Program pozwala nabyć kluczowe umiejętności z zakresu efektywnego i skutecznego przewodzenia i zarządzania zespołami projektowymi IT. Nowoczesne zarządzanie interdyscyplinarnymi zespołami to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności, dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce gwarantują sukces w zarządzaniu projektami i programami transformacyjnymi IT. Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

 • Obecnych i przyszłych kierowników projektów.
 • Uczestników zespołów realizujących projekty.
 • Osób pełniących role nadzoru i kontroli projektów.
 • Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.
 • Pracowników Biur Zarządzania Projektami.

Cele szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i komunikacji w zespole projektowym.
 • Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania pracowników zespołów projektowych.
 • Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań.
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem.
 • Nauka rozpoznawania stylu zarządzania w projektach.
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.
 • Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały.
 • Zdobycie umiejętności utrzymywanie lepszych relacji.
 • Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi.
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi.
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Mocne strony szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • W jaki sposób formułować jasny i precyzyjny komunikat zrozumiały dla odbiorcy.
 • Jak wykorzystać właściwy styl negocjacyjny.
 • W jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju w obszarze komunikacji i budować spójny system raportowania postępów na poziomie projektu, programu i portfela transformacji zmian IT.
 • Poznają korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania organizacją IT.
 • Uczestnicy będą w stanie wykorzystać skutecznie techniki przywództwa sytuacyjnego.
 • Dowiedzą się dlaczego własne rozwiązania i decyzje choć słuszne, okazują się często nieskuteczne.
 • Poznają skuteczne sposoby motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów interesów interesariuszy.
 • Dowiedzą się czym są blokady komunikacyjne i jak je pokonywać.
 • Zrozumieją działanie firmy i zespołu jako systemu wzajemnych oddziaływań.
 • Poznają sposoby działania najlepszych zespołów projektowych.

Parametry szkolenia

2 * 8 godzin (2 * 7 godzin netto)

Metody szkoleniowe

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy.
 • Mini wykład.
 • Praca zespołowa.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Analiza studiów przypadków.
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

Program szkolenia

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
  • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
  • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia
 2. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, PROGRAMAMI I PORTFELEM ZMIAN TRANSFORMACYJNYCH IT.
  • Analiza środowiska i udziałowców – kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania.
  • Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu.
  • Grupy procesów zarządzania projektami.
  • Obowiązki kierownika projektu.
 3. ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W OBSZARZE ZESPOŁÓW IT.
  • Plan komunikacji na poziomie portfela, programu i projektu – główne zasady jego opracowania.
  • Struktura Organizacyjna Projektu IT – czyli dlaczego tak istotne znaczenie mają opisy ról.
  • Macierz obowiązków – model RACI.
  • Funkcje w zespole projektowym – rozpoznanie i dostosowanie zadań.
  • Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego.
 4. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM PROJEKTOWYM.
  • Czym jest komunikacja w projektach?
  • Główne style kierowania i funkcje kierownicze, typy i rodzaje przywództwa.
  • Komunikowanie się lidera z zespołem.
  • Przegląd błędów komunikacyjnych w projektach.
 5. KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWANIEM ZESPOŁU.
  • Wyznaczanie celów i ich egzekwowanie na różnych poziomach zarządzania.
  • Rola lidera w zespole projektowym – zadania lidera i narzędzia, którymi dysponuje.
  • Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych.
  • Trudne sytuacje w prowadzeniu spotkania zespołu projektowego.
  • Niezbędne warunki efektywnej pracy zespołu podczas spotkań.
  • Proces podejmowania decyzji w zespole projektowym.
  • Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego.
  • Pozytywne podejście do współpracy.
  • Konstruktywne reakcje i postawy.
 6. KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE DO OSIĄGANIA CELU ZESPOŁU.
  • Analiza transakcyjna w komunikacji.
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
  • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
  • Komunikacja jawna i ukryta.
 7. JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ? – CZYLI KOMPENDIUM WIEDZY DLA KIEROWNIKA PROJEKTU.
  • Korzystne i kłopotliwe role w grupie.
  • Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu.
  • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole.
  • Działania, które podnoszą skuteczność zespołu.
  • Struktura zespołu i rodzaje zachowań w zespole.
  • Relacje między członkami zespołu.
  • Czynniki decydujące o sukcesie zespołu?
 8. IDENTYFIKACJA I PRZEŁAMYWANIE BARIER W SPRAWNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ.
  • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania.
  • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu.
  • Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów.
  • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm).
  • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania.
  • Formułowanie nowych strategii komunikowania się.
 9. SKUTECZNE KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE.
  • Etapy i zasady prowadzenia spotkań zespołu z wykorzystaniem jego potencjału.
  • Mechanizmy grupowe w trakcie spotkania zespołu.
  • Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
  • Opanowanie sztuki przekonywania.
  • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
  • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać.
 10. SZTUKA PODEJMOWANIA TRAFNYCH DECYZJI.
  • Przypomnienie priorytetów zadań.
  • Skuteczne delegowanie zadań.
  • Zasada ABC.
  • Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym.
 11. ROLA LIDERA I PRZYWÓDZTWO – SEKRETY SKUTECZNEGO DZIAŁANA.
  • Przywództwo i kierowanie.
  • Definiowanie przywództwa.
  • Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem.
  • 8 kroków do przywództwa.
  • Cechy i rola lidera w zespole i organizacji.
  • Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych.
  • Formułowanie własnej wizji przywódczej i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia.
 12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email