Zarządzanie portfelem jest integralnym elementem zarządzania organizacją IT pozwalających skupić się na kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia celów długoterminowych równoważąc ograniczenia dotyczące aktualnych zasobów technicznych, organizacyjnych i kompetencyjnych. Może być stosowane na różnych poziomach zarządzania organizacją: przedsiębiorstwem jako całości lub departamentem koncentrującym swoją uwagę na rozwoju istniejących usług i/lub utrzymaniu rozwiązań IT dla istniejących klientów.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie odpowiedzialni za testowanie, rozwój oprogramowania i utrzymanie systemów IT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teorią i praktyką zarządzania portfelem inicjatyw prowadzonych w warunkach niepewności i wdrożenia zasad optymalizacji procesów IT, tak aby finalnie sprostać oczekiwaniom użytkowników końcowych.

W szczególności uczestnicy nauczą się zarządzać portfelem łącząc podejście klasyczne i zwinne do zarządzania projektem lub programem transformacyjnych zmian IT. Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych.

Do głównych celów szkolenia możemy zaliczyć również:

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i procesami IT.
 • Wypracowanie zasad i reguł pracy zespołowej poprzez czytelne zdefiniowanie odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych dla poszczególnych ról z zespole projektowym, programowym i portfela.
 • Koncentracja na korzyściach i wymianie doświadczeń zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych wyników efektywności, zwiększenia satysfakcji klientów, poprawy terminowości zaplanowanych działań.
 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc, ale również podejmować proaktywne działania optymalizacyjne wykorzystując świadomie równe techniki Agile do optymalizacji procesów.
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Mocne strony szkolenia

Przedstawia techniki i narzędzia zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów w organizacjach z punktu widzenia celów biznesowych. Pokazuje jak osiągnąć założone cele strategiczne m.in. poprzez:

 • Zastosowanie zasad efektywnego wyboru i skutecznej realizacji zbioru projektów
 • Zastosowania w praktyce łączenia odpowiedzialności biznesowej z projektową.
 • Tworzenia i zarządzania inicjatyw projektowych i lepszej ich integracji.
 • Przedstawienie procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji.
 • Poznanie roli Biura Zarządzania Portfelem i umiejętność wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO.
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych wdrożeniem procesu Zarządzania Portfelem Projektów i Biura Zarządzania Portfelem w organizacji.

Parametry szkolenia

2 * 8 godzin (2 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów)

Metody szkoleniowe

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Analizy studiów przypadków i ćwiczenia wykonywane grupowo.
 • Prezentacja i ocena wyników realizowanych zagadnień.
 • Interaktywna prezentacja zagadnień z zaangażowaniem uczestników w formie dyskusji i wymiany doświadczeń.

Program szkolenia

 1. WPROWADZENIE: PROJEKT, PROGRAM, PORTFEL.
  • Procesy a projekty w organizacji IT.
  • Rola zarządzania portfelem projektów w zarządzaniu firmą IT.
 2. DEFINIOWANIE PORTFELA ZMIAN W OBSZARZE IT.
  • Powiązanie portfela ze strategią organizacji
  • Plan Zarządzania Portfelem
  • Identyfikacja komponentów portfela
  • Wybór i wymiarowanie kryteriów oceny komponentów portfela
  • Priorytetyzacja projektów
  • Budowanie systemu metryk efektywności portfela
 3. REGUŁY ITERACYJNEGO PROCESU ZARZĄDZANIA PORTFELEM.
  • Przygotowanie
   • Kategoryzacja
   • Identyfikacja
  • Planowanie
   • Ocena
   • Selekcja
   • Priorytetyzacja
   • Równoważenie
  • Uruchamianie
   • Autoryzacja
   • Akceptacja
  • Kapitalizacja
   • Raportowanie
   • Przeglądanie
  • Nadzorowanie wykorzystania efektów projektów
 4. DOSTOSOWANIE PORTFELA PROJEKTÓW.
  • Równoważenie i optymalizacja portfela projektów
  • Zarządzanie podażą i popytem - analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów
  • Zarządzanie wartością portfela - analiza kosztów i korzyści projektowych
  • Zarzadzanie ryzykiem portfela
  • Zarządzanie strategiczną zmianą
 5. AUTORYZACJA I KONTROLA PORTFELA PROJEKTÓW.
  • Monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji.
 6. WPROWADZENIE DO ADAPTACYJNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
  • Potrzeba zmian w filozofii zarządzania projektami?
  • Struktura i założenia projektu adaptacyjnego.
  • Kiedy warto zarządzać adaptacyjnie z uwzględnieniem relacji biznesowych Klient – Dostawca.
  • Podstawowe wartości adaptacyjne.
 7. ZASADY PRZEWODNIE AGILE W BUDOWANIU PORTFELA ZMIAN.
  • Planowanie i kontrola.
  • Wytwarzanie a zapewnienie zgodności z wymogami formalnymi.
  • Progresywna redukcja ryzyka.
  • Wytwarzanie wcześniejszych korzyści.
 8. MODEL ADAPTACYJNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM, PROGRAMEM I PORTFELEM ZMIAN.
  • Zasady i praktyki.
  • Ramy strukturalne procesu adaptacyjnego.
  • Faza 1: Tworzenie wizji.
  • Faza 2: Planowanie adaptacyjne.
  • Faza 3: Eksploracja.
  • Faza 4: Adaptacja.
  • Faza 5: Zamknięcie projektu.
  • Praktyki adaptacyjne.
 9. PLANOWANIE W PROJEKCIE ADAPTACYJNYM I JEJ WPŁYW NA POZIOM PORFELEA INICJATYW .
  • Identyfikacja ograniczeń w projekcie.
  • Planowanie w warunkach niepewności: plan iteracji, inkrementalne dostarczanie funkcjonalności.
  • Planowanie zadań a planowanie funkcjonalności.
 10. PRACA W ITERACJACH I SYSTEM RAPORTOWANIA POSTĘPÓW NA POZIOMIE PORTFELA.
  • Samoorganizacja i samodyscyplina zespołu projektowego.
  • Rola kierownika w projektach zarządzanych adaptacyjnie.
  • Budowanie kultury odpowiedzialności.
  • Utrzymywanie niskiego koszt zmian.
  • Zdolność zespołu do adaptacji.
 11. PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email