Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób, które już potrafią modelować w UML jednakże mają potrzebę poznania narzedzia Enterprise Architect na poziomie zaawansowanym, wliczając w to zaawansowane opcje tworzenia dokumentacji, pracę zespołową, tworzenie stereotypów graficznych i wiele innych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i opanowanie obsługi zaawansowanych funkcjonalności Enterprise Architect. Po to aby można było łatwiej pracować w zespole, ujednolicać dokumentację, czy pracować czybciej w czasie modelowania.

Wymagania:

Umięjętność modelowania w UML.

Parametry szkolenia

3*8 godzin (3*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. UML - wprowadzenie
  • Podstawy obiektowości
   1. Klasa (Class)
   2. Atrybut (Attribute)
   3. Metoda (Method)
   4. Obiekt (Object)
   5. Dziedziczenie (Generalization)
   6. Polimorfizm (Polymorphism)
  • Czym jest UML i jego rozwój
  • Na czym polega modelowanie obiektowe
  • Główne elementy UML
   1. Główne kwalifikatory
    1. Klasa (Class)
    2. Obiekt (Object)
    3. Interfejs (Interface)
    4. Komponent (Component)
    5. Węzeł (Node)
    6. Aktor (Actor)
    7. Przypadek Użycia (Use Case)
   2. Relacje
    1. Zależność (Dependency)
    2. Asocjacja (Association)
    3. Generalizacja (Generalization)
    4. Realizacja (Realization)
   3. Komentarze (Note)
   4. Rozszerzanie UML
    1. Stereotypy (Stereotype)
    2. Ograniczenia (Constraints)
    3. Etykiety (Tagged Values)
  • Różnica między diagramem a modelem
  • Zastosowania
 2. Wymagania i przypadki użycia (use case model)
  • Wymagania - czym są, trudności, po co analiza?
  • Analiza wymagań - proces
  • Przypadki użycia
   1. Przypadek użycia (use case)
   2. Analiza
   3. Dokumentacja - opis i scenariusze
  • Diagram przypadków użycia (use case diagram)
   1. Aktor (Actor)
   2. Przypadek użycia (use case)
   3. Granica kontekstu (boundary)
   4. Relacje
    1. Asocjacja (association)
    2. Dziedziczenie (generalization)
    3. Zawieranie <<include>>
    4. Rozszerzanie <<extend>>
 3. Modelowanie procesów biznesowych
  • Czym jest proces biznesowy i po co modelować
  • Różne języki opisu
  • Diagram aktywności (activity diagram)
   1. Aktywność (activity)
   2. Akcja (action)
   3. Rozpoczynanie i kończenie
    1. Początek (initial node)
    2. Koniec przepływu (flow final node)
    3. Koniec aktywności (activity final node)
   4. Warunki (guard)
   5. Zrównoleglanie (fork, join)
   6. Redefiniowanie złączenia (join specification)
   7. Decyzje i złączenia (decision, merge)
   8. Przepływy sterowania (control flow)
   9. Waga (weight)
   10. Przepływy obiektów (object flow)
    1. Notacje obiektu (obiekt, pin)
    2. Obiekt w danym stanie
   11. Zaawansowane notacje pinów
    1. Wejściowy i wyjściowy
    2. O charakterze wyjątku
    3. W przepływie strumieniowym
    4. Anonimowa notacja pinów
   12. Stereotypy dla obiektów
    1. Bufor centralny (central buffer)
    2. Składnica danych (datastore)
   13. Partycje (activity partition)
   14. Wyjątki (exception)
   15. Sygnały
    1. Wysłanie (send signal action)
    2. Odbiór (accept event action)
    3. Sygnał czasowy (accept time event)
   16. Obszar przerywalny (interruptible region)
    1. Sygnały w obszarze przerywalnym
   17. Wyjątki
   18. Regiony rozszeżenia (expansion region)
    1. Iterowanie (iterative)
    2. Zrównoleglanie (parallel)
    3. Przetwarzanie strumieniowe (stream)
 4. Projekt statyczny
  • Porównanie modelu projektowego z analitycznym
  • Diagram klas (class diagram)
   1. Klasa (class)
    1. Atrybuty i metody
    2. Elementy statyczne
   2. Widoczność (visibility)
   3. Dziedziczenie (generalization)
    1. Zbiory dziedziczenia (generalization set)
    2. Ograniczenia dla dziedziczenia
     1. disjoint
     2. overlapping
     3. complete
     4. incomplete
   4. Abstrakcje i interfejsy (abstract class, interface)
   5. Realizacja (realization)
   6. Zależności i stereotypy
    1. Tworzenie <<instantiate>>
    2. Wysłanie <<send>>
    3. Wywołanie <<call>>
    4. Udoskonalenie <<refine>>
    5. Ślad <<trace>>
    6. Dostarczenie <<derive>>
   7. Asocjacja (association)
    1. Elementy opisu asocjacji
     1. Nazwa i role
     2. Liczności
     3. Poziomy dostępu
     4. Nawigowalność/Kierunkowość
    2. Asocjacje wielokrotne
    3. Asocjacje zwrotne
    4. Agregacja i kompozycja
    5. Asocjacja kwalifikowana (qualified association)
   8. Klasa asocjacji (association class)
   9. Jak dokonać identyfikacji klas
   10. Dane, czyli model domeny
 5. Projekt dynamiczny
  • Analiza CRC - opis i zagrożenia
  • Diagram sekwencji (sequence diagram)
   1. Obiekt (object)
   2. Linia życia (life line)
   3. Rodzaje komunikatów (messages)
    1. Synchroniczny (synchronous message)
    2. Asynchroniczny (asynchronous message)
    3. Zwrotny (return message)
    4. Zgubiony (lost message)
    5. Odnaleziony (found message)
    6. Tworzenie obiektu <<create>>
    7. Niszczenie obiektu <<destroy>> i destruction event
   4. Ośrodek sterowania (execution specification)
   5. Bloki złożone (combined fragment)
    1. Pętla (loop) – loop
    2. Alternatywa (alternative) – alt
    3. Przerwanie (break) - break
    4. Współbieżność (parallel) – par
    5. Blok krytyczny (critical) - critical
    6. Ścisłe uporządkowanie (strict sequencing) - stricte
    7. Odwołanie (interaction use) - ref
   6. Bloki złożone a notacja w UML 1.x
  • Sekwencje w analizie - stereotypy analityczne
   1. Granica <<boundary>>
   2. Logika <<control>>
   3. Dane <<entity>>
  • Jak modelować analitycznie
 6. Inne diagramy (przegląd)
  • Komponentów (component diagram)
   1. Komponent (component)
   2. Interfejs (interface)
    1. Wymagany (required interface)
    2. Dostarczany (provided interface)
   3. Złączenie interfejsów (assembly)
  • Diagram wdrożenia (deployment diagram)
   1. Węzeł (node)
   2. Łącze komunikacji (communication path)
  • Pakietów (package diagram)
   1. Pakiet
   2. Podstawowe zależności
    1. <<import>>
    2. <<access>>
  • Obiektów (object diagram)
   1. Obiekty nazwane i anonimowe
   2. Instancja/Obiekt (instance specification)
  • Struktur połączonych (composite structure diagram)
   1. Część (part)
    1. Port
    2. Interfejsy i złaczenie
   2. Połączenie
   3. Współpraca (collboration)
    1. Rola i jej przypisanie
    2. Element współpracujący
   4. Wystąpienie współpracy (collaboration use)
  • Maszyna stanowa (state machine diagram)
   1. Stan (state)
   2. Przejście (transition)
    1. Proste
    2. Zwrotne
    3. Wewnętrzne
    4. Automatyczne
   3. Sygnatura przejścia
   4. Pseudo-stany
    1. Początek (initial)
    2. Koniec (final)
    3. Zniszczenie (terminate)
   5. Czynności w stanie
    1. entry, exit i do
    2. Własne akcje - przejścia wewnętrzne
   6. Zdarzenia
    1. Zdarzenia czasowe (at, after)
    2. Zdarzenie zmiany stanu (when)
    3. Sygnał (signal)
  • Przegląd interakcji (interation overview diagram)
   1. Przepływ sterowania
   2. Początek i koniec
   3. Fragment i wystąpienie interakcji
   4. Decyzja
  • Harmonogramowanie (timing diagram)
   1. Ograniczenia i komunikaty
   2. Dwie notacje harmonogramowania
  • Komunikacja (communication diagram)
   1. Obiekt i rodzaje komunikatów
   2. Kolejność komunikatów (notacja zagnieżdżona)
 7. Przejrzysty model w narzędziach UML
  • Perspektywy 4+1
  • Podział na pakiety z przykładami
  • Podpinanie diagramów pod inne elementy
 8. Enterprise Architect a praca w zespole
  • Import/Export (XMI)
  • Wewnętrzna korespondencja (Team Review)
  • Punkty porównania zmian (Baseline)
  • Wspólny model na bazie danych
  • Wersjonowanie z systemami wersjonowania (CVS, SVN...)
  • Najlepsze praktyki
 9. Zaawansowane aspekty UML
  • Meta Object Facility (MOF)
  • Pakiet CORE
  • Profile
   1. Profil (profile)
   2. Meta-Klasa, stereotyp i rozszerzenie
   3. Użycie profilu (profile application)
  • OCL - język ograniczeń
   1. Zastosowanie i składnia
   2. Kontekst wyrażenia
  • Model Driven Archtecture (MDA)
   1. Modele MDA
    1. Computation independend model (CIM)
    2. Platform independend model (PIM)
    3. Platform specific model (PSM)
    4. Platform model
   2. Transformacje PIM
 10. Ćwiczenia obejmują poniższe zagadnienia z obsługi Enterprise Translator
  • Wytwarzanie dokumentacji
   1. Do pliku i do HTML
   2. Dla szablonów gotowych i własnych (tworzenie)
   3. Słownik terminów dla dokumentacji w innym języku
   4. Dokumenty wewnętrzne (Linked Document)
   5. Grupy dokumentów
   6. Tworzenie dokumentu z kilku innych dokumentów
  • Definiowanie słownika projktowego
  • Praca zespołowa z Enterprise Architect
   1. Import/Export
   2. Wersjonowanie
   3. Unikanie konfliktów przy pracy zespołowej
  • Zarządzanie treścią na poziomie zaawansowanym
   1. Śledzenie zależności między elementami
   2. Macierze zależności
   3. Elementy złożone (composite)
   4. Jak ułatwić pracę na elementach zagnieżdżonych
   5. Definiowanie list wyboru (statusy, rodzaje elementów itp.)
   6. Ustrukturalizowane scenariusze (Use Case)
    1. Szybkie dodawanie pojęć słownikowych
    2. Automatyczne generowanie diagramów ze scenariuszy
    3. Automatyczne tworzenie relacji <<include>> i <<extend>>
   7. Powiadamianie o zmianach w modelu
   8. Ulubione (Favorites)
  • Automatyczne generowanie kodu
   1. Domyślne typy kolekcji
   2. Określanie get'terów i set'terów
   3. Wybór silnika bazy danych
   4. Typy generyczne
   5. Szablony kodu
   6. Reverse engeneering
  • Elementy graficzne na diagramach
   1. Diagram "rysowany ręcznie" w Enterprise Architect
   2. Kontrola wyświetlania szczegółów na diagramie i dla elementu
   3. Dopinanie elementów graficznych
    1. Pod element
    2. Definiowanie bibliotek obrazków
    3. Własne stereotypy graficzne
    4. Tworzenie i używanie nowych profili
   4. Problemy prezentacji na diagramach
    1. Scalanie błędnych podziałów aktywności
    2. Wyłączenie automatycznego odśmiecania
    3. Logika w konstruktorze
  • Skróty czyli szybkie wytwarzanie
   1. Kopiowanie elementu
   2. Stworzenie ostatnio dodanego elementu
   3. Stworzenie ostatnio dodanej referencji
   4. Wiązanie relacjami przez zagnieżdżanie
   5. Szybkie edytowanie
    1. Dodanie/usunięcie pod-elementów
    2. Zmiana nazwy
   6. Szybkie generowanie dokumentacji
  • I wiele innych...

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email