Najpopularniejszy i uznany na rynku certyfikat dla programistów JAVA.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób chcących przystąpić do egzaminu Oracle Certified Associate oraz chcących usystematyzować wiedzę w zakresie programowania w języku Java.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie programowania w języku Java, w stopniu pozwalającym na przystąpienie do egzaminu uprawniającego do otrzymania certyfikatu OCA. Szkolenie zostało przygotowane tak, by szczegółowo przedstawić (zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej) zagadnienia obejmowane przez egzamin, zwracając jednocześnie uwagę uczestników na specyficzne aspekty poszczególnych elementów języka Java.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie jest stale uaktualniane do pojawiających się kolejnych wersji języka w oparciu o wymagania najnowszych wersji certyfikatów.

W trakcie kursu uczestnicy przyglądają się specyficznym aspektom języka zawartym w egzaminach, poznają przykładowe pytania i realizują próbne testy cząstkowe i całościowe.

Szkolenie jest prowadzone przez trenerów, którzy uzyskali certyfikat OCA i wiedzą jak się do niego przygotować.

Oprócz przygotowania do egzaminu szkolenie pomaga usystematyzować wiedzę dla programistów JAVA oraz może być sposobem na migrację do Javy z innego języka programowania.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest umiejętność programowania w języku Java w stopniu podstawowym.

Parametry szkolenia

Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne obejmujące zagadnienia egzaminacyjne. Ich uzupełnieniem są pytania, podsumowujące każdą sekcję, zbliżone formą oraz trudnością do egzaminu. Dodatkowo udostępniany jest kod pokazujący w praktyce poruszane na szkoleniu aspekty.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Podstawowe informacje o certyfikacie OCA
  • Cele certyfikatu OCA
  • Podejście do egzaminu - formalności
  • Zasoby internetowe
  • Główne cechy języka Java
 2. Stworzenie prostego programu
  • Stworzenie programu z klasą main
  • Uruchomienie programu z linii poleceń
  • Pakiety, importowanie klas, import statyczny
 3. Prymitywne typy danych i String API
  • Deklaracja i inicjalizacja zmiennych
  • Rzutowanie
  • Scope
  • Używanie inferencji typu lokalnej zmiennej
  • Tworzenie oraz manipulowanie łańcuchami znaków (String API)
  • Używanie klasy StringBuilder
 4. Używanie operatorów i konstrukcji sterujących wykonaniem programu
  • Używanie operatorów, włączając w to użycie nawiasów, w celu zmiany kolejności ich wykonania
  • Instrukcje sterujące wykonaniem programu - if/ else oraz switch
  • Pętle, for, while, do-while, włączając zagnieżdżone pętle
  • Instrukcje break, continue, wykorzystanie etykiet
 5. Operacje na tablicach
  • Tablice obiektów: deklaracja, alokacja, inicjalizacja
  • Tablice jednowymiarowe
  • Tablice dwuwymiarowe
 6. Tworzenie klas i ich wykorzystanie
  • Deklarowanie i instancjonowanie obiektów
  • Cykl życia obiektu: tworzenie, utrzymywanie referencji, garbage collection
  • Zdefiniowanie struktury klasy
  • Modyfikacja pól klasy
 7. Tworzenie i używanie metod
  • Tworzenie metod i konstruktorów
  • Metody przeciążone
  • Użycie słowa kluczowego static w polach oraz metodach
 8. >
 9. Enkapsulacja
  • Modyfikatory dostępu
  • Zastosowanie zasad enkapsulacji w stosunku do klas
 10. Dziedziczenie
  • Tworzenie i wykorzystanie klas bazowych i dziedziczących
  • Tworzenie oraz rozszerzanie klas abstrakcyjnych
  • Polimorfizm poprzez nadpisywanie metod
  • Polimorfizm i rzutowanie
  • Rozróżnienie pomiędzy nadpisaniem, przeciążeniem i ukrywaniem w kontekście dziedziczenia
 11. Użycie interfejsów
  • Tworzenie i implementacja interfejsów
  • Rozróżnienie pomiędzy dziedziczeniem i implementacją interfejsu
  • Tworzenie i użycie interfejsu List oraz klasy ArrayList
  • Wyrażenia Lambda
 12. Obsługa wyjątków
  • Koncepcja sytuacji wyjątkowych w Java
  • Typy sytuacji wyjątkowych (klasy Exception, RuntimeException, Error)
  • Obsługa wyjątków (klauzule try, catch, multi-catch, finally)
  • Tworzenie metod rzucających wyjątki
 13. Moduły
  • Opis modułowego JDK
  • Tworzenie modułów i zarządzanie dostępem między nimi
  • Kompilacja oraz uruchomienie projektu modułowego
 14. Przykładowy test OCA

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email