Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do programistów tworzących aplikacje w środowisku Java.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i praktyczne wykorzystanie różnorodnych technik zabezpieczeń i algorytmów kryptograficznych w języku Java. Uczestnicy poznają i użyją w praktyce mechanizmów służących do zapewnienia poufności, integralności i uwierzytelnienia oraz poznają cel stosowania algorytmów takich jak kody uwierzytelniające wiadomość, szyfrowanie z hasłem czy algorytmy podpisu cyfrowego. Poprzez przykłady realizowane w formie krótkich zadań programistycznych uczestnicy nabędą umiejętności prawidłowego wykorzystania omawianych mechanizmów na platformie Java.

Mocne strony szkolenia

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • skonfigurują i użyją wbudowanych mechanizmów Java związanych z bezpieczeństwem,
 • użyją wybranych algorytmów kryptograficznych w celu zapewnienia usług integralności, uwierzytelnienia, niezaprzeczalności oraz poufności,
 • zaimplementują protokół wzajemnego uwierzytelnienia pomiędzy kartą elektroniczną i aplikacją,
 • wykorzystają protokół SSL/TLS do zapewnienia bezpiecznej komunikacji pomiędzy aplikacjami w Java,
 • użyją urządzenia kryptograficznego za pomocą biblioteki PKCS#11.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu programowania w języku Java.

Specjalne wymagania techniczne

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z komputera z systemem Windows lub Linux. Niezbędne jest posiadanie co najmniej jednego czytnika kart elektronicznych zgodnego z PC/SC.

Parametry szkolenia

3 * 8 godzin (3 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Trener w sieci:

Program szkolenia

 1. Mechanizmy zabezpieczeń na platformie Java

  • zabezpieczenia na poziomie języka Java
  • polityki bezpieczeństwa
  • usługi uwierzytelniania i autoryzacji (Java Authentication and Authorization Service, JAAS)
  • Java Cryptography Architecture (JCA) i Java Cryptographic Extension (JCE)
  • konfiguracja dostawców usług kryptograficznych
  • biblioteka Bouncy Castle
 2. Wprowadzenie do kryptografii

  • podstawowe usługi ochrony informacji: integralność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność i poufność
  • podstawowe zasady stosowane w kryptografii
  • bezpieczeństwo obliczeniowe i siła klucza
  • standaryzacja i zalecenia (RFC, ISO/IEC, CEN/CENELEC, ETSI, PKCS, FIPS, ANSI, ITSEC/Common Criteria)
  • notacja ASN.1, kodowanie DER i PEM
 3. Przegląd algorytmów kryptograficznych na platformie Java

  • algorytmy symetryczne i asymetryczne
  • szyfry blokowe i ich parametry
  • AES, DES, 3DES i inne szyfry blokowe
  • podstawowe tryby pracy szyfrów blokowych (ECB, CBC, CTR)
  • szyfrowanie z hasłem (ang. password based encryption, PBE)
  • funkcje skrótu i ich zastosowania
  • MD5, rodzina SHA, algorytm Keccak
  • usługa uwierzytelnienia i identyfikacji
  • kody uwierzytelniające wiadomość: HMAC
  • bezpieczne kryptograficznie generatory ciągów pseudolosowych
  • uwierzytelnione szyfrowanie (ang. authenticated encryption, AE)
  • uwierzytelnione szyfrowanie z danymi dodatkowymi (ang. authenticated encryption with additional data, AEAD)
  • tryby AE i AEAD: CCM, GCM
  • algorytm Diffiego-Hellmana-Merkla (DH)
  • algorytm RSA
  • podpis cyfrowy i problem autentyczności klucza
  • algorytm podpisu cyfrowego DSA
  • algorytmy oparte o krzywe eliptyczne i ich parametry: ECDH i ECDSA
  • szyfrowanie za pomocą algorytmów asymetrycznych
  • podpis i szyfrowanie obiektów w Java
 4. Bezpieczne przechowywanie kluczy

  • repozytoria kluczy: JKS, JCEKS, PKCS#12, BC i BCFKS
  • sprzętowe moduły bezpieczeństwa (ang. hardware security module, HSM)
  • dostęp do urządzeń kryptograficznych: interfejs PKCS#11
 5. Zastosowania kryptografii

  • aktualne zalecenia dotyczące mechanizmów kryptograficznych (wykorzystywane algorytmy, długości kluczy i inne parametry)
  • protokół zobowiązania bitowego
  • protokół wyzwanie-odpowiedź
  • znaczenie zaufania, zaufana trzecia strona (ang. trusted third party, TTP)
  • infrastruktura klucza publicznego (ang. public key infrastructure, PKI)
  • generowanie kluczy oraz zgłoszenia certyfikacyjnego
  • certyfikaty X.509, rola pól i rozszerzeń certyfikatów, ścieżka certyfikacyjna
  • lista certyfikatów unieważnionych (ang. certificate revocation list, CRL)
  • protokół weryfikacji statusu certyfikatu (ang. online certificate status protocol, OCSP)
  • działanie i parametry protokołu SSL/TLS
  • Java Secure Socket Extension (JSSE)
  • jednostronne i obustronne uwierzytelnienie w protokole SSL/TLS
  • bezpieczna poczta elektroniczna S/MIME
  • aplikacje dla kart kryptograficznych Java Card

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email