Lean to lepsze, wydajniejsze procesy biznesowe dopasowane do uwarunkowań i oczekiwań klientów wewnętrznych definiowanych przez poszczególne departamenty, działy, zespoły świadczące usług w ramach danej organizacji.

Adresaci szkolenia

 • Menedżerowie ds. Rozwoju Oprogramowania.
 • Menedżerowie ds. Utrzymania Systemów IT.
 • Kierownicy Projektów.
 • Kierownicy Programów Transformacji IT.
 • Dyrektorzy Departamentów IT.
 • Zespoły odpowiedzialne za realizację inicjatyw usprawniających procesy IT.
 • Zespoły odpowiedzialne za optymalizację produktowe.

Cele szkolenia

Głównym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik przydatnych do analizy i rozwiązywania problemów IT oraz prezentacje praktycznych aspektów wykorzystania narzędzi doskonalenia.

Ideą przyświecającą opracowanie tego interaktywnego, opartego na wielu przykładach biznesowych warsztatu było jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach IT, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości dodanej dla klientów.

Pokazujemy jak każda praca jest elementem procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne. Wiodącym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie metodyki Lean Six-Sigma oraz cyklu DMAIC do realizacji procesów IT i zarządzania projektami w sposób zwinny ukierunkowany na osiąganie korzyści.

Mocne strony szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się:

 • czym jest metodyka Lean Six-Sigma i jakie są jej główne cechy i zastosowania
 • na czym polega definicja VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality) oraz cykl DMAIC i dlaczego odgrywają tak ważną rolę w odniesieniu do każdego procesu IT
 • jak zastosować techniki A3, 8D i FMEA do rozwiązywania problemów.
 • jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC
 • jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny
 • jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie
 • jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu
 • jak wykorzystać statystykę do doskonalenia procesów
 • w jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji

Program szkolenia

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Prezentacja Trenera.
  • Prezentacja uczestników szkolenia.
 2. PODSTAWOWE ZASADY LEAN MANAGEMENT I WPROWADZENIE DO METODYKI AGILE LEAN SIX-SIGMA.
  • Wprowadzenie Lean w organizacji – przegląd wyzwań i benchmark stosowanych praktyk.
  • Warsztaty Lean – droga do szybkich udoskonaleń w procesach IT:
   • Zdefiniowanie obszaru usprawnień.
   • Analiza i selekcja kluczowych problemów.
   • Identyfikacja powodów usprawnień.
   • Zaplanowanie środków zaradczych.
   • Implementacja.
   • Porównanie rezultatów.
   • Standaryzacja.
  • Zespoły Lean – wykorzystanie potencjału interdyscyplinarnych zespołów na rzecz ponoszenia efektywności procesów.
  • Wdrażanie usprawnień i ich znaczenie na rzecz zwiększenia produktywności i efektywności biznesowej.
 3. WYKORZYSTANIE GŁOSU KLIENTA NA RZECZ WZROSTU JAKOŚCI WYNIKÓW PROCESÓW IT.
  • Wartość postrzegana przez klienta.
  • Całkowita satysfakcja Klienta – jak ja zapewnić w procesach biznesowych i projektach IT?
  • Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta.
  • Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania.
  • Wpływ miary VoC na strategię transformacji IT.
 4. METODA 8D – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W OBSZARZARZE IT.
  • Wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów.
  • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować.
  • Formularz 8D.
  • Metodyka rozwiązywania problemów jakościowych 8D:
   • D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
   • D1 – Powołanie zespołu 8D.
   • D2 – Opis problemu m.in. przy wykorzystaniu techniki 5W,
   • D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych.
   • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej.
   • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących.
   • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących.
   • D7 – Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom.
   • D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D.
  • Wykonanie analizy 8D dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów.
  • Dyskusja i konsultacje grupowe oraz indywidualne.
 5. PRZEGLĄD NARZĘDZI DOSKONALENIA – ANALIZA FMEA.
  • Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA.
   • Definicja FMEA – czyl jak praktycznie wykorzystać potencjał narzędzi do diagnozowania sytuacji w procesach IT i eliminacji wad.
   • Podstawowe rodzaje analizy FMEA.
   • Zastosowanie analizy dla złożonych problemów deweloperskich i utrzymania systemów IT.
   • Przegląd korzyści z zastosowania analizy FMEA.
  • Techniki wspomagające tworzenie analizy FMEA:
   • Diagram Ishikawy.
   • Analiza Pareto-Lorentza.
   • Burza mózgów.
   • 5 x Why.
   • Mierniki pomiaru skuteczności.
   • Klient a dostawca w procesie dla zapewnienia jakości.
   • Matryca wymagań i kompetencji.
  • Analiza ryzyka i dotkliwości jego wystąpienia (RPN - Risk Priority Number).
   • Ocena wystąpienia ryzyka.
   • Ocena możliwości wykrycia błędów jakościowych w procesie produkcyjnym.
   • Ocena dotkliwości materializacji ryzyka.
  • Metodyka opracowania analizy FMEA:
   • Przygotowanie danych wejściowych.
   • Formułowanie wad, przyczyn i skutków wad.
   • Projektowanie działań doskonalących.
   • Standardowy formularz i metryki w analizie FMEA.
   • Wykonanie analizy FMEA dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów.
   • Dyskusja i konsultacje grupowe oraz indywidualne.
 6. METODYKA LEAN SIX-SIGMA I CYKL DMAIC– WARSZTAT SYMULACYJNY.
  • Etap Definiowania (D)
   • Karta Projektu: definiowanie przyczyn powstawania problemów i opracowanie uzasadnienia wyboru zagadnienia z perspektywy Klienta i organizacji IT.
   • Opracowanie celu i harmonogramu projektu jakościowego.
   • Modelowanie procesu - SIPOC.
   • Orientacja na Klienta: czyli jak głos Klienta opisać w formie mierzalnej i wykorzystać wiedzę do wdrożenia usprawnień.
  • Etap Pomiaru (M)
   • Kluczowe wskaźniki procesu (KPI): czyli w jaki sposób należy patrzeć na proces, aby identyfikować problemy.
   • Analiza czynników wpływające na niespełnienie oczekiwań Klientów.
   • Miary jakościowe: sposoby opisu zbiorów danych i wyników obserwacji procesów.
   • Graficzna prezentacja wyników: obiektywny sposób prezentacji wyników.
  • Etap Analizy (A)
   • Szukanie głównych przyczyn problemu (istota burzy mózgów)
   • Mapowanie procesu: zapis obserwacji procesu w formie graficznej.
   • Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu.
  • Etap usprawniania (I) i sterowania (C)
   • Kluczowe aspekty związane z wdrażaniem zmian w procesach IT.
   • Utrzymywanie ciągłości działania nowych standardów.
   • Uwzględnienie aspektów społecznych podczas projektowanych zmian.
   • Sterowanie wdrożeniem i wdrożenie idei ciągłego podnoszenia jakości w przyszłości.
 7. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW I WNIOSKI KOŃCOWE.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email