury obliczeniowej.

Moduł 9: Planowanie utrzymania ciągłości działania oraz przywracanie po awarii

 • Omówienie ważności ciągłości działania.
 • Przykłady, dlaczego jest to takie ważne.
 • Omówienie ciągłości działania i terminów z tym związanych.
 • Omówienie relacji z zarządzaniem ryzykiem.
 • Wskazanie elementów utrzymania ciągłości działania.
 • Porównanie i różnice pomiędzy BCP a DRP.
 • Omówienie kluczowych elementów oraz prawne zapisy dostępności usług.
 • Omówienie weryfikacji rozwiązań redundantnych.
 • Rozważania na temat redundancji.

Moduł 10: Strategie wdrożenia dla właściwego poziomu bezpieczeństwa.

 • Wskazanie kilku najczęściej pomijanych zagrożeń dla bezpieczeństwa IT.
 • Wskazanie najlepszych praktyk w zakresie zatrudniania i szkolenia użytkowników/pracowników.

Moduł 11: Zarządzanie bezpieczeństwem Informacji.

 • Wskazanie równowagi pomiędzy wymogami organizacji a zarządzaniem bezpieczeństwem.
 • Omówienie holistycznego podejścia do zarządzania w organizacji.
 • Wskazanie, jak bardzo ważne jest wsparcie ze strony zarządu dla bezpieczeństwa informacji.
 • Wskazanie jak wymagania bezpieczeństwa informacji przenikają przez poszczególne szczeble zarządzania.
 • Wskazanie ról w organizacji powiązanych z bezpieczeństwem informacji.
 • Omówienie procesu wdrażania polityki.

Moduł 12: Ramy prawne.

 • Wskazanie odpowiednich podstaw prawnych w różnych regionach świata.
 • Omówienie typowych elementów ochrony danych.
 • Zidentyfikowanie typowych naruszeń ochrony danych.
 • Omówienie jak organizacje z różnymi lokalizacjami mogą poradzić sobie z różnymi systemami prawnymi.
 • Wskazanie odpowiedzialności organizacji w zakresie monitorowania użytkowników/pracowników.

Moduł 13: Standardy bezpieczeństwa.

 • Wskazanie najważniejszych standardów dla różnych regionów.
 • Omówienie standardów ISO i powiązania między nimi.
 • Wskazanie kolejnych etapów w cyklu SZBI.
 • Wskazanie elementów dokumentacji SZBI.
 • Identyfikacja poziomów bezpieczeństwa.
 • Rozpoznawanie certyfikowanych produktów.
 • Wskazanie kluczowych elementów zaleceń NIST.
 • Omówienie, dlaczego ważne są standardy szyfrowania.

Moduł 14: Programowanie aplikacji dla bezpieczeństwa.

 • Omówienie najlepszych praktyk z zakresu programowania aplikacji w celu zachowanie bezpieczeństwa.

Moduł 15: Audyt bezpieczeństwa.

 • Omówienie kluczowych terminów związanych z audytem.
 • Opis procesów związanych z audytem.
 • Wskazanie celu audytu.
 • Wskazanie typów audytu.
 • Omówienie zadania audytora.
 • Omówienie elementów dokumentacji poaudytowej.

Moduł 16: Zarządzanie incydentami.

 • Omówienie kolejnych kroków w przypadku wystąpienia incydentu.
 • Wskazanie elementów raportu związanego z incydentem bezpieczeństwa.
 • Omówienie procesów zbierania dowodów związanych z incydentem.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email