Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zaawansowanymi konstrukcjami w języku Python, mechanizmami i praktykami programowania obiektowego oraz przykładami użycia wzorców projektowych. Na zajęciach zapoznają się z koncepcjami tworzenia aplikacji wielowątkowych, serializacją danych do różnych formatów i obsługą relacji. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne aspekty programowania oraz osadzenie technik wytwarzania oprogramowania w języku Python we współczesnych realiach. Szkolenie odpowiada potrzebom średnio zaawansowanych i zaawansowanych programistów i nie jest przeznaczone dla osób początkujących lub nieprogramujących.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje:

 • Type Annotation/Type Hinting,
 • Zaawansowane użycie funkcji,
 • Użycie Datetime ze strefami czasowymi
 • Moduły i paczkowanie
 • Serializacja i bazy danych
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie obiektowe
 • Wzorce projektowe
 • Dekoratory
 • Context Manager
 • Descriptor
 • Programowanie funkcyjne
 • Performance i Debugging
 • Alternatywne wersje interpretera/kompilatora
 • Dobre praktyki, testy i jakość oprogramowania
 • Programowanie wielowątkowe
 • (opcjonalne) Programowanie HTTP

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • umiejętności programowania w Python i znajomości podstawowych struktur danych
 • biegłego posługiwania się wybranym środowiskiem IDE (PyCharm, PyDev),
 • znajomości koncepcji programowania obiektowego, systemowego i aplikacyjnego,
 • umiejętności posługiwania się narzędziem debuggera języka Python,
 • znajomości koncepcji związanych z programowaniem w języku Python na poziomie średnio i zaawansowanym.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • średnio zaawansowanych programistów programujących w języku Python,
 • programistów tworzących aplikacje głównego nurtu oraz aplikacje sieciowe w języku Python.

Cel szkolenia

Głównymi celami w procesie szkoleniowym są:

 • kształcenie umiejętności i rozwijanie wiedzy dotyczącej zaawansowanego programowania w języku Python,
 • osadzenia zaawansowanych narzędzi i procesów tworzenia oprogramowania w realiach współczesnych wymagań Inżynierii Oprogramowania,
 • dokonania konsolidacji wiedzy i uzupełnienia braków w kompetencjach w zakresie,
 • zapoznanie się z alternatywnymi wersjami interpretera,
 • pogłębienie znajomości mechanizmów języka Python.

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • analizy obiektowej i idiomów językowych Python,
 • identyfikacji wąskich gardeł przetwarzania,
 • tworzenia aplikacji z użyciem asynchronicznej komunikacji sieciowej,
 • tworzenia zaawansowanych struktur danych,
 • wybierania i używania paradygmatów programowania.

Parametry szkolenia

Szkolenie trwa 5 * 8 godzin (5 * 7 netto).

Szkolenie obejmuje 65% wykładu i 35% ćwiczeń.

Program szkolenia

 1. Performance i debugging
  • Introspekcja
  • Debugging w IDE
  • Static typing vs dynamic typing
  • Mikrobenchmark - timeit
  • Wydajność wbudowanych struktury i typów danych
  • Moduł collections
 2. Type Annotations
  • Deklaracja zmiennych
  • Używanie w funkcjach, metodach i klasach
  • Definiowanie typów złożonych i szablonów typów
  • Wykorzystanie narzędzi do sprawdzania typów
  • Wykorzystanie narzędzi do dodawania typów do istniejącego kodu
 3. Zaawansowane użycie funkcji i elementy paradygmatu programowania funkcyjnego
  • Funkcje i metody wieloparametrowe - *args**kwargs
  • Obiekt Callable
  • Rekurencja
  • Elementy paradygmatu funkcyjnego - mapfilterreducezipallany
  • Funkcje anonimowe - lambda
  • Domknięcia (closure)
  • Monkey patching
  • Moduł functools
 4. Użycie Datetime ze strefami czasowymi
  • Tworzenie obiektów dat, parsowanie i formatowanie - datetime
  • Przesunięcia czasu i obliczenia dat, przesunięcia o miesiąc - timedelta
  • Obsługa stref czasowych - pytz
 5. Moduły, paczkowanie i alternatywne interpretery i preprocessory
  • Środowiska wirtualne - venv
  • Tworzenie własnych paczek: setup.pysetup.cfg
  • Zarządzanie zależnościami
  • Upload do pypi.orgsdistbdistwheel
  • Generowanie pakietów - zipapp
  • Preprocessor - cython
  • Alternatywny kompilator Python - pypy
  • Generowanie plików wykonywalnych dla systemu operacyjnego
  • Narzędzia integracji modułów w języku C i C++
 6. Serializacja i bazy danych
  • Serializacja obiektów z relacjami do formatu CSV - csv
  • Serializacja obiektów oraz dat do formatu JSON - json
  • DB API na przykładzie sqlite3
  • ORM - SQLAlchemyDjango ORM
 7. Programowanie obiektowe
  • Dziedziczenie i kompozycja klas mixin
  • Przeciążanie operatorów
  • Mechanizm klas danych - dataclasses
  • Pola i metody statyczne - staticmethodclassmethod
  • Inicjacja klas i konstruktory - __new__() vs __init__()
  • MRO (ang. Method Resolution Order)
  • Mechanizm metaklas
  • S.O.L.I.D. principles, Tell-Don't-Ask i dobre praktyki
  • Akcesory - setattrgetattrhasattr
  • Descriptor
  • String formatting - __str__()__repr__()__format__()
 8. Konstrukcje języka Python ich działanie, gotowe rozwiązanie i implementacja własnych
  1. Wzorce projektowe
  • Comprehensions i Generator Expressions
  • Dekoratory funkcyjne oraz klasowe i moduł functools
  • Iterator i moduł itertools
  • Context Manager i moduł contextlib
  • Singleton
  • MVC
  • Gateway
  • State Machine
  • Event Listener
  • Factory
  • Context Dependency Injection
  • Callback
  • Proxy
  • Memoize
 9. Przetwarzanie równoległe
  • Wieloprocesowość - multiprocessing
  • Wielowątkowość i model Worker - threading
  • Komunikacja międzyprocesowa i międzywątkowa
  • Mechanizmy blokujące - lock
  • Kolejki - queuedeque
  • Programowanie asynchroniczne - asyncio
 10. Jakość oprogramowania, dobre praktyki, testy i deployment
  • Statyczna analiza kodu źródłowego - pylintpylamasonarlintpyflakes
  • Standard programowania PEP8, PEP20 i dobre praktyki - pycodestyle
  • Testy jednostkowe - doctestunittest
  • Logowanie zdarzeń i informacje ostrzegawcze - loggingwarnings
  • Print formatting i interpolacja zmiennych - printpprint
  • Profiling, mierzenie złożoności cyklometrycznej, obliczeniowej i pamięciowej
  • Jak wdrożyć powyższe techniki w proces CI/CD
  • Deployment - DockerDocker-compose
  • ReStructuredText i dokumentacja - sphinx
 11. (opcjonalne) Programowanie HTTP
  • Protokół HTTP, metody, nagłówki, mimetype, statusy, kody odpowiedzi, sesje, cookies, wersjonowanie API

  • Proste i bardziej zaawansowane zapytania - request

  • Wprowadzenie do tworzenia serwerów HTTP

   • Moduł biblioteki standardowej Python - http
   • Micro web framework - Flask
   • Web framework - Django

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email