To 3-dniowe szkolenie jest kontynuacją kursu Certified Data Center Professional. Zapewnia ono uczestnikom dalszą wiedzę specjalistyczną pozwalającą im weryfikować oferty składane przez dostawców pod kątem poprawności, sprawności i wydajności. To niezbędne szkolenie dla profesjonalnych kierowników centrów przetwarzania danych i innych pracowników ośrodków obliczeniowych. Szkolenie kończy się egzaminem CDCS® akredytowanym i administrowanym przez Grupę ICOR. Certyfikat CDCS® jest wymagany w przypadku osób zamierzających zdobyć status Certified Data Center Expert.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności oraz wiedzę z następujących dziedzin:
• cykl życia projektów centrów przetwarzania danych i jego etapy,
• omawianie wymagań z producentami, dostawcami i wykonawcami na wysokim poziomie szczegółowości,
• weryfikowanie planów projektowych na poziomie technicznym,
• warstwy projektowe, strukturalne i serwisowe centrum przetwarzania danych,
• różne aspekty budynków, takie jak kuloodporność, niwelacja oddziaływań sejsmicznych, ochrona przeciwpożarowa i stabilność termiczna,
• umiejętność zbudowania podłogi technicznej,
• umiejętność odczytu jednoliniowych schematów elektrycznych i sposoby unikania typowych błędów projektowych,
• wybór właściwych zasilaczy awaryjnych i odpowiedniej konfiguracji równoległej,
• umiejętność obliczania pojemności akumulatorów,
• wiedza na temat odległości pozwalających uniknąć szkodliwego wpływu pola elektromagnetycznego na bezpieczeństwo ludzi i pracę urządzeń,
• zasady budowy systemów chłodzenia oraz parametry CFM, Delta-T i inne ważne czynniki,
• czynniki wpływające na generowanie zanieczyszczeń oraz obowiązujące limity,
• wszelkie szczegóły dotyczące dostępnych opcji ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność obliczania zawartości gazu i sprawdzenia instalacji,
• umiejętność zmierzenia i poprawy sprawności energetycznej centrum przetwarzania danych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla specjalistów z zakresu informatyki, centrów przetwarzania danych i zarządzania obiektami, którzy pracują w takich centrach lub realizują zadania z nimi związane.
W kursie mogą też wziąć udział osoby odpowiedzialne za dostępność centrów przetwarzania danych i łatwość zarządzania nimi oraz za usprawnienia w tym obszarze.

Wymagania

Uczestnicy szkolenia Certified Data Center Specialist - CDCS® muszą dysponować ważnym certyfikatem Certified Data Center Professional - CDCP® HK258S

Informacje dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

1. Przegląd projektu/cyklu życia centrum przetwarzania danych.

 • Przegląd etapów cyklu życia centrum przetwarzania danych.
 • Planowanie, modyfikowanie struktury i ciągłe usprawnianie.

2. Warstwy.

 • Historia definicji „warstw”.
 • Definicje, kategorie i punkty pomiarowe warstw.
 • Opcje nadmiarowości.
 • Metodyka TIMS (Tiered Infrastructure Maintenance Standards).

3. Zagadnienia i standardy związane z budynkami.

 • Wymagania w dziedzinie obciążenia i grubości podłogi.
 • Stopień ochrony przeciwpożarowej dla ścian i szyb.
 • Ochrona przed wybuchem.
 • Kuloodporność.
 • Ochrona przeciwwłamaniowa.

4. Zaawansowane zagadnienia dotyczące podłogi technicznej i sufitu podwieszanego.

 • Wytyczne dotyczące instalacji podłogi technicznej pozwalające zapewnić, że wykonawcy zainstalują odpowiednio zamkniętą i wypoziomowaną podłogę tego typu.
 • Wybór odpowiednich płytek i ich lokalizacja.
 • Konstrukcje podłogowe niwelujące oddziaływania sejsmiczne.
 • Wybór odpowiedniego sufitu podwieszanego.

5. Zaawansowane systemy zasilania.

 • Schemat infrastruktury zasilania.
 • Agregaty prądotwórcze.
 • Systemy zasilania awaryjnego (UPS).
 • Filtry harmonicznych.
 • Systemy akumulatorów.

6. Zaawansowane aspekty związane z polem elektromagnetycznym.

 • Różnice między polem elektromagnetycznym wokół obwodów jedno- i trójfazowych oraz przewodów szynowych.
 • Dostępne możliwości pomiaru pola elektromagnetycznego i interpretacja wyników pomiarów jednoosiowych i złożonych.
 • Wytyczne dotyczące bezpiecznej odległości dla sprzętu i ludzi.
 • Obliczanie współczynnika tłumienia pola elektromagnetycznego dla ekranów ochronnych.
 • Przenikalność i nasycenie materiałów.

7. Zaawansowane systemy chłodzenia.

 • Definicje klas środowiskowych i specyfikacje termiczne.
 • Przepływ powietrza wokół sprzętu oraz definicje i limity dla parametru Delta-T.
 • Planowanie rozmieszczenia sprzętu naziemnego, stelaży i urządzeń chłodzących.
 • Obliczanie i konwersja wymagań CFM.
 • Specyfikacje dotyczące systemów klimatyzacji oraz kryteria wyboru właściwego klimatyzatora o odpowiedniej mocy i przepływie.
 • Techniki optymalizacji przepływu powietrza.
 • Wytyczne dotyczące nadmiarowości klimatyzatorów.
 • Wytyczne dotyczące chłodzenia cieczą w centrach przetwarzania danych.

8. Zaawansowana ochrona przeciwpożarowa.

 • Trójkąt spalania i elementy pozwalające zatrzymać pożar.
 • Szczegóły dotyczące systemów wykrywania ognia (VESDA, VIEW, czujniki dymu).
 • Zagadnienia dotyczące instalacji czujników.
 • Różnice między systemami wodnymi, suchymi instalacjami tryskaczowymi i systemami wstępnego reagowania, a także przyczyny i sposoby wykrywania ich nieskuteczności.
 • Szczegóły dotyczące systemów gaśniczych zawierających gazy obojętne, fluorowane gazy cieplarniane oraz halony, a także kryteria. wyboru właściwego gazu dla określonego centrum przetwarzania danych.
 • Obliczanie zawartości gazu wystarczającej do powstrzymania ognia.
 • Inne wymogi dotyczące gazowych systemów gaśniczych (czas uwalniania, czas utrzymywania, wymagania w zakresie instalacji rur i inne istotne czynniki).
 • Wymagania dotyczące paneli przeciwpożarowych.
 • Sprawdzanie instalacji, elementy wymagające weryfikacji oraz sposób przeprowadzania kontroli.
 • Nowe techniki przeciwpożarowe pozwalające zapobiec pożarowi jeszcze przed jego powstaniem.

9. Zarządzanie okablowaniem.

 • Okablowanie zasilające i sieciowe w stelażu.
 • Etykiety zgodne z normą TIA-606.
 • 10. Środowisko pracy.
 • Regulacje, specyfikacje, efekty i limity dotyczące emisji hałasu.
 • Zanieczyszczenia generowane przez centrum przetwarzania danych i klasyfikacje ośrodków obliczeniowych.
 • Pomiary, standardy i limity.
 • Środki zapobiegawcze i sposoby unikania problemów.
 • Wyładowania elektrostatyczne (ESD).

11. Wydajność centrum przetwarzania danych.

 • Wskaźniki sprawności energetycznej.
 • Sposoby pomiaru sprawności energetycznej i wartości dopuszczalne w zestawieniu z branżą.
 • Sposoby uzyskiwania oszczędności energetycznych w centrum przetwarzania danych, różne techniki oszczędzania energii we wszystkich. częściach obiektu, np. na poziomie aplikacji/systemów, chłodzenia, dystrybucji zasilania.

12. Pytania i odpowiedzi, przegląd zagadnień i przygotowanie do egzaminu Egzamin próbny Egzamin CDCS®.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email