Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących poznać zagadnienia związane z prawidłowym wykorzystaniem mechanizmów kryptograficznych do budowy bezpiecznych systemów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i praktyczne wykorzystanie różnorodnych technik kryptograficznych, które używane są przy implementacji zabezpieczeń w systemach komputerowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają prawidłowe zasady użycia między innymi algorytmów szyfrujących (symetrycznych i asymetrycznych), funkcji skrótu, kodów uwierzytelniających wiadomość, algorytmów podpisu cyfrowego oraz wybranych protokołów kryptograficznych. Dzięki wielu praktycznym przykładom i warsztatom uczestnicy zrozumieją problemy związane na przykład z generowaniem i zarządzaniem kluczami kryptograficznymi czy przechowywaniem i przekazywaniem danych wrażliwych. Ponadto samodzielnie zastosują poznane mechanizmy do konfiguracji i uruchomienia centrum certyfikacji, zabezpieczonej poczty elektronicznej oraz komunikacji klient-serwer.

Mocne strony szkolenia

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • użyją wybranych algorytmów kryptograficznych w celu zapewnienia usług integralności, uwierzytelnienia, niezaprzeczalności oraz poufności,
 • dokonają ataków na nieprawidłowo zabezpieczone systemy,
 • zaimplementują protokół wzajemnego uwierzytelnienia pomiędzy kartą elektroniczną i aplikacją,
 • uruchomią zabezpieczoną pocztę elektroniczną w oparciu o S/MIME oraz bezpieczną komunikację wykorzystując protokół SSL/TLS.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu programowania. Podczas szkolenia wykorzystujemy biblioteki zaimplementowane w C oraz Java, między innymi Bouncy Castle, OpenSSL oraz mbed TLS. Szkolenie może być zrealizowane w oparciu o bibliotekę lub język programowania zaproponowany przez uczestników (na przykład C#).

Specjalne wymagania techniczne

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z komputera z systemem Windows lub Linux. Niezbędne jest posiadanie co najmniej jednego czytnika kart elektronicznych zgodnego z PC/SC.

Parametry szkolenia

5 * 8 godzin (5 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do ochrony informacji

  • czym jest ochrona informacji i bezpieczeństwo
  • pojęcia i relacje w bezpieczeństwie
  • podstawowe usługi ochrony informacji: integralność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność i poufność
  • kryptologia, kryptografia i kryptoanaliza
  • podstawowe zasady stosowane w kryptografii
  • kryptografia klasyczna
  • bezpieczeństwo obliczeniowe i siła klucza
  • standaryzacja i zalecenia (RFC, ISO/IEC, CEN/CENELEC, ETSI, PKCS, FIPS, ANSI, ITSEC/Common Criteria)
  • biblioteki kryptograficzne w Java i C/C++
 2. Algorytmy symetryczne

  • usługa poufności
  • szyfr z kluczem jednorazowym (ang. one-time pad, OTP)
  • szyfrowanie a kodowanie
  • szyfry blokowe i ich parametry
  • AES, DES, 3DES i inne szyfry blokowe
  • podstawowe tryby pracy szyfrów blokowych (ECB, CBC, CTR)
  • techniki oceny bezpieczeństwa algorytmów kryptograficznych
  • podstawy kryptoanalizy
  • szyfrowanie i kompresja
  • szyfry strumieniowe
 3. Funkcje skrótu i kody uwierzytelniające wiadomość

  • usługa integralności
  • cechy funkcji skrótu
  • MD5, rodzina SHA, algorytm Keccak
  • ataki na funkcje skrótu
  • procedury i algorytmy niszczenia informacji
 4. Uwierzytelnienie i identyfikacja

  • usługa uwierzytelnienia i identyfikacji
  • kody uwierzytelniające wiadomość: HMAC, CBC-MAC, CMAC
  • uwierzytelnienie a autoryzacja
 5. Generatory liczb losowych

  • pojęcie losowości
  • entropia i jej rola
  • bezpieczne kryptograficznie generatory ciągów pseudolosowych
 6. Szyfrowanie z uwierzytelnieniem

  • zasady łączenia różnych usług ochrony informacji
  • uwierzytelnione szyfrowanie (ang. authenticated encryption, AE)
  • uwierzytelnione szyfrowanie z danymi dodatkowymi (ang. authenticated encryption with additional data, AEAD)
  • tryby AE i AEAD: CCM, GCM
 7. Algorytmy asymetryczne

  • problem wymiany i ustanawiania klucza
  • ceremonia wymiany klucza
  • algorytm Diffiego-Hellmana-Merkla (DH)
  • algorytm RSA
  • podpis cyfrowy i problem autentyczności klucza
  • algorytm podpisu cyfrowego DSA
  • algorytmy oparte o krzywe eliptyczne i ich parametry: ECIES, ECDH i ECDSA
  • formaty podpisu cyfrowego
  • szyfrowanie za pomocą algorytmów asymetrycznych
  • porównanie algorytmów symetrycznych i asymetrycznych
 8. Hasła

  • hasła a klucze kryptograficzne
  • wymagania wobec haseł
  • numery PIN
  • tworzenie kluczy z haseł
  • szyfrowanie z hasłem (ang. password based encryption, PBE)
  • szyfrowanie nośników danych
 9. Protokoły kryptograficzne

  • protokół zobowiązania bitowego
  • protokół wyzwanie-odpowiedź
  • współdzielenie sekretów i schematy progowe
  • dowody wiedzy zerowej
 10. Zarządzanie kluczami

  • metody zarządzania kluczami w systemach kryptograficznych
  • repozytoria kluczy: JKS, JCEKS, PKCS#12, BC i BCFKS
  • dywersyfikacja kluczy
  • unikalność klucza, klucze sesyjne (efemeryczne)
  • zarządzanie kluczami w systemach kart elektronicznych
  • zarządzanie kluczami w systemach płatniczych
  • sprzętowe moduły bezpieczeństwa (ang. hardware security module, HSM)
  • dostęp do urządzeń kryptograficznych: interfejs PKCS#11 i CSP
 11. Zastosowania kryptografii

  • aktualne zalecenia dotyczące mechanizmów kryptograficznych (wykorzystywane algorytmy, długości kluczy i inne parametry)
  • notacja ASN.1, kodowanie DER i PEM
  • znaczenie zaufania, zaufana trzecia strona (ang. trusted third party, TTP)
  • infrastruktura klucza publicznego (ang. public key infrastructure, PKI)
  • usługi PKI w kontekście usług ochrony informacji
  • generowanie kluczy oraz zgłoszenia certyfikacyjnego
  • certyfikaty X.509, rola pól i rozszerzeń certyfikatów, ścieżka certyfikacyjna
  • lista certyfikatów unieważnionych (ang. certificate revocation list, CRL, delta CRL)
  • protokół weryfikacji statusu certyfikatu (ang. online certificate status protocol, OCSP)
  • usługa znakowania czasem
  • działanie i parametry protokołu SSL/TLS
  • jednostronne i obustronne uwierzytelnienie w protokole SSL/TLS
  • bezpieczna poczta elektroniczna S/MIME
  • wykorzystanie kryptografii do budowy blockchain
 12. Ataki na systemy wykorzystujące kryptografię

  • typy ataków
  • podstawowe zasady stosowane przy użyciu metod kryptograficznych
  • atak brutalny, atak słownikowy
  • atak powtórzeniowy
  • inicjalizacja generatora liczb pseudolosowych
  • nieprawidłowe użycie kluczy i trybów szyfrowania
  • błędy w implementacji algorytmów
  • ataki socjotechniczne

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email