Najpopularniejszy i uznany na rynku certyfikat dla programistów JAVA, poziom drugi.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do osób chcących przystąpić do egzaminu Oracle Certified Professional oraz chcących usystematyzować wiedzę w zakresie programowania w języku Java.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności programowania w języku Java w stopniu pozwalającym na przystąpienie do egzaminu uprawniającego do otrzymania certyfikatu OCP. Szkolenie zostało przygotowane tak, by szczegółowo przedstawić (zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej) zagadnienia obejmowane przez egzamin, zwracając jednocześnie uwagę uczestników na specyficzne aspekty poszczególnych elementów języka Java.

Mocne strony szkolenia

Szkolenie jest stale uaktualniane do pojawiających się kolejnych wersji języka w oparciu o wymagania najnowszych wersji certyfikatów.

W trakcie kursu uczestnicy przyglądają się specyficznym aspektom języka zawartym w egzaminach, poznają przykładowe pytania i realizują próbne testy cząstkowe i całościowe.

Szkolenie jest prowadzone przez trenerów, którzy uzyskali certyfikat OCP i wiedzą jak się do niego przygotować.

Oprócz przygotowania do egzaminu szkolenie pomaga usystematyzować wiedzę dla programistów Java oraz może być sposobem na migrację do Javy z innego języka programowania.

Wymagania

Od uczestników wymagana jest znajomość zagadnień obejmowanych przez egzamin OCA. Przystąpienie do egzaminu OCP wymaga uzyskania certyfikatu OCA.

Parametry szkolenia

Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne obejmujące zagadnienia egzaminacyjne. Ich uzupełnieniem są pytania, podsumowujące każdą sekcję, zbliżone formą oraz trudnością do egzaminu. Dodatkowo udostępniany jest kod pokazujący w praktyce poruszane na szkoleniu aspekty.

Program szkolenia

  1. Zaawansowane pojęcia związane z klasami
    • Użycie klas: static inner class, local class, nested class, annonymous inner class
    • Użycie typu enum
  2. Interfejsy
    • Tworzenie i wykorzystanie interfejsów oraz metod default
    • Tworzenie i użycie metod prywatnych w interfejsach
  3. Interfejsy funkcyjne i wyrażenia Lambda
    • Definiowanie oraz tworzenie interfejsów funkcyjnych
    • Tworzenie i użycie wyrażeń lambda
  4. Interfejsy funkcyjne w JDK
    • Użycie interfejsów funkcyjnych z pakietu java.util.function
    • Użycie interfejsów Predicate, Consumer, Function i Supplier
    • Użycie prymitywnych oraz binarnych odmian interfejsów funkcyjnych
  5. Migracja do aplikacji modułowej
    • Migracja aplikacji napisanych przed Javą 9 do postaci modułowej
    • Użycie jdeps do definiowania zależności i wykrywanie zależności cyklicznych
  6. Wielowątkowość
    • Tworzenie wątków przy użyciu Runnable, Callable oraz użycie ExecurorService
    • Użycie kolekcji z pakietu java.util.concurrent
    • Pisanie kodu bezpiecznego wątkowo
    • Identyfikacja problemów z wielowątkowością, takich jak livelock i deadlock
  7. I/O oraz NIO2
    • Czytanie danych z konsoli oraz plików przy użyciu I/O Streams
    • Czytanie i zapisywanie obiektów z wykorzystaniem serializacji/ deserializacji
    • Użycie interfejsu Path
    • Użycie klasy Files do operacji na plikach
    • Użycie strumieni do pracy z plikami
  8. JDBC
    • Połączenie do bazy danych przy użyciu JDBC
    • Użycie PreparedStatement do wykonywania operacji CRUD
    • Wykorzystanie PreparedStatement i CallableStatement do realizacji operacji na bazie danych
  9. Adnotacje
    • Cel oraz użycie adnotacji w Javie
    • Zastosowanie adnotacji w klasach i metodach
    • Identyfikacja najpopularniejszych adnotacji w JDK
    • Definiowanie własnych adnotacji
  10. Obsługa wyjątków oraz asercje
    • Użycie konstrukcji try-with-resources
    • Tworzenie własnych wyjątków
    • Wykorzystanie asercji
  11. Typy generyczne i kolekcje
    • Użycie klas wrapperów, auto-boxing i auto-unboxing
    • Tworzenie i użycie klas generycznych oraz metod z wykorzystaniem typów generycznych
    • Wykorzystanie gółwnych typów kolekcji
    • Użycie interfejsu Comparator i Comparable
  12. Stream API
    • Użycie interfejsu Stream
    • Użycie wyrażeń Lambda i referencji do metod
  13. Wykonywanie operacji na strumieniach z wykorzystaniem wyrażeń Lambda
    • Wykorzystanie metod map, flatMap, peek
    • Wyszukiwanie z użyciem findFirst, findAny, anyMatch, allMatch, noneMatch
    • Użycie klasy Optional
    • Wykonywanie obliczeń z użyciem metod count, max, min, average i sum
    • Sortowanie z użyciem wyrażeń Lambda
    • Użycie kolektorów
  14. Serwisy w aplikacji modułowej
    • Opisanie komponentów serwisów
    • Zaprojektowanie serwisu z użyciem ServiceLoader oraz sprowadzenie zależności
  15. Parallel Streams
    • Pisanie kodu z użyciem parallel streams
    • Zaimplementowanie dekompozycji oraz redukcji
  16. Bezpieczny kod
    • Poufne informacje w aplikacji napisanej w Javie
    • Implementowanie wytycznych dotyczących spójności danych
    • Zapobieganie atakom poprzez ograniczenie dostępności i rozszerzalności, walidację danych wejściowych oraz mutację
    • Bezpieczne tworzenie wrażliwych obiektów
    • Bezpieczna serializacja i deserializacja
  17. Lokalizacja
    • Użycie klasy Locale
    • Użycie ResourceBundle
    • Formatowanie komunikatów, dat oraz liczb
  18. Przykładowy test OCP

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email