Adresaci Szkolenia:

Szkolenie profilowane jest przede wszystkim dla analityków, którzy chcą modelować aplikacje, organizacje i procesy za pomocą UML2. Przydatne jest również dla testerów, którzy muszą weryfikować poprawność działania aplikacji w oparciu o dokumentacje w UML2.

Szkolenie jest również doskonałe dla programistów i testerów, którzy mają nadzieję na awans w kierunku analityka.

Na szkoleniu poruszane są również podstawy architektury.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności analitycznych - tak w zakresie analizy wymagań, modelowania organizacji i procesów (analiza biznesowa), jak i analizy tworzonej aplikacji (analiza systemowa) z użyciem notacji UML2. Szkolenie profilowane jest na analizę, niemniej zawiera również podstawy architektury, czy omówienie różnic między analizą a projektowaniem, dzięki czemu uczestnicy poznają wszystkie obszary UML2.

Ponieważ celem jest zdobycie umiejętności analitycznych a nie samo poznanie języka UML, duży nacisk w szkoleniu jest nałożony na modelowanie w trakcie ćwiczeń.

Wymagania:

Szkolenie opisuje proces analizy od samych podstaw łącznie z wprowadzeniem do obiektowości, tak więc nie ma żadnych wymagań wstępnych stawianych uczestnikom.

Parametry szkolenia:

4*8 godzin (4*7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

W trakcie warsztatów projektowany jest prosty system informatyczny.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do UML
  1. Projektowanie obiektowości
   1. Klasa (Class)
   2. Obiekt (Object)
   3. Dziedziczenie (Inheritation)
   4. Atrybut (Attribute)
   5. Metoda (Method)
   6. Interfejs (Interface)
   7. Enkapsulacja (Encapsulation)
   8. Polimorfizm (Polymorphism)
   9. Przeciążanie metod (Overloading)
   10. Nadpisywanie metod (Overriding)
  2. Czym jest modelowanie obiektowe
  3. Czym jest a czym nie jest UML
  4. Rozwój UML
  5. Podstawowe elementy UML
   1. Podstawowe kwalifikatory
    1. Klasa (Class)
    2. Interfejs (Interface)
    3. Obiekt (Object)
    4. Aktor (Actor)
    5. Przypadek Użycia (Use Case)
    6. Komponent (Component)
    7. Węzeł (Node)
   2. Relacje (Relationships)
    1. Asocjacja (Association)
    2. Asocjacja (Association)
    3. Zależność (Dependency)
    4. Realizacja (Realization)
   3. Diagramy (Diagrams)
   4. Pakiety (Package)
   5. Komentarze (Note)
   6. Mechanizmy rozszerzenia
    1. Stereotypy (Stereotype)
    2. Etykiety (Tagged Values)
    3. Ograniczenia (Constraints)
  6. Przegląd diagramów w UML 2.x
  7. Diagramy UML 2.x a 1.x
  8. Diagram a model UML
  9. Perspektywy 4+1
  10. Zastosowania UML
 2. UML a metodyki wytwarzania oprogramowania
  1. Metodyka kaskadowa
  2. Unified Software Development Process - USDP (UP)
   1. Założenia
   2. Wymiary
   3. Fazy
    1. Rozpoczęcie (Inception)
    2. Opracowanie (Elaboration)
    3. Budowa (Construction)
    4. Wdrożenie (Transition)
   4. Zadania
   5. Iteracje
   6. Proces
  3. Rational Unified Process (RUP)
  4. Extreme Programming (XP)
  5. Scrum
 3. Modelowanie procesów biznesowych w organizacji
  1. Proces biznesowy
  2. Po co modelować procesy biznesowe
  3. Języki opisu procesów biznesowych
  4. Diagram aktywności (activiti diagram)
   1. Modelowanie procesów i algorytmów w UML
   2. Aktywność (activity)
   3. Akcja (action)
   4. Przepływ sterowania (control flow)
    1. Przepływy warunkowe (guard)
   5. Przepływy równoległe (fork, join)
   6. Początek i koniec
    1. Węzeł początkowy (initial node)
    2. Węzeł końca aktywności (activity final node)
    3. Węzeł końca przepływu (flow final node)
   7. Decyzje i złączenia (decision, merge)
   8. Przepływ obiektu (object flow)
    1. Stan obiektu
    2. Ograniczenia na obiekcie
   9. Wyjątki (exception)
   10. Sygnały
    1. Generowanie sygnału (send signal action)
    2. Odbiór sygnału (accept event action)
    3. Sygnał czasowy
   11. Partycja (activity partition)
   12. Waga (weight) w przepływie sterowania (control flow)
   13. Zaawansowane reprezentacje przepływu obiektów (object flow)
    1. Pin wejściowy i wyjściowy
    2. Pin o charakterze wyjątku
    3. Pin w przepływie strumieniowym
    4. Anonimowa notacja pinów
   14. Specyfikacja złączenia (join specification) dla przepływów równoległych
   15. Wyjątki
   16. Stereotypy obiektów
    1. Bufor centralny (central buffer)
    2. Składnica danych (datastore)
   17. Obszar przerywalny (interruptible region)
    1. Sygnały a obszar przerywalny
   18. Region rozszeżenia (expansion region)
    1. Iteracja (iterative)
    2. Przetwarzanie równoległe (parallel)
    3. Strumień (stream)
 4. Analiza wymagań
  1. Czym są wymagania i po co analiza
  2. Trudności związane z analizą wymagań
  3. Proces analizy wymagań
   1. Analiza problemu
   2. Zbieranie wymagań
   3. Dokumentacja (opis wymagania)
   4. Grupowanie wymagań
   5. Znajdowanie podobieństw i sprzeczności
   6. Definiowanie zależności (diagram zależności)
   7. Zatwierdzanie wymagań
   8. Ustalanie priorytetów
 5. Model przypadków użycia (use case model)
  1. Przypadek użycia
  2. Kroki i czynności w analizie
  3. Dokumentacja przypadków użycia
   1. Opis przypadków użycia
   2. Scenariusze
  4. Diagram przypadków użycia (use case diagram)
   1. Aktor (actor)
   2. Przypadek użycia (Use Case)
   3. Asocjacja (association)
   4. Zawieranie przypadków użycia <<include>>
   5. Rozszerzanie przypadków użycia <<extend>>
   6. Generalizacja
   7. Granica kontekstu
   8. Dokumentowanie scenariusza
 6. Tworzenie modelu analitycznego
  1. Po co i kiedy warto
  2. Stereotypy analityczne
   1. <<boundary>>
   2. <<control>>
   3. <<entity>>
  3. Zasady modelowania analitycznego
  4. Diagram komunikacji (communication diagram)
   1. Obiekt (object)
   2. Komunikat (message)
    1. Synchroniczny (synchronous message)
    2. Asynchroniczny (asynchronous message)
    3. Zwrotny (return message)
    4. Utworzenie obiektu <<create>>
    5. Zniszczenie obiektu <<destroy>>
   3. Kolejność komunikatów
    1. Notacja zagnieżdżona
  5. Diagram sekwencji (interaction diagram)
   1. Linia życia (life line)
   2. Komunikat (message)
   3. Rodzaje komunikatów
    1. Synchroniczny (synchronous message)
    2. Asynchroniczny (asynchronous message)
    3. Zwrotny (return message)
    4. Utworzenie obiektu <<create>>
    5. Zniszczenie obiektu <<destroy>> i destruction event
    6. Komunikat odnaleziony (found message)
    7. Komunikat zgubiony (lost message)
   4. Ośrodek sterowania (execution specification)
   5. Bloki złożone (combined fragment)
    1. Alternatywy (alternatives) – alt
    2. Pętla (loop) – loop
    3. Współbieżność (parallel) – par
    4. Przerwanie (break) - break
    5. Blok krytyczny (critical) - critical
    6. Blok odwołania (interaction use) - ref
   6. Bloki złożone a notacja w UML 1.X
    1. Dawniej alternatywy
    2. Dawniej pętle (iteracja)
    3. Dawniej współbieżność
  6. Diagramy komunikacji a diagramy sekwencji – przekształcanie
  7. Analiza CRC
   1. Karta CRC
   2. Kroki analizy CRC
    1. Identyfikacja klas
    2. Wykonanie scenariuszy
   3. Analiza CRC a rzeczywistość
  8. Diagram przeglądu interakcji (interation overview diagram)
   1. Podstawowe elementy
    1. Przepływ sterowania
    2. Początek
    3. Koniec
    4. Zakończenie przepływu
    5. Fragment interakcji
    6. Wystąpienie interakcji
 7. Statyczne aspekty modelu analitycznego
  1. Różnice między modelem projektowym a analitycznym
  2. Diagram klas (class diagram)
   1. Klasa (class)
    1. Elementy klasy (atrybuty, metody)
    2. Widoczność (visibility)
    3. Atrybuty i metody statyczne
   2. Uogólnienie (generalization)
   3. Klasy abstrakcyjne (abstract class)
    1. Metody abstrakcyjne
   4. Interfejs (interface)
   5. Realizacja (realization)
   6. Relacja zależności
    1. Stereotypy zależności
     1. <<refine>>
     2. <<trace>>
     3. <<derive>>
     4. <<instanciate>>
     5. <<send>>
     6. <<call>>
   7. Asocjacja (association)
    1. Cechy asocjacji
     1. Nazwa asocjacji (name)
     2. Rola (role)
     3. Nawigowalność (navigablility)
     4. Wielokrotność (multiplicity)
    2. Asocjacja zwrotna i wielokrotna
    3. Rodzaje asocjacji
     1. Asocjacja (association)
     2. Agregacja (aggregation)
     3. Kompozycja (composition)
    4. Klasa asocjacyjna (association class)
    5. Asocjacja kwalifikowana (qualified association)
   8. Zbiory dziedziczenia (generalization set)
   9. Ograniczenia uogólnienia
    1. complete
    2. incomplete
    3. disjoint
    4. overlapping
  3. Diagram obiektów (obiect diagram)
   1. Instancja (instance specification)
  4. Diagram struktur połączonych (composite structure diagram)
   1. Część (part)
    1. Port
    2. Interfejs udostępniany
    3. Interfejs wymagany
    4. Złączenie (assembly)
   2. Połączenie
   3. Współpraca (collboration)
    1. Rola (role)
    2. Przypisanie roli
    3. Element współpracujący
   4. Wystąpienie współpracy (collaboration use)
 8. Diagram maszyny stanowej (state machine diagram)
  1. Stan (state)
  2. Stan złożony
  3. Przejście (transition)
   1. Proste
   2. Automatyczne
   3. Zwrotne
   4. Wewnętrzne
  4. Rodzaje zdarzeń
   1. Czasowe (time event)
    1. Względne (after)
    2. Bezwzględne (at)
   2. Zdarzenie zmiany stanu (change event - when)
   3. Wywołanie (call event)
   4. Sygnał (signal)
   5. Dowolne (all)
  5. Sygnatura przejścia
  6. Pseudo-stan (pseudostate)
   1. Ropoczęcie (initial)
   2. Zakończenie (final)
   3. Zniszczenie (terminate)
   4. Wybór (choice)
   5. Punkt węzłowy (junction)
   6. Rozwidlenie (fork)
   7. Złączenie (join)
  7. Czynności w stanie
   1. entry
   2. do
   3. exit
   4. Przejście wewnętrzne
  8. Zdarzenia odroczone (deffer)
  9. Pseudo stany w stanie złożonym
   1. Wejście i wyjście (entry/exit point)
   2. Płytka i głęboka historia (shallow/deep history)
  10. Stany współbieżne
 9. Diagram harmonogamowania (timing diagram)
  1. Komunikaty (mesages)
  2. 2 notacje diagramów harmonogramowania
  3. Przesyłanie komunikatów
 10. Model architektoniczny
  1. Czym jest architektura systemu
  2. Cele tworzenia architektury
  3. Diagram komponentów (component diagram)
   1. Komponent (component)
   2. Komponenty zagnieżdżone
   3. Interfejs (interface)
    1. Interfejs wymagany (required interface)
    2. Interfejs dostarczany (provided interface)
   4. Złączenie (assembly)
   5. Porty
   6. Konektory
  4. Diagram wdrożenia (deployment diagrram)
   1. Węzeł (node)
   2. Łącze (communication path)
    1. Łącze kierunkowe
    2. Liczność łącza
   3. Model wdrożenia na diagramach wdrożenia
   4. Po co model wdrożenia
   5. Artefakt
   6. Stereotypy artefaktów
    1. <<file>>
    2. <<document>>
    3. <<library>>
    4. <<executable>>
    5. <<script>>
    6. <<source>>
  5. Diagram pakietów (package diagram)
   1. Pakiet
   2. Zagnieżdżanie (nest)
   3. Przestrzeń nazw
   4. Importowanie (package import)
    1. <<import>>
    2. <<access>>\
 11. Elementy zaawansowane UML
  1. Meta Object Facility (MOF)
   1. 4-warstwowa budowa modelu
  2. Pakiet CORE - UML 2 Infrastructure
   1. primitive types
   2. abstractions
   3. basic
   4. constructs
  3. Profile UML
   1. Profil (profile)
   2. Meta-Klasa (metaclass)
   3. Stereotyp (stereotype)
   4. Rozszerzenie (extension)
   5. Użycie profilu (profile application)
  4. Język ograniczeń OCL
   1. Zastosowanie OCL
   2. Składnia OCL
   3. Kontekst wyrażenia
   4. Zastosowanie OCL na diagramach UML
  5. Model Driven Archtecture (MDA)
   1. Modele MDA
    1. Computation independend model (CIM)
    2. Platform independend model (PIM)
    3. Platform specific model (PSM)
    4. Platform model
   2. Transformacja

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email