Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób pragnących poznać zagadnienia związane z praktycznymi aspektami wykorzystania protokołu SSL/TLS do zabezpieczenia komunikacji w systemach informatycznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i użycie w praktyce różnorodnych technik kryptograficznych, które wykorzystywane są w implementacji i konfiguracji protokołu SSL/TLS. Podczas szkolenia uczestnicy poznają prawidłowe zasady użycia między innymi algorytmów szyfrujących (symetrycznych i asymetrycznych), funkcji skrótu, kodów uwierzytelniających wiadomość oraz algorytmów podpisu cyfrowego. Omówiony zostanie tradycyjny mechanizm uwierzytelniania stron protokołu SSL/TLS bazujący na certyfikatach w infrastrukturze klucza publicznego (ang. public key infrastructure, PKI) oraz inne tryby pracy protokołu. Uczestnicy prześledzą przykładowe sesje SSL/TLS oraz skonfigurują i wykorzystają go w implementacji swojego systemu.

Mocne strony szkolenia

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • użyją wybranych algorytmów kryptograficznych w celu zapewnienia usług integralności, uwierzytelnienia oraz poufności,
 • skonfigurują i uruchomią własne centrum certyfikacji wykorzystując bibliotekę OpenSSL,
 • przygotują i obsłużą zgłoszenia certyfikacyjne wystawiając certyfikaty o różnym przeznaczeniu,
 • prześledzą działanie protokołu SSL/TLS i poznają narzędzia ułatwiające rozwiązywanie problemów przy nawiązywaniu połączenia,
 • uruchomią bezpieczną komunikację wykorzystując protokół SSL/TLS w różnych konfiguracjach,
 • przygotują karty inteligentne (ang. smart cards) z kluczami i certyfikatami i użyją ich do realizacji wzajemnego uwierzytelnienia w protokole SSL/TLS.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu programowania. Podczas szkolenia wykorzystujemy biblioteki zaimplementowane w Java i C, między innymi Bouncy Castle, OpenSSL oraz mbed TLS. Szkolenie może być zrealizowane w oparciu o bibliotekę lub język programowania zaproponowany przez uczestników (na przykład C#).

Specjalne wymagania techniczne

Uczestnicy w trakcie zajęć korzystają z komputera z systemem Windows lub Linux. Niezbędne jest posiadanie co najmniej jednego czytnika kart elektronicznych zgodnego z PC/SC.

Parametry szkolenia

4 * 8 godzin (4 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie

  • podstawowe usługi ochrony informacji
  • integralność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność i poufność
  • cele protokołu SSL/TLS, uwierzytelnienie witryn internetowych i protokół HTTPS
  • zaufanie i sposoby jego realizacji
  • rola zaufanej trzeciej strony (ang. trusted third party, TTP)
  • rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS)
  • listy statusu usług zaufania (ang. trust service status list, TSL)
 2. Algorytmy, protokoły i urządzenia kryptograficzne

  • normy międzynarodowe i standardy przemysłowe
  • funkcje skrótu (MD5, rodzina SHA, algorytm Keccak)
  • algorytmy symetryczne (3DES, AES), ich parametry i tryby działania
  • algorytmy wykorzystujące krzywe eliptyczne
  • algorytmy ustanawiania klucza (DH, ECDH)
  • algorytmy asymetryczne (RSA, ECDSA)
  • problem autentyczności klucza
  • kody uwierzytelniające wiadomość (ang. message authentication code, MAC)
  • uwierzytelnione szyfrowanie (ang. authenticated encryption, AE)
  • uwierzytelnione szyfrowanie z danymi dodatkowymi (ang. authenticated encryption with additional data, AEAD)
  • tryby AE i AEAD: CCM, GCM
  • problem bezpiecznego przechowywania kluczy kryptograficznych
  • repozytoria kluczy: JKS, JCEKS, PKCS#12, BC i BCFKS
  • karty inteligentne (ang. smart cards)
  • sprzętowe moduły bezpieczeństwa (ang. hardware security module, HSM)
  • dostęp do urządzeń kryptograficznych (biblioteki PKCS#11, CSP)
  • aktualne zalecenia dotyczące parametrów wykorzystywanych algorytmów kryptograficznych
 3. Elementy i działanie Infrastruktury Klucza Publicznego

  • rola infrastruktury klucza publicznego (ang. public key infrastructure, PKI)
  • notacja ASN.1, kodowanie DER i PEM
  • czym jest certyfikat klucza publicznego
  • generowanie kluczy oraz zgłoszenia certyfikacyjnego
  • rola punktu rejestracji (ang. registration authority, RA)
  • centrum certyfikacji (ang. certificate authority, CA)
  • certyfikaty X.509
  • podstawowe pola certyfikatów
  • rozszerzenia certyfikatów
  • certyfikaty rozszerzonej walidacji
  • certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane
  • odcisk klucza certyfikatu
  • polityka certyfikacji
  • cykl życia certyfikatu
  • ścieżka certyfikacji
  • repozytorium certyfikatów
  • kompromitacja klucza i unieważnianie certyfikatów
  • lista certyfikatów unieważnionych (ang. certificate revocation list, CRL, delta CRL)
  • protokół weryfikacji statusu certyfikatu (ang. online certificate status protocol, OCSP)
  • przykładowe wdrożenia PKI, hierarchia CA
  • zalecenia grupy roboczej PKIX
 4. Działanie i konfiguracja protokołu SSL/TLS

  • cechy protokołu SSL/TLS oraz jego zastosowania
  • wersje protokołu
  • przebieg działania i elementy protokołu: SSL Handshake, SSL Change Cipher, SSL Alert Protocol, SSL Record Protocol
  • pakiety algorytmów (ang. cipher suites)
  • rozszerzenia protokołu SSL/TLS
  • wybór metody uwierzytelnienia serwera i klienta
  • jednostronne i obustronne uwierzytelnienie w protokole SSL/TLS
  • pozyskanie certyfikatów
  • wybór metody wymiany/uzgodnienia klucza, pojęcie PFS (ang. perfect forward secrecy)
  • wpływ certyfikatu oraz parametrów protokołu na zachowanie przeglądarki internetowej
  • działanie i wykorzystanie PSK (ang. pre-shared key)
  • działanie i wykorzystanie SRP (ang. secure remote password)
  • protokół DTLS
  • wykorzystanie programowych i sprzętowych końcówek SSL/TLS
  • testowanie działania protokołu
  • weryfikacja poprawności konfiguracji
 5. Protokół SSL/TLS w usłudze HTTPS

  • mechanizm HSTS (ang. HTTP Strict Transport Security)
  • mechanizm HPKP (ang. HTTP Public Key Pinning)
  • wykorzystanie CSP (ang. Content Security Policy)
 6. Bezpieczeństwo protokołu SSL/TLS

  • przegląd wybranych ataków
  • bezpieczeństwo wybranej konfiguracji protokołu
  • protokół TLS 1.3

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email