Adresaci Szkolenia:

Szkolenie adresowane jest zarówno do programistów jak i projektantów, którzy chcą tworzyć bardziej niezawodne, elastyczne i wydajne oprogramowanie, przy wykorzystaniu technologii JEE.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności projektowania aplikacji JEE w notacji UML, przy użyciu najlepszych, sprawdzonych i wydajnych rozwiązań opisanych w szablonach wzorców projektowych GOF i Core J2EE (z uwzględnieniem zmian w specyfikacji JEE). A tym samym obniżenie kosztów utrzymania tworzonego oprogramowania.

Na szkoleniu uczestnicy uczą się myśleć kategoriami gotowych rozwiązań, z perspektywy takich parametrów systemowych jak elastyczność, wydajność, niezawodność, utrzymanie, skalowalność i innych. Jednocześnie w czasie starannie zaprojektowanych ćwiczeń nabierają wprawy w posługiwaniu się tą wiedzą i przekuwającą ją w umiejętności. Umiejętności tak tworzenia dobrych rozwiązań jak i wykrywania zagrożeń.

Jednocześnie w trakcie szkolenia przestrzega się również przed typowymi błędami określanymi jako antywzorce.

Wymagania:

Szkolenie wprowadza w każdy aspekt niezbędny do projektowania aplikacji z użyciem wzorców GOF i Core J2EE. Tak więc nie ma wymagań wstępnych.

Parametry szkolenia:

5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Metodyki wytwarzania oprogramowania
  1. Metodyka kaskadowa
  2. Unified Software Development Process - USDP (UP)
   1. Wymiary
   2. Iteracje
   3. Fazy
    1. Rozpoczęcie (Inception)
    2. Opracowanie (Elaboration)
    3. Budowa (Construction)
    4. Wdrożenie (Transition)
  3. Rassional Unified Process (RUP)
  4. Extreme Programming (XP)
  5. Scrum
 2. Podstawy UML i analizy
  1. Czym jest UML
  2. Przegląd diagramów UML (i podstawowe kwalifikatory)
   1. Diagram klas
    1. Klasa (Class)
    2. Interfejs (Interface)
   2. Diagram Obiektów
    1. Obiekt (Object) nazwany
    2. Obiekt anonimowy
   3. Diagram Pakietów
    1. Pakiet (Package)
    2. Stereotypy access i import
   4. Diagram komponentów
    1. Komponent (Component)
    2. Interfejsy wymagane i udostępniane
   5. Diagram wdrożenia
    1. Węzeł (Node)
    2. Komponen (Component)
   6. Diagram struktur połączonych
    1. Część (Part)
    2. Port (Ports)
   7. Diagram przypadków użycia
    1. Aktor (Actor)
    2. Przypadek użycia (Use Case)
   8. Diagram maszyny stanów
    1. Stan (state)
    2. Przejścia wewnętrzne
    3. do/entry/exit
    4. Zdarzenia, while, at, when
   9. Diagram aktywności
    1. Czynność (Activity)
    2. Partycja (Partition)
    3. Start (Initial state) i koniec (Final state)
    4. Decyzja (Decision)
    5. Rozwidlenie (Fork) i złączenie (Join)
    6. Obszar przerwania (Interruptable Activity Region) i przerwanie (Interrupt flow)
   10. Diagram komunikacji
    1. Obiekty
    2. Komunikaty
   11. Diagram sekwencji
    1. Obiekty
    2. Komunikaty
    3. Linia życia
    4. Obszar wykonania (Execution Specification)
   12. Diagram zależności czasowych
    1. Notacja stanowa (State Timeline)
    2. Notacja wartości (Value Timeline)
   13. Diagram przeglądu interakcji
    1. Referencja do diagramu (Diagram Frame)
    2. Wystąpienie interakcji (Interaction Occurence)
  3. Mechanizmy rozszerzenia UML
   1. Stereotypy (Stereotype)
   2. Etykiety (Tagged Values)
   3. Ograniczenia (Constraints)
  4. Wybrane diagramy UML
   1. Model przypadków użycia
    1. Analiza wymagań i Diagram Przypadków użycia
    2. Dokumentacja Przypadków Użycia
   2. Diagramy klas
    1. Elementy diagramów klas
    2. Identyfikacja klas – analiza CRC
   3. Diagram Sekwencji
    1. Elementy diagramów sekwencji
    2. Uproszczenie tworzenia diagramów sekwencji – model analityczny
     1. <<boundary>>
     2. <<entity>>
     3. <<control>>
 3. Podstawy projektowania obiektowego i wprowadzenie do wzorców
  1. Enkapsulacja
  2. High Cohension
  3. Loose Coupling
  4. Command-Query Separation
  5. Java i dziedziczenie
  6. Wprowadzenie do wzorców
   1. Rodzaje wzorców
   2. GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns)
    1. Information Expert
    2. Creator
    3. Controller
    4. Polymorphism
    5. Pure Fabrication
    6. Indirection
    7. Protected Variations
   3. S.O.L.I.D (SOLID-ne programowanie)
    1. Single Responsibility Principle
    2. Open-Close Principle
    3. Liskov Substitution Principle
    4. Interface Segregation Principle
    5. Dependency Inversion Principle
 4. Wzorce GOF
  1. Wzorce konstrukcyjne
   1. Abstract Factory
   2. Builder
   3. Factory Method
   4. Prototype
   5. Singleton
  2. Wzorce strukturalne
   1. Adapter
   2. Bridge
   3. Composite
   4. Decorator
   5. Façade
   6. Flyweight
   7. Proxy
  3. Wzorce behawioralne
   1. Chain of responsibility
   2. Command
   3. Interpreter
   4. Iterator
   5. Mediator
   6. Memento
   7. Observer
   8. State
   9. Strategy
   10. Template Method
   11. Visitor
 5. Wprowadzenie do JEE
  1. Modele aplikacji
   1. Web Centric
   2. Application Centric
   3. Enterprise
  2. Krótkie omówienie podstawowych technologii JEE
   1. JSTL
   2. JSF
   3. JAAS
   4. JTA
   5. JPA
   6. JNDI
   7. JMS
  3. Krótkie omówienie komponentów JEE i kontenerów
   1. Servlety
   2. Strony JSP
   3. EJB (2.x i 3.0)
    1. Session Statefull EJB
    2. Session Stateless EJB
    3. Entity EJB
    4. Message Driven Bean (MDB)
   4. WebService
  4. Architektura komponentowa i wielowarstowowa
 6. Wzorce Core J2EE - Wzorce warstwy prezentacji
  1. Intercepting Filter
  2. Front Controller
  3. Application Controller
  4. Context Object
  5. View Helper
  6. Composite View
  7. Dispatcher View
  8. Service To Worker
 7. Wzorce Core J2EE - Wzorce warstwy biznesowej
  1. Business Delegate
  2. Service Locator
  3. Session Façade
  4. Application Service
  5. Business Object
  6. Composite Entity
  7. Transfer Object (TO)
  8. Transfer Object Assembler
  9. Value List Handler
 8. Wzorce Core J2EE - Wzorce warstwy integracji
  1. Data Access Object (DAO)
  2. Service Activator
  3. Domain Store
  4. Web Service Broker
 9. Wzorce architektoniczne
  1. Dependency Injection
  2. MVC (Model View Control)
  3. 3 modele aplikacji według SUN
   1. Web-centric
   2. Application-centric
   3. Enterprise
  4. Architektura typu Enterprise e JEE
  5. Architektura wielowarstwowa (Layers Pattern)
  6. Wzorce infrastruktury
   1. Redundancja ścieżek
   2. Replikacja
   3. Równoważnie Obciążenia (Load Balancing)
   4. Klastry (Clustering)
   5. Wysoka dostępność (HA – Height Availability; Failover)
   6. Forward Proxy Cache
 10. Przegląd wybranych antywzorców
  1. Golden Hammer
  2. Lava Flow
  3. Spaghetti Code
  4. Busy Waiting
  5. Hardcoding
  6. Object Orgy
  7. Circilar Dependency
  8. The Blob (God Object)

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email