Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do testerów posiadających certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie podstawowym (Foundation Level), ponieważ jest to formalny wymóg, aby móc przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie zaawansowanym. Ograniczenie to nie dotyczy osób chcących jedynie uczestniczyć w szkoleniu, bez przystępowania do egzaminu certyfikującego. ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Analyst jest certyfikatem poświadczającym zaawansowaną wiedzę posiadacza w zakresie technik projektowania testów oraz pracy na stanowisku analityka testów. Zasadnicza część szkolenia dotyczy konkretnych technik projektowania testów. Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwijać się jako testerzy w kierunku analitycznym i zyskać kwalifikacje oraz umiejętności projektowania, analizy oraz planowania testów. Szkolenie jest również adresowane do testerów pragnących uporządkować swoją wiedzę pod kątem podejścia do egzaminu certyfikującego ISTQB CTAL - Test Analyst, a także nabyć wiedzę i praktyczne zdolności w zakresie tworzenia efektywnych przypadków testowych.

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikującego ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Analyst i nabycie wiedzy z zakresu sylabusa ISTQB dla tego certyfikatu. Ponadto, trener przybliży słuchaczom rolę i znaczenie podejścia analitycznego w procesie testowym, zwłaszcza w zakresie analizy i projektowania testów.

Mocne strony szkolenia

Ponad połowa pytań egzaminacyjnych ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Analyst to pytania praktyczne, dotyczące konkretnych technik projektowania testów. Dlatego wykłady omawiające tę część teorii z zakresu sylabusa będą bogato uzupełniane praktycznymi, utrwalającymi wiedzę ćwiczeniami dotyczącymi tych technik. W Internecie (a nawet w niektórych podręcznikach!) można znaleźć wiele często sprzecznych ze sobą, nieprecyzyjnych lub wręcz błędnych materiałów dotyczących formalnych technik projektowania testów. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Podczas szkolenia dokładnie omówiona zostanie również struktura samego egzaminu certyfikacyjnego. Różni się on bowiem w istotny sposób od egzaminu na poziomie podstawowym nie tylko wyższym poziomem trudności, ale także sposobem punktacji oraz typem pytań egzaminacyjnych. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki co do tego, jak najlepiej przygotować się do uzyskania certyfikatu, jakie pułapki czekają ich podczas rozwiązywania testu, a także na co zwracać uwagę podczas egzaminu. Trener prowadzący szkolenie posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki z zakresu testowania i jakości oprogramowania, a także prowadzi projekty R&D oraz badania naukowe w tym zakresie. Jest autorem monografii “Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia” wydanej przez PWN. Wiedza ekspercka trenera jest poświadczona certyfikatami ISTQB Full Advanced Level (CTAL-TM, CTAL-TA, CTAL-TTA) oraz ASQ Certified Software Quality Engineer. Trener jest członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych a także Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, gdzie aktywnie współpracuje nad normami ISO/IEC 29119 Software Testing Standard oraz ISO/IEC 25000 System and Software Quality Requirements and Evaluation. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie podstawowym (Foundation Level), ponieważ materiał kursu zakłada znajomość elementarnych podstaw teorii testowania oprogramowania. Egzamin oferowany jest w języku angielskim lub polskim.

Parametry szkolenia

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim z wykorzystaniem terminologii angielskiej.

Egzamin

Istnieje możliwość przystąpienia wyłącznie do egzaminu (bez uczestnictwa w szkoleniu). Koszt udziału w sesji egzaminacyjnej wynosi 1600 zł netto.

Program szkolenia

 1. Proces testowy
  • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  • Planowanie testów
  • Kontrola i nadzór testów
  • Analiza testów
  • Projektowanie testów: konkretne i logiczne przypadki testowe
  • Implementacja testów
  • Wykonanie testów
  • Ocena kryteriów zakończenia i raportowanie
  • Czynności zamykające
 2. Obowiązki analityka testów w świetle zarządzania procesem testowym
  • Kontrola i nadzór postępów w testowaniu
  • Testowanie rozproszone, zakontraktowane i zewnętrzne
  • Rola analityka testów w testowaniu opartym na ryzyku
   • Identyfikacja ryzyka
   • Ocena ryzyka
   • Łagodzenie ryzyka
 3. Techniki projektowania testów
  • Wprowadzenie do zagadnienia technik projektowania testów
  • Techniki oparte na specyfikacji (czarnoskrzynkowe)
   • Podział na klasy równoważności
   • Analiza wartości brzegowych
   • Tablice decyzyjne
    • Budowa tablicy decyzyjnej
    • Minimalizacja tablicy decyzyjnej
   • Grafy przyczynowo-skutkowe
   • Maszyna stanowa, kryteria pokrycia n-wise
   • Techniki testowania kombinatorycznego
    • Each Choice
    • Pair-wise
    • Wykorzystanie tablic ortogonalnych
    • Drzewa klasyfikacji
   • Testowanie oparte na przypadkach użycia
   • Testowanie oparte na historyjkach użytkownika
   • Analiza dziedzinowa, techniki punktów ON, OFF, IN, OUT
   • Łączenie technik ze sobą
  • Techniki oparte na defektach; taksonomie defektów
  • Techniki oparte na doświadczeniu
   • Zgadywanie błędów
   • Testowanie w oparciu o listę kontrolną
   • Testowanie eksploracyjne
   • Wybór techniki
 4. Testowanie charakterystyk jakościowych oprogramowania (niefunkcjonalne)
  • Testowanie dokładności (accuracy)
  • Testowanie odpowiedniości (suitability)
  • Testowanie przenaszalności (interoperability)
  • Testowanie użyteczności (usability)
  • Testowanie dostępności (accessibility)
 5. Przeglądy
  • Typy przeglądów
  • Wykorzystanie list kontrolnych podczas przeglądów
 6. Zarządzanie defektami
  • Warunki konieczne wykrycia defektu
  • Raport o incydencie
  • Klasyfikacja defektów
  • Analiza przyczyny źródłowej (root cause analysis)
 7. Narzędzia wspomagające testowanie; automatyzacja
  • Narzędzia wspomagające projektowanie testów
  • Narzędzia wspomagające przygotowanie danych testowych
  • Narzędzia wspomagające wykonanie testów
 8. Omówienie standardów oraz norm dotyczących zakresu sylabusa ISTQB CTAL-TA
 9. Egzamin próbny
 10. Omówienie pytań egzaminacyjnych, konsultacje

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email