Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów występujących po stronie zamawiającego w projektach IT, w szczególności dla wewnętrznych prawników, biura zakupów, kadry zarządzającej oraz wszystkich innych osób odpowiedzialnych za negocjowanie umów IT i zarządzanie umowami IT.

Cel szkolenia

 • nabycie wiedzy i poznanie siatki pojęciowej w zakresie projektów i umów IT;
 • omówienie praktycznych zagadnień prawnych dotyczących umów na systemy informatyczne;
 • praktyczne przygotowanie do negocjowania umów IT z perspektywy zamawiającego;
 • przekazanie wiedzy na temat zabezpieczenia przez zamawiającego kluczowych ryzyk projektowych.

Wymagania

Posiadanie podstawowej wiedzy / doświadczenia w zakresie projektów IT.

Parametry szkolenia

 • czas trwania: 2 * 8 godzin (2 * 7 godzin netto),
 • forma: praktyczne wykłady z ćwiczeniami,
 • maksymalna liczba uczestników: 10.

Program szkolenia

 1. Podstawowe informacje dot. projektów IT.
  • Specyfika projektów IT.
  • Przebieg projektu IT w podstawowych metodykach.
 2. Charakterystyka umów w IT. Podstawowe zobowiązania stron.
  • Rodzaje umów w IT.
  • Charakter prawny umów w IT.
  • Zobowiązania wykonawcy w zakresie zgodności z wymogami zamawiającego, np. AML, RODO, bezpieczeństwo, inne wymogi ustawowe (compliance).
  • Obowiązek współdziałania zamawiającego – uwarunkowania ustawowe a umowne.
 3. Aspekty techniczne wykonania oprogramowania.
  • Wymagania funkcjonalne systemu – rola analizy przedwdrożeniowej i projektu technicznego.
  • Infrastruktura techniczna (sprzęt).
 4. Organizacja projektu.
  • Plan komunikacji – sprawne określenie zasad kontaktu między stronami, opis ról w projekcie.
  • Zarządzanie zmianą – zapewnienie elastyczności projektu poprzez ustalenie zasad wnioskowania i akceptowania zmian.
  • Kontrola personelu wykonawcy oraz podwykonawców.
 5. Odbiór świadczeń określonych umową.
  • Weryfikacja dostarczonego oprogramowania (testowanie, okresy stabilizacji).
  • Procedury odbioru.
  • Ryzyka związane z klauzulami odbiorowymi.
 6. Wynagrodzenie.
  • Modele wynagrodzenia (fixed price, T&M).
  • Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia.
 7. Odpowiedzialność i kary umowne.
  • Ogólne zasady odpowiedzialności.
  • Rozszerzenie odpowiedzialności.
  • Limitowanie odpowiedzialności – kiedy zamawiający nie powinien stosować limitów?
  • Kary umowne – rodzaje, charakterystyka, cel.
  • Główne problemy z dochodzeniem odpowiedzialności od wykonawcy.
 8. Gwarancja na oprogramowanie.
  • Treść zobowiązania gwarancyjnego.
  • Gwarancja a rękojmia.
  • Stosunek gwarancji do usług utrzymania.
 9. SLA (service level agreement).
  • Ustalenie oczekiwanej dostępności i czasów reakcji / naprawy / obejścia.
  • Kategoryzacja błędów.
  • Procedury zgłaszania błędów.
  • Mechanizmy kar umownych w przypadku niedotrzymania parametrów SLA.
 10. Ochrona zamawiającego.
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wniesienie na rachunek bankowy / gwarancja bankowa).
  • Zobowiązanie wykonawcy do posiadania określonego ubezpieczenia.
 11. Prawa własności intelektualnej.
  • Przedmiot praw autorskich w umowach IT – co jest utworem?
  • Współtwórczość.
  • Utwór pracowniczy.
  • Przeniesienie autorskich praw majątkowych.
  • Licencja, modele i zakres licencji.
  • Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania – uregulowania szczególne.
  • Najczęstsze problemy związane z prawami własności intelektualnej w projektach IT.
 12. Poufność i ochrona danych.
  • Klauzule poufności.
  • Ochrona danych osobowych w projektach IT.
  • Kwestia bezpieczeństwa informacji zamawiającego.
  • Zasady udzielania zdalnego dostępu do środowisk zamawiającego.
 13. Zakończenie współpracy.
  • Odstąpienie od dzieła (umowne i ustawowe, skutki odstąpienia).
  • Wypowiedzenie (rodzaje wypowiedzenia, terminy, ograniczenia, skutki wypowiedzenia).
  • Exit plan jako dokument określający obowiązki stron w przypadku zakończenia współpracy (np. transfer know-how, usunięcie danych, rozliczenia).

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email