Uczestnicy zajęć zapoznają się z metodami zarządzania procesami w organizacji z perspektywy osób uczestniczących w procesach jak i tych, które poddają je dogłębnej analizie.
Na zajęciach prezentowane są koncepcje leżące u podstaw analizy procesowej, myślenia systemowego oraz te narzędzia pracy z właścicielami procesu i jego uczestnikami, które w efektywny sposób podnoszą wartość działań przedsiębiorstwa.
Szczególny nacisk kładziemy na odniesienie modeli znanych z teorii do codziennej praktyki zarządczej oraz na pełne zrozumie zmian dokonywanych w środowisku przedsiębiorstwa. Tak w odniesieniu do wyników finansowych jak i motywacji osób biorących udział w działaniach.
Zajęcia odpowiadają potrzebom analityków procesowych, osób, które zarządzają personelem oraz osób odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian organizacyjnych. Z udziału w warsztacie istotną korzyść odniosą osoby odpowiedzialne za utrzymanie miar jakości produktów i procesów.
Zagadnienia związane z aspektami uważanymi za „miękkie”, odnosimy do realiów biznesu, a rekomendacje i reguły znajdują odbicie w rzeczywistych przykładach znanych z codziennej praktyki zarządzania produkcją, usługami, a także personelem.
Zakres proponowanych zagadnień, ma charakter szkieletu uzupełnianego o tematy istotne dla przedsiębiorstwa klienta oraz poziomu realizacji idei zarządzania procesowego w jego organizacji.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień wdrażają techniki i procedury związane z metodykami prezentowanymi na zajęciach. Legitymują się oni wiedzą popartą praktyką zarówno w zakresie metod zarządzania procesami jak i praktyką coachingową. 
Ćwiczenia mają charakter symulacji rzeczywistych przypadków oraz analizy dostarczonych przykładów. Każde z ćwiczeń jest omówione wraz z podaniem proponowanego rozwiązania. Modelowanie procesów wykonywane jest z użyciem narzędzi informatycznych oraz innych zależnie od potrzeb szkoleniowych.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje:

 • modele referencyjne procesów,
 • normy i metodyki tworzenia procesów,
 • aspekty zarządzania procesami od motywacji biznesowej do poziomu implementacji procesu.

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • podstawowej znajomości zagadnień związanych z analizą procesową.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • analityków biznesowych,
 • osób modelujących procesy na poziomie operacyjnym,
 • osób weryfikujących jakość i celowość modelowanych procesów,
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie ram jakości procesu,
 • zarządzających personelem w warunkach zmian organizacyjnych.

Cel szkolenia

Głównymi celami w procesie szkoleniowym są:

 • kształcenie umiejętności świadomego identyfikowania granic procesu oraz jego celu,
 • osadzenie narzędzi i procedur tworzenia modelu procesów w istniejącej strukturze organizacji,
 • konsolidacja wiedzy i ukazanie szerokiego spektrum zagadnień zarządzania procesami.

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • modelowania procesów organizacji,
 • identyfikacji luk oraz miar efektywności procesu,
 • odpowiedniego stosowania wybranych narzędzi tworzenia procesu,
 • konsolidacji wiedzy dotyczącej zarządzania procesowego.

Parametry szkolenia

Szkolenie trwa 3 dni. Szkolenie obejmuje 60% wykładu i 40% ćwiczeń.

Program szkolenia

 1. Zarządzanie procesami - systemy, paradygmaty, filozofie.
  1. Rys historyczny - proces jako narzędzie kontroli działania.
  2. Pojęcie procesu - definicja i aspekt zarządzania.
  3. Lean, Kanban, Kaizen.
  4. TQM i Six Sigma.
  5. ITIL, usługi i sektor ICT.
  6. Formalne i nieformalne zasady zarządzania procesami.
  7. Konflikty metod, elementy wspólne i ich synergia.
 2. Tworzenie wartości dodanej.
  1. Poziom dojrzałości procesowej organizacji – BPMM (ang. Business Process Maturity Model).
  2. Model motywacji podejmowanych działań (BMM).
  3. Łańcuch wartości – elementy składowe i elementy wspierające.
 3. Modele organizacyjne i procesy.
  1. Model projektowy - aspekty procesowe.
  2. Model procesowy – zarządzanie.
  3. Organizacja funkcjonalna.
  4. Potrzeby, wymagania, cechy - zarządzanie i mapowanie w procesach.
  5. Proces adaptacyjny - czy i kiedy proces może nie wystarczyć?
  6. Modele referencyjne procesów – APQC (ang. APQC Process Classiffication Framework).
  7. Model SCOR (ang. Supply Chain Operations Reference Model).
  8. VRM (ang. Value Reference Model).
  9. COBIT (ang. Control Objectives for Information and Related Technology).
  10. Inne modele referencyjne – przegląd.
 4. Miary efektywności procesów.
  1. Tradycyjne miary efektywności - zasady i klasyfikacja.
  2. KPI (ang. Key Performance Indications).
  3. Jakość - CTQ (ang. Critical to Quality ) i CFD (ang. Quality Function Deployment).
  4. Miary efektywności bazujące na informacji zwrotnej.
  5. Pojęcie zwinnego procesu.
 5. Budowanie miar efektywności procesów.
  1. Proces poza standardem - GQM (ang. Goal Question Metric) model budowania miar.
 6. Proces w organizacji - aspekty odpowiedzialności i bezpieczeństwa.
  1. Informacyjny zakres kontroli procesu.
  2. Model SIPOC.
  3. rafxModele bezpieczeństwa.
 7. Doskonalenie procesu - zarządzanie zmianą i utrzymanie kontroli.
  1. Six Sigma – doskonałość procesów i produktów finalnych.
  2. Projekt zmian procesowych.
  3. Od as-is do to-be poprzez what-if.
 8. Notacje i modele.
  1. Rys historyczny.
  2. Metamodel procesu biznesowego.
  3. BPMN - od współpracy do budowania jednostkowego procesu.
 9. Proces i jego efekty - przerwanie, wznowienie, pominięcie.
  1. Cele, reguły, sytuacje wyjątkowe.
  2. implementacja wznowienia procesu.
  3. odpowiedzialność i pominięcie procesu.
  4. Doskonalenie procesu – TPS (ang. Toyota Production System).
  5. Lean w praktyce – zasady, reguły, filozofia.
 10. Metamodele motywacyjne - aspekt psychologiczny.
  1. Podejmowanie decyzji - człowiek w procesie i proces w człowieku.
  2. Praca pytaniami.
  3. Współpraca i dostosowanie.
 11. Facylitacja w analizie procesowej.
  1. Konflikt i metody dochodzenia do win-win.
  2. Model Iceberg.
 12. Coachingowy model obecności w procesie i budowania odpowiedzialności.
  1. Szybkie metody odkrywania wartości.
  2. Ekologiczne budowanie zmiany i sprawczości.

Pytania?

* Wymagane.
** Szczegóły promocji w Regulaminie.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email