Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami myślenia analitycznego oraz rozwój umiejętności kreatywnego podejścia do szeregu problemów biznesowych m.in. poprzez właściwe podejście do syntezy informacji. Pozwoli to na sprawne określenie przyczyn problemu i znalezienie odpowiednich, skutecznych i nierzadko innowacyjnych rozwiązań. Uczestnicy rozwiną umiejętności znajdowania powiązań między przyczynami powstawania problemu i usystematyzują wiedzę w zakresie projekcji wyników i najlepszych praktyk w zakresie wizualizacji i wnioskowania.

Adresaci szkolenia

 • Menedżerowie ds. Rozwoju Oprogramowania.
 • Menedżerowie ds. Utrzymania Systemów IT.
 • Kierownicy Projektów.
 • Kierownicy Programów Transformacji IT.
 • Dyrektorzy Departamentów IT.
 • Zespoły odpowiedzialne za realizację inicjatyw usprawniających procesy IT.
 • Zespoły odpowiedzialne za optymalizację produktowe.

Cele szkolenia

Głównym celem interaktywnych warsztatów jest zwiększenie efektywności poprzez podniesienie jakości tworzonych rekomendacji i podejmowanych decyzji oraz przyspieszenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu od zebrania informacji do podjęcia optymalnej decyzji. Warsztat obejmuje zagadnienia związane nie tylko z przeglądem technik analitycznych będących podstawowym narzędziem menedżera i zespołów w nowocześnie zarządzanych organizacjach, ale porusza również zagadnienia związane z prezentacją i barierami związanymi z percepcją i wnioskowaniem. Szczególny nacisk kładzie się w trakcie kursu na ćwiczenia, co daje uczestnikom szansę zastosowania strategii i umiejętności zarządzania scenariuszami, alternatywami rozwiązań konkretnych problemów w rzeczywistych sytuacjach. W ten sposób, dzięki kolejnym przykładom pozwalającym na natychmiastowe użycie zdobytych umiejętności, zyskuje się możliwość sprawdzenia zasad, narzędzi oraz technik analitycznych. Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z największymi korporacjami w Polsce.

Mocne strony szkolenia

Korzyści dla organizacji:

 • Właściwe zarządzanie danymi źródłowymi oraz opracowywanie syntezy (raportów) o odpowiedniej jakości do podejmowanych działań optymalizacyjnych.
 • Zapewnienie optymalnego zestawu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji biznesowych.
 • Wdrażanie zmian w oparciu o analityczne podejście do aktualnych potrzeb organizacji.
 • Sprawniejszy proces podejmowania decyzji.
 • Większy poziom satysfakcji klientów wewnętrznych z dostarczanych analiz biznesowych.
 • Bardziej efektywne i skuteczne analizowanie problemów.

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Znają techniki myślenia analitycznego oraz potrafią prezentować wyniki
 • Są w stanie dokładnie analizować czynniki wpływających na decyzje.
 • Będą w stanie właściwie wykorzystać metodykę podejmowania decyzji i koncentrować swoją uwagę na kwestiach najważniejszych z punktu widzenia celów biznesowych.
 • Poprzez właściwe zarządzanie informacją są w stanie budować elastyczne warianty decyzyjne pozwalające na wykorzystanie potencjału organizacji.
 • Wiedzą jak tworzyć ciekawe i angażujące słuchaczy środki wizualne do prezentacji własnych rozwiązań i wzmacniać efekty podejmowanych decyzji.
 • Potrafią obiektywnie ocenić wartość i trafność wyboru prezentowanych informacji.
 • Znają i potrafią wykorzystać techniki myślenia analitycznego,
 • Znają i potrafią wykorzystać techniki graficznej ilustracji i analizowania problemów,
 • Potrafią dostarczyć optymalne rozwiązania poprzez lepsze definiowanie i redefiniowanie istoty rozwiązywanego problemu oraz generowanie większej liczby rozwiązań dla danego problemu.

Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Parametry szkolenia

2 * 8 godzin (2 * 7 godzin netto)

Metody szkoleniowe

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy.
 • Mini wykład.
 • Praca zespołowa.
 • Gra symulacyjna.
 • Burza mózgów.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Analiza studiów przypadków.
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

Program szkolenia

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  • Prezentacja Trenera.
  • Prezentacja uczestników szkolenia.
  • Ćwiczenie zespołowe: „Projekt IT - Spaghetti”.
 2. ZARZĄDZANIE PODEJMOWANIEM DECYZJI.
  • Istota podejmowania decyzji biznesowych.
  • Racjonalne podejście do podejmowania decyzji.
  • Behawioralne aspekty podejmowania decyzji.
  • Skłonność do ryzyka a podejmowanie decyzji.
  • Case study, ćwiczenie symulacyjne: „Nic mnie to nie obchodzi”.
 3. PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPÓW NA TEMAT ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI.
  • Problem czy symptom? - istota rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
  • Dlaczego skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji wymaga procesu i narzędzi?
  • Ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w obszarze IT.
  • Ćwiczenie: Rewizja własnych przekonań i nawyków odnośnie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 4. ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI PROBLEMOWYCH W ŚRODOWISKU IT.
  • Jak odróżnić konflikt od sposobów jego przejawiania?
  • Jakie korzyści i straty wynikają z konfliktu?
  • Techniki i metody kreatywnego rozwiązywania problemu.
  • Brak danych szczegółowych? - techniki estymacji i wnioskowania statystycznego.
  • Umiejętności komunikacyjne.
  • Asertywność w kreowaniu rozwiązań innowacyjnych i podejmowaniu decyzji.
  • Case study: „Chcemy być numerem 1 na rynku”.
 5. LABORATORIUM KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚĆI.
  • Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia.
  • Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów.
  • Techniki wymyślania nowych pomysłów.
  • Wprowadzanie pomysłów w życie.
  • Kreatywność w obszarze IT - techniki twórczego myślenia w biznesie.
  • Ćwiczenie: „Test windy” – komunikacja poprzez wartość dodaną.
   Cele ćwiczenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie budowy syntetycznych informacji menedżerskich umożliwiających właściwe podejmowanie decyzji przez menedżerów wyższego szczebla.
 6. SIŁOWNIA UMYSŁU – JAKIE ELEMENTY WPŁYWAJĄ NA JAKOŚĆ BIZNESU?
  • Charakterystyka geniuszu - cechy łączące wszystkich geniuszy.
  • Zabójcze opinie - opinie to szalenie skuteczni zabójcy myślenia.
  • Polepszanie percepcji i „wrażliwości na informacje” - ćwiczenia.
  • Zasady i metody zbierania danych i faktów.
  • Porządkowanie i organizacja informacji.
  • Ćwiczenie: Metoda 5S - nieustająca optymalizacja działań.
   Cel ćwiczeń: Zwiększenie kompetencji w zakresie selekcji informacji oraz kreatywności wśród uczestników szkolenia
 7. MYŚLENIE RÓWNOLEGŁE – WARSZTAT SYMULACYJNY.
  • Brainstorming – ćwiczenie.
  • Synektyka – ćwiczenie.
  • Morfologia – ćwiczenie.
  • Technika delficka – ćwiczenie.
  • Porównania analogii – ćwiczenie.
  • Metoda Crawforda – ćwiczenie.
  • Analiza drzew decyzyjnych – ćwiczenie. Cel ćwiczeń: Wzmacnianie umiejętności analitycznego myślenia oraz wychodzenie poza nierzadko błędnie utrwalone schematy postępowania.
 8. NARZĘDZIA I TECHNIKI ANALIZY ORAZ SYNTEZY INFORMACJI W PROJEKTACH I PROCESACH BIZNESOWYCH.
  • Analiza Visual Stream Mapping.
  • Macierz BCG.
  • Technika CATWOE.
  • Technika MOST.
  • Technika MOST.
  • Technika PESTLE.
 9. ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNEGO PODEJSCIA DO PROBLEMU.
  • Określanie przyczyn problemu i znajdywania odpowiednich i skutecznych rozwiązań.
  • Rozwój umiejętności znajdowania powiązań pomiędzy przyczynami problemu.
  • Indywidualne i zespołowe podniesienie efektywności pracy nad nowymi rozwiązaniami.
  • Identyfikacja barier myślenia kreatywnego osłabiających efektywność zespołu.
 10. NABYCIE PŁYNNOŚCI W KORZYSTANIU Z TECHNIK UMOŻLIWIAJĄCYCH "WYJŚCIE POZA UTARTY TOK MYŚLENIA".
  • Zdolność koncentracji uwagi w trudnych warunkach.
  • Szybkość i dokładność spostrzegania.
  • Umiejętność jednoczesnego analitycznego i całościowego rozumienia danych skumulowanych.
 11. GRUPOWE I ZESPOŁOWE PODEJMOWANIE DECYZJI.
  • Formy grupowego i zespołowego podejmowania decyzji.
  • Zalety i wady podejmowania decyzji.
  • Kryteria do oceny rozwiązań.
  • Priorytetyzacja rozwiązań.
  • Ćwiczenie: Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi coachingowych w celu zwiększania odpowiedzialności za realizację ambitnych zadań biznesowych.
 12. WYBRANE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA.
  • Analiza danych macierzowych.
  • Arkusz A3 – gnanie do rozwiązania.
  • Wykres przyczynowo-skutkowy.
  • Wykres podobieństw.
  • Macierz priorytetów i hierarchia analityczna.
  • Struktura decyzyjna w organizacji biznesowej.
  • Ćwiczenie: Przedstawianie rozwiązań do akceptacji decydentów (techniki: As Is–To Be oraz Value Proposition).
 13. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW I WNIOSKI KOŃCOWE.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email