Adresaci Szkolenia:

Szkolenie profilowane jest przede wszystkim dla projektantów, którzy chcą modelować aplikacje za pomocą UML2. Przydatne jest również dla programistów, którzy muszą wytwarzać oprogramowanie na podstawie dokumentacji w UML2.

Szkolenie jest również doskonałe dla programistów, którzy mają nadzieję na awans w kierunku projektanta.

a szkoleniu poruszane są również podstawy analizy i architektury.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności projektowania aplikacji w UML2. Szkolenie profilowane jest na projektowanie, niemniej zawiera również podstawy analizy, dzięki czemu uczestnicy uczą się jak wytworzyć pełną dokumentację projektową nawet gdy w ramach projektu nie są zaangażowani analitycy, lub model analityczny jest niepełny.

Ponieważ celem jest zdobycie umiejętności projektowania a nie samo poznanie języka UML, duży nacisk w szkoleniu jest nałożony na modelowanie w trakcie ćwiczeń.

Wymagania:

Szkolenie opisuje proces projektowania od samych podstaw łącznie z wprowadzeniem do obiektowości, tak więc nie ma żadnych wymagań wstępnych stawianych uczestnikom.

Parametry szkolenia:

4*8 godzin (4*7 godzin netto) efektywnych wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów).

W trakcie warsztatów projektowany jest prosty system informatyczny.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do UML
  1. Projektowanie obiektowości
   1. Klasa (Class)
   2. Obiekt (Object)
   3. Dziedziczenie (Inheritation)
   4. Atrybut (Attribute)
   5. Metoda (Method)
   6. Interfejs (Interface)
   7. Enkapsulacja (Encapsulation)
   8. Polimorfizm (Polymorphism)
   9. Przeciążanie metod (Overloading)
   10. Nadpisywanie metod (Overriding)
  2. Czym jest modelowanie obiektowe
  3. Czym jest a czym nie jest UML
  4. Rozwój UML
  5. Podstawowe elementy UML
   1. Podstawowe kwalifikatory
    1. Klasa (Class)
    2. Interfejs (Interface)
    3. Obiekt (Object)
    4. Aktor (Actor)
    5. Przypadek Użycia (Use Case)
    6. Komponent (Component)
    7. Węzeł (Node)
   2. Relacje (Relationships)
    1. Asocjacja (Association)
    2. Asocjacja (Association)
    3. Zależność (Dependency)
    4. Realizacja (Realization)
   3. Diagramy (Diagrams)
   4. Pakiety (Package)
   5. Komentarze (Note)
   6. Mechanizmy rozszerzenia
    1. Stereotypy (Stereotype)
    2. Etykiety (Tagged Values)
    3. Ograniczenia (Constraints)
  6. Przegląd diagramów w UML 2.x
  7. Diagramy UML 2.x a 1.x
  8. Diagram a model UML
  9. Perspektywy 4+1
  10. Zastosowania UML
 2. UML a metodyki wytwarzania oprogramowania
  1. Metodyka kaskadowa
  2. Unified Software Development Process - USDP (UP)
   1. Założenia
   2. Wymiary
   3. Fazy
    1. Rozpoczęcie (Inception)
    2. Opracowanie (Elaboration)
    3. Budowa (Construction)
    4. Wdrożenie (Transition)
   4. Zadania
   5. Iteracje
   6. Proces
  3. Rational Unified Process (RUP)
  4. Extreme Programming (XP)
  5. Scrum
 3. Model przypadków użycia (use case model) jako podstawa do projektowania
  1. Przypadek użycia
  2. Kroki i czynności w analizie
  3. Dokumentacja przypadków użycia
   1. Opis przypadków użycia
   2. Scenariusze
  4. Diagram przypadków użycia (use case diagram)
   1. Aktor (actor)
   2. Przypadek użycia (Use Case)
   3. Asocjacja (association)
   4. Zawieranie przypadków użycia <<include>>
   5. Rozszerzanie przypadków użycia <<extend>>
   6. Generalizacja
   7. Granica kontekstu
   8. Dokumentowanie scenariusza
 4. Modelowanie procesów i algorytmów - diagram aktywności (activiti diagram)
  1. Aktywność (activity)
  2. Akcja (action)
  3. Przepływ sterowania (control flow)
   1. Przepływy warunkowe (guard)
  4. Przepływy równoległe (fork, join)
  5. Początek i koniec
   1. Węzeł początkowy (initial node)
   2. Węzeł końca aktywności (activity final node)
   3. Węzeł końca przepływu (flow final node)
  6. Decyzje i złączenia (decision, merge)
  7. Przepływ obiektu (object flow)
   1. Stan obiektu
   2. Ograniczenia na obiekcie
  8. Wyjątki (exception)
  9. Sygnały
   1. Generowanie sygnału (send signal action)
   2. Odbiór sygnału (accept event action)
   3. Sygnał czasowy
  10. Partycja (activity partition)
  11. Waga (weight) w przepływie sterowania (control flow)
  12. Zaawansowane reprezentacje przepływu obiektów (object flow)
   1. Pin wejściowy i wyjściowy
   2. Pin o charakterze wyjątku
   3. Pin w przepływie strumieniowym
   4. Anonimowa notacja pinów
  13. Specyfikacja złączenia (join specification) dla przepływów równoległych
  14. Wyjątki
  15. Stereotypy obiektów
   1. Bufor centralny (central buffer)
   2. Składnica danych (datastore)
  16. Obszar przerywalny (interruptible region)
   1. Sygnały a obszar przerywalny
  17. Region rozszerzenia (expansion region)
   1. Iteracja (iterative)
   2. Przetwarzanie równoległe (parallel)
   3. Strumień (stream)
 5. Statyczne aspekty modelu projektowego
  1. Różnice między modelem projektowym a analitycznym
  2. Statyczne aspekty modelu projektowego
  3. Diagram klas (class diagram)
   1. Klasa (class)
    1. Elementy klasy (atrybuty, metody)
    2. Widoczność (visibility)
    3. Atrybuty i metody statyczne
   2. Uogólnienie (generalization)
   3. Klasy abstrakcyjne (abstract class)
    1. Metody abstrakcyjne
   4. Interfejs (interface)
   5. Realizacja (realization)
   6. Relacja zależności
    1. Stereotypy zależności
     1. <<refine>>
     2. <<trace>>
     3. <<derive>>
     4. <<instanciate>>
     5. <<send>>
     6. <<call>>
   7. Asocjacja (association)
    1. Cechy asocjacji
     1. Nazwa asocjacji (name)
     2. Rola (role)
     3. Nawigowalność (navigablility)
     4. Wielokrotność (multiplicity)
    2. Asocjacja zwrotna i wielokrotna
    3. Rodzaje asocjacji
     1. Asocjacja (association)
     2. Agregacja (aggregation)
     3. Kompozycja (composition)
    4. Klasa asocjacyjna (association class)
   8. Klasy szablonowe (template class)
   9. Zbiory dziedziczenia (generalization set)
   10. Ograniczenia uogólnienia
    1. complete
    2. incomplete
    3. disjoint
    4. overlapping
   11. Asocjacje
    1. Ograniczenia końców asocjacji
     1. subsets
     2. redefined
     3. union
     4. ordered
     5. bag
     6. sequence
    2. Asocjacja kwalifikowana (qualified association)
  4. Diagram obiektów (obiect diagram)
   1. Instancja (instance specification)
  5. Diagram struktur połączonych (composite structure diagram)
   1. Część (part)
    1. Port
    2. Interfejs udostępniany
    3. Interfejs wymagany
    4. Złączenie (assembly)
   2. Połączenie
   3. Wzorce na diagramach UML
   4. Współpraca (collboration)
    1. Rola (role)
    2. Przypisanie roli
    3. Element współpracujący
   5. Wystąpienie współpracy (collaboration use)
 6. Dynamiczne aspekty modelu projektowego
  1. Diagram komunikacji (communication diagram)
   1. Obiekt (object)
   2. Komunikat (message)
    1. Synchroniczny (synchronous message)
    2. Asynchroniczny (asynchronous message)
    3. Zwrotny (return message)
    4. Utworzenie obiektu <<create>>
    5. Zniszczenie obiektu <<destroy>>
   3. Kolejność komunikatów
    1. Notacja zagnieżdżona
  2. Diagram sekwencji (interaction diagram)
   1. Linia życia (life line)
   2. Komunikat (message)
   3. Rodzaje komunikatów
    1. Synchroniczny (synchronous message)
    2. Asynchroniczny (asynchronous message)
    3. Zwrotny (return message)
    4. Utworzenie obiektu <<create>>
    5. Zniszczenie obiektu <<destroy>> i destruction event
    6. Komunikat odnaleziony (found message)
    7. Komunikat zgubiony (lost message)
   4. Ośrodek sterowania (execution specification)
   5. Bloki złożone (combined fragment)
    1. Alternatywy (alternatives) – alt
    2. Pętla (loop) – loop
    3. Współbieżność (parallel) – par
    4. Przerwanie (break) - break
    5. Blok krytyczny (critical) - critical
    6. Blok odwołania (interaction use) - ref
   6. Bloki złożone a notacja w UML 1.X
    1. Dawniej alternatywy
    2. Dawniej pętle (iteracja)
    3. Dawniej współbieżność
  3. Diagramy komunikacji a diagramy sekwencji – przekształcanie
 7. Model analityczny jako opcjonalny etap przejściowy do projektu
  1. Po co i kiedy warto
  2. Stereotypy analityczne
   1. <<boundary>>
   2. <<control>>
   3. <<entity>>
 8. Diagram przeglądu interakcji (interation overview diagram)
  1. Podstawowe elementy
   1. Przepływ sterowania
   2. Początek
   3. Koniec
   4. Zakończenie przepływu
   5. Fragment interakcji
   6. Wystąpienie interakcji
  2. Bloki złożone (combined fragment) a diagram przeglądu interakcji
   1. Alternatywa
   2. Współbieżność
   3. Iteracja
 9. Diagram maszyny stanowej (state machine diagram)
  1. Stan (state)
  2. Stan złożony
  3. Przejście (transition)
   1. Proste
   2. Automatyczne
   3. Zwrotne
   4. Wewnętrzne
  4. Rodzaje zdarzeń
   1. Czasowe (time event)
    1. Względne (after)
    2. Bezwzględne (at)
   2. Zdarzenie zmiany stanu (change event - when)
   3. Wywołanie (call event)
   4. Sygnał (signal)
   5. Dowolne (all)
  5. Sygnatura przejścia
  6. Pseudo-stan (pseudostate)
   1. Rozpoczęcie (initial)
   2. Zakończenie (final)
   3. Zniszczenie (terminate)
   4. Wybór (choice)
   5. Punkt węzłowy (junction)
   6. Rozwidlenie (fork)
   7. Złączenie (join)
  7. Czynności w stanie
   1. entry
   2. do
   3. exit
   4. Przejście wewnętrzne
  8. Zdarzenia odroczone (deffer)
  9. Pseudo stany w stanie złożonym
   1. Wejście i wyjście (entry/exit point)
   2. Płytka i głęboka historia (shallow/deep history)
  10. Stany współbieżne
 10. Diagram harmonogamowania (timing diagram)
  1. Komunikaty (mesages)
  2. 2 notacje diagramów harmonogramowania
  3. Przesyłanie komunikatów
 11. Model architektoniczny
  1. Czym jest architektura systemu
  2. Cele tworzenia architektury
  3. Diagram komponentów (component diagram)
   1. Komponent (component)
   2. Komponenty zagnieżdżone
   3. Interfejs (interface)
    1. Interfejs wymagany (required interface)
    2. Interfejs dostarczany (provided interface)
   4. Złączenie (assembly)
   5. Porty
   6. Konektory
  4. Diagram wdrożenia (deployment diagram)
   1. Węzeł (node)
   2. Łącze (communication path)
    1. Łącze kierunkowe
    2. Liczność łącza
   3. Model wdrożenia na diagramach wdrożenia
    1. Po co model wdrożenia
    2. Artefakt
    3. Stereotypy artefaktów
     1. <<file>>
     2. <<document>>
     3. <<library>>
     4. <<executable>>
     5. <<script>>
     6. <<source>>
    4. Specyfikacja konfiguracji (deployment specification)
    5. Relacje między artefaktami
     1. Kompozycji (composition)
     2. Zależności (dependency)
    6. Instalacja artefaktów (deployment) <<deploy>>
    7. Manifestacja (manifestation) <<manifest>>
  5. Diagram pakietów (package diagram)
   1. Pakiet
   2. Zagnieżdżanie (nest)
   3. Przestrzeń nazw
   4. Importowanie (package import)
    1. <<import>>
    2. <<access>>
   5. Łączenie (merge)
 12. Elementy zaawansowane UML
  1. Meta Object Facility (MOF)
   1. 4-warstwowa budowa modelu
  2. Pakiet CORE - UML 2 Infrastructure
   1. primitive types
   2. abstractions
   3. basic
   4. constructs
  3. Profile UML
   1. Profil (profile)
   2. Meta-Klasa (metaclass)
   3. Stereotyp (stereotype)
   4. Rozszerzenie (extension)
   5. Użycie profilu (profile application)
  4. Język ograniczeń OCL
   1. Zastosowanie OCL
   2. Składnia OCL
   3. Kontekst wyrażenia
   4. Zastosowanie OCL na diagramach UML
  5. Model Driven Archtecture (MDA)
   1. Modele MDA
    1. Computation independend model (CIM)
    2. Platform independend model (PIM)
    3. Platform specific model (PSM)
    4. Platform model
   2. Transformacja

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email