Adresaci szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla programistów posiadających podstawową wiedzę w zakresie HTML i JavaScript, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje związane z tworzeniem interaktywnych aplikacji internetowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz praktycznymi zagadnieniami technologii HTML 5, JavaScript oraz frameworkiem AngularJS, umożliwiające efektywne tworzenie aplikacji webowych.

Osoby, które ukończą szkolenie dowiedzą się jak:

  • tworzyć strony i formularze w HTML 5, także w sposób umożliwiający przenośność,
  • stosować style CSS 3 do formatowania stron i tworzenia efektów graficznych,
  • korzystać z zaawansowanych funkcjonalności HTML 5 takich jak operacje na plikach, drag & drop, komunikacja z serwerem lub osadzanie multimediów,
  • tworzyć dowolne efekty graficzne dzięki nowym elementom HTML 5,
  • stosować język JavaScript do rozwiązywania popularnych problemów,
  • zaimplementować architekturę Model-View-Controller w aplikacji webowej dzięki użyciu AngularJS.

Powyższa wiedza umożliwi uczestnikom na samodzielne tworzenie zaawansowanych interfejsów aplikacji webowych stosując popularne standardy.

Wymagania:

Od uczestników wymagane jest rozeznanie w standardach HTML, XML, HTML DOM oraz znajomość podstaw tworzenia aplikacji webowych. Podstawy programowania w JavaScript lub innym języku skryptowym zdecydowanie ułatwią przyswojenie materiału szkoleniowego.

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 10 osób.

Program szkolenia

  1. HTML 5
    1. Postawy HTML 5, CSS i JavaScript
      1. Tworzenie strony i stosowanie podstawowych stylów
      2. Zalety HTML 5. Porównanie z HTML 4
      3. Wsparcie przeglądarek dla HTML 5
      4. Przegląd najważniejszych nowych znaczników strukturalnych w HTML 5
      5. Wprowadzenie do JavaScript i przegląd składni
      6. Wprowadzanie JavaScript do struktury HTML DOM
      7. Obsługa zdarzeń wejściowych
      8. Tworzenie formy i walidacja danych wejściowych z użyciem atrybutów HTML 5 lub JavaScript
      9. Ćwiczenia z formami i walidacją danych
    2. Programowanie w JavaScript
      1. Struktura kodu JavaScript
      2. Tworzenie i rozszerzanie obiektów
      3. Wybrane dobre praktyki
      4. Ćwiczenia: dziedziczenie z obiektów i refaktoryzacja kodu
    3. Interfejsy programistyczne w HTML 5
      1. Dostęp do systemu plików, operacje na plikach
      2. Drag & Drop
      3. Osadzanie multimediów
      4. Podstawy Web Audio API
      5. Geolocation API
      6. Debugowanie oraz profilowanie aplikacji webowej
      7. Ćwiczenia z API HTML 5
    4. Aplikacje offline w HTML5
      1. Zarządzanie danymi lokalnymi
      2. Buforowanie lokalne aplikacji
      3. Ćwiczenia: aplikacja i dane offline
    5. Dostosowywanie aplikacji
      1. Tworzenie przenośnego interfejsu
      2. Wykrywanie urządzenia i wybieranie odpowiedniej reprezentacji. CSS 3 Media Queries
      3. Ćwiczenie: przygotowanie strony do wydruku oraz wyświetlenia na urządzeniu mobilnym
    6. Zaawansowane operacje graficzne
      1. Interaktywna grafika wektorowa z użyciem Scalable Vector Graphics
      2. Rysowanie na "płótnie": Canvas
      3. Ćwiczenia
    7. Stosowanie CSS 3 w stronach HTML 5
      1. Stosowanie stylów tekstu
      2. Stosowanie stylów do elementów blokowych
      3. Selektory CSS3
      4. Ulepszanie efektów graficznych z użyciem CSS3
      5. Ćwiczenia: stylowanie nagłówków
    8. Animacje
      1. Efekty przejść w CSS3
      2. Transformacje elementów
      3. Stosowanie animacji CSS Key-Frame
    9. Komunikacja sieciowa między aplikacją a serwerem
      1. Wysyłanie i odbieranie danych z użyciem XMLHTTPRequest
      2. Ćwiczenia: Marshalling i wymiana danych w aplikacji webowej
      3. Wprowadzenie do Web Sockets
      4. Wysyłanie i odbieranie danych z użyciem Web Sockets
      5. Ćwiczenia: Web Sockets
    10. Web Messaging API
      1. Wymiana wiadomości między dokumentami
      2. Uwierzytelnianie domen
      3. Kanały i porty
      4. Ćwiczenia
    11. Web Worker Process
      1. Operacje asynchroniczne i uzyskiwanie krótkiego czasu odpowiedzi aplikacji
      2. Rodzaje Web Worker'ów
      3. Wsparcie w przeglądarkach
      4. Wyświetlanie komunikatów podczas przetwarzania czasochłonnych operacji
    12. Extra (opcja)
      1. Webowe aplikacje natywne w Google Chrome: struktura, tworzenie i przenośność (wymagana znajomość języków C/C++)
  2. CSS 3: wybrane zagadnienia i ćwiczenia
    1. Stosowanie czcionek w aplikacjach webowych z użyciem CSS3
    2. Efekty tekstowe
    3. Układ dokumentu z wieloma kolumnami
    4. Efekty krawędzi
    5. Kolor, przeźroczystość i gradient
    6. Przekształcenia 2D i 3D
    7. Efekty przejść i animacje
    8. Box Layout - elastyczny układ
    9. Tło dokumentu
  3. JavaScript
    1. Wybrane zagadnienia językowe
      1. Tablice i inne struktury danych
      2. Funkcje jako obiekty
      3. Przekazywanie zmiennej listy argumentów do funkcji
      4. Prototypy funkcji
      5. Prototypy wbudowane
      6. Domknięcia funkcji
      7. Wyrażenia regularne
    2. Wybrane problemy i zastosowania JavaScript z ćwiczeniami
      1. Uruchamianie kodu JavaScript z zewnętrznych lokalizacji
      2. Przechwytywanie pozycji myszy
      3. Przyciski "Forward" i "Back"
      4. Tworzenie alertów w JavaScript
      5. Rozpoznawanie przeglądarki. Wykrywanie rodzaju dokumentu
      6. Przekierowanie
      7. Otwieranie nowego okna
      8. Data i czas
      9. Wykonanie z opóźnieniem
      10. Ładowanie obrazków przed wyświetleniem
      11. Zmiana obrazka przycisku po najechaniu kursorem
      12. Generator liczb losowych
      13. Operacje na literałach
      14. Formatowanie liczb na walutę
      15. Wycieki pamięci w JavaScript
  4. Angular JS: MVVW w JavaScript
    1. Czym jest wzorzec MVVW i MVW
      • budowa aplikacji opartych o Angular JS
      • Angular Seed / Twitter Bootstrap
    2. Modele w Angular JS
      • objaśnienie działania modeli w Angular JS
      • wiązanie modeli w dwie i jedną stronę
      • izolowany $scope i jego zastosowanie
    3. Widoki i szablony
      • omówienie zasady działania widoków w Angular JS
      • repeater'y
      • przełączniki klas CSS, wyrażenia logiczne
      • dołączanie kodu HTML różnych szablonów
      • walidatory formularzy:
        1. użycie wbudowanych walidatorów
        2. dołączanie niestandardowych walidatorów
        3. style błędów formularzy i elementów
      • obsługa zdarzeń
      • załączanie zewnętrznych bibliotek Angular UI
    4. Dyrektywy
      • czym jest dyrektywa i do czego służy
      • dołączanie zewnętrznych dyrektyw
      • zastosowanie w praktyce - dyrektywy z izolowanym kontrolerem
    5. Serwisy
      • czym są serwisy i do czego służą
      • wstrzykiwanie serwisów do wielu kontrollerów, użycie $inject
      • omówienie metod Angular $http jako serwisu
      • używanie modułu serwisu w innym module
      • interfejs REST jako Angular Web Service
    6. Routery
      • ładowanie szablonów po zmianie url
      • korzystanie z wielu widoków dla jednego i wielu kontrollerów
    7. Angular UI
      • korzystanie z zewnętrznych bibliotek UI
      • tworzenie list za pomocą gotowych bibliotek (ng-grid)
    8. Unit testy w Angular JS
    9. Ćwiczenia: tworzenie aplikacji typu RIA z Angular JS

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email