Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do analityków biznesowych zainteresowanych nabyciem umiejętności modelowania procesów biznesowych. Odpowiednią grupę odbiorczą stanowi również kadra kierownicza, która musi zatwierdzać zamodelowane rozwiązania, a ze względu na brak znajomości języka nie jest w stanie określić jakości rozwiązania. Na szkolenie zapraszamy także programistów, którzy muszą przerobić diagramy UML i BPMN w działające rozwiązania, a nie są w stanie obecnie zrozumieć notacji obrazkowej (nie omawiamy szczegółów implementacyjnych, a samo modelowanie, ale zrozumienie diagramów jest niezbędne do dalszej pracy programistów).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności modelowania procesów biznesowych na poziomie analitycznym w notacji UML i BPMN. Szczególny nacisk kładziony jest na proces modelowania - rozbicie go na poszczególne kroki, tak aby ułatwić modelowanie skomplikowanych i często nie w pełni rozumianych procesów.
Poznajemy także jak radzić sobie w sytuacjach braków wymagań i zwracamy uwagę na poszerzoną rolę analityka biznesowego, jako doradcy klienta w doborze rozwiązań i optymalizacji procesów biznesowych.
Uczymy się również obsługi narzędzia Enterprise Architect.

Wymagania:

Szkolenie wprowadza do tematyki modelowania procesów biznesowych od podstaw. Stąd brak wymagań wstępnych dla uczestników.

Parametry szkolenia

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do UML
  • Czym jest modelowanie obiektowe
  • Czym jest, a czym nie jest UML
  • Rozwój UML
  • Podstawowe elementy UML
   • Kwalifikatory
   • Relacje (Relationships)
   • Diagramy (Diagrams)
   • Komentarze (Note)
   • Mechanizmy rozszerzenia
    • Stereotypy (Stereotype)
    • Etykiety (Tagged Values)
    • Ograniczenia (Constraints)
  • Diagram a model UML
 2. Analiza wymagań
  • Czym są wymagania i po co analiza
  • Trudności związane z analizą wymagań
  • Proces analizy wymagań
   • Proces analizy wymagań
   • Zbieranie wymagań
   • Dokumentacja (opis wymagania)
   • Grupowanie wymagań
   • Znajdowanie podobieństw i sprzeczności
   • Definiowanie zależności (diagram zależności)
   • Zatwierdzanie wymagań
   • Ustalanie priorytetów
 3. Modelowanie procesów biznesowych w UML
  • Proces biznesowy
  • Po co modelować procesy biznesowe
  • Języki opisu procesów biznesowych
  • Diagram aktywności (activiti diagram)
   • Modelowanie procesów i algorytmów w UML
   • Aktywność (activity)
   • Akcja (action)
   • Przepływ sterowania (control flow)
    • Przepływy warunkowe (guard)
    • Waga (weight)
  • Przepływy równoległe (fork, join, join specification)
  • Początek i koniec
   • Węzeł początkowy (initial node)
   • Węzeł końca aktywności (activity final node)
   • Węzeł końca przepływu (flow final node)
  • Decyzje i złączenia (decision, merge)
  • Przepływ obiektu (object flow)
  • Partycja (activity partition)
  • Wyjątki (exception)
  • Sygnały
   • Generowanie sygnału (send signal action)
   • Odbiór sygnału (accept event action)
   • Sygnał czasowy
  • Przerwanie i obszar przerywalny (interruptable region)
  • Region rozszerzenia (expansion region)
 4. Business Process Management
  • Koncepcja BPM
  • Role w tworzeniu i zarządzaniu procesami
  • Odkrywanie procesów biznesowych
  • BPM a komunikacja w procesie wytwórczym
  • Cykl życia procesu biznesowego
  • Proces w obliczu zmian
 5. Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN2
  • Podstawowe informacje
   • Rola, znaczenie i zastosowanie BPMN2
   • Poziomy zgodności
   • Procesy wykonywalne i niewykonywalne
   • BPMN a BPEL
  • Składowe modelu BPMN
   • Procesy publiczne i prywatne
   • Choreografie
   • Kolaboracje
   • Konwersacje
  • Podstawowe składowe procesu w BPMN
   • Aktywności
   • Przepływy sterowania
   • Przepływy komunikatów
   • Dane w procesie
   • Bramy
   • Zdarzenia
   • Podprocesy
   • Role i odpowiedzialność
  • Aktywności - hierarchia i wspólne cechy
  • Zadania
   • Użytkownika
   • Ręczne
   • Skryptowe
   • Serwisowe
   • Reguły biznesowej
   • Wysłania/Odebrania
  • Dane i komunikaty w procesie
   • Typy danych
   • Dane jako aspekt biznesowy i techniczny
   • Nośniki danych
   • Modelowanie przepływu danych
   • Mapowanie danych na parametry aktywności
  • Bramy
   • Rozdzielające i scalające
   • Oparte na danych i na zdarzeniach
   • Bramy złożone
   • Rozdzielanie bez użycia bram
  • Podprocesy
   • Zagnieżdżony
   • Reużywalny (aktywność typu wołanie)
   • Zdarzeniowy
   • Transakcyjny
   • Markery podprocesów
    • ad hoc
    • pętla
    • wieloinstancyjność
    • kompensacja
  • Zdarzenia
   • Zdarzenia początkowe/środkowe i końcowe
   • Zdarzenia rzucające i łapiące
   • Zdarzenia jako element przepływu i zdarzenia przyłączane
   • Zdarzenia przerywające i nieprzerywające
   • Typy zdarzeń i ich zastosowanie
  • Procesy a sytuacje wyjątkowe
   • błąd
   • eskalacja
   • przeterminowanie
   • anulowanie i kompensacja transakcji
  • Role i odpowiedzialność
   • Zasoby, wykonawcy, potencjalni właściciele
   • Baseny i tory
  • Workflow patterns

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email