Uczestnicy szkolenia zapoznają się metodami zarządzania wymaganiami i technikami precyzowania luk w specyfikacjach z użyciem wymagań. Przedstawiamy całe spektrum metod analizy formalnej i nieformalnej ze szczególnym naciskiem na metody, które mają najlepszy stosunek efektów do wysiłku. W ramach zajęć zajmujemy się tworzeniem procedur zarządzania wymaganiami w oparciu o dobre praktyki i techniki wynikające z obowiązujących norm oraz dostosowaniem elementów tegoż procesu do specyfiki projektu i kultury organizacyjnej firmy.
Część praktyczna szkolenia obejmuje przegląd dostępnych metod zarządzania wymaganiami, przy uwzględnieniu ich zalet i wad.
Praca w ramach kursu, skupia się na budowaniu świadomości roli i zakresu zarządzania wymaganiami w rzeczywistych projektach.
Struktura samych zajęć zakłada możliwość zapoznania się z narzędziami „twardymi” jak i „miękkimi”.
Szkolenie swoimi zagadnieniami obejmuje zakres wymagań egzaminacyjnych REQB oraz IREB. Przy grupach zamkniętych umożliwia to przygotowanie do egzaminów na poziomie podstawowym (ang. Foundation).

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień wdrażają techniki i procedury "Zarządzania Wymaganiami" w rzeczywistych projektach. Trenerzy prowadzący zajęcia posiadają umiejętności coachingowe jak i kompetencje analityczne poparte odpowiednimi certyfikatami.

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje:

 • techniki wywoływania wymagań,
 • techniki analizy wymagań w ujęciu grup, zakresów, ryzyk projektowych,
 • analiza wymagań biznesowych i systemowych,
 • różnica pomiędzy: korzyścią, potrzebą, wymaganiem,
 • osadzenie analizy i zarządzania wymaganiami w kontekście projektu (ze szczególnym naciskiem na systemy informatyczne wspierające procesy biznesowe przedsiębiorstwa).

Wymagania

Od uczestników szkolenia wymaga się:

 • wiedzy analitycznej na poziomie podstawowym,
 • znajomości pojęć związanych z Analizą Biznesową na poziomie podstawowym,
 • umiejętności krytycznego myślenia,

Dodatkowo mile widziana umiejętność posługiwania się dowolnymi narzędziami analizy z poziomu strategicznego lub operacyjnego, a także staż w przynajmniej 1 projekcie (nie tylko informatycznym).

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • osób zajmujących się analizą wymagań,
 • analityków biznesowych i systemowych,
 • osób przeprowadzających wywiady, warsztaty wymagań
 • personelu zajmującego się utrzymaniem jakości.

Cel szkolenia

Głównymi celami w procesie szkoleniowym są:

 • zapoznanie się z normami i sposobami zarządzania wymaganiami,
 • precyzyjne określanie potrzeb i grup interesariuszy,
 • określanie miejsca i przeznaczenia analizy wymagań przed i w trakcie wdrożenia,
 • zapoznanie się z mechanizmami i technikami zarządzania zmianami wymagań.

Umiejętności zdobywane podczas zajęć

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą następujące umiejętności:

 • stosowania narzędzi analitycznych. Tak technicznych jak i poza-technicznych,
 • precyzowania wymagań i rozróżnienia pomiędzy: Korzyści, Potrzeby, Cechy, Wymagania,
 • stosowania szybkich sposobów określania grup wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

Parametry szkolenia

Szkolenie trwa 3 lub 4 dni (w zależności od wymaganego zakresu). Szkolenie obejmuje 60% wykładu i 40% ćwiczeń.

Program szkolenia

 1. Wymagania jako takie.
  1. Miejsce wymagań w projekcie i świadomości odbiorcy/wytwórcy.
  2. Powody powodzeń i niepowodzeń projektów a wymagania.
  3. Zadania związane z zarządzaniem wymaganiami w trakcie projektu i przed.
  4. Kryteria wymagań (jakościowe, techniczne...).
  5. Standardy i normy.
 2. Zarządzanie ryzykiem w kontekście wymagań.
  1. Źródła ryzyk.
  2. Metody zarządzania ryzykiem.
  3. Sposoby identyfikacji ryzyka i reakcji na nie.
  4. Ocena ryzyka.
 3. Prawidłowe wymaganie.
  1. Relacja i różnice pomiędzy: Korzyścią, Potrzebą, Cechą, Wymaganiem.
  2. Atrybuty dobrych wymagań.
  3. Jakość wymagań.
  4. Techniki wywoływania wymagań.
  5. Normatywne uregulowania co do wymagań.
 4. Struktura dokumentacji wymagań – w ujęciu ogólnym.
  1. Budowa dokumentu SRS (ang. System Requirements Specification).
  2. Dane niezbędne do wypełnienia SRS.
  3. Dobre praktyki przy tworzeniu SRS.
 5. Model biznesowy jako źródło wymagań.
  1. Analiza interesariuszy z punktu widzenia wymagań.
  2. Domena biznesowa.
  3. Reguły i procesy biznesowe.
 6. Rodzaje wymagań.
  1. Specyfika wymagań Funkcjonalnych.
  2. Specyfika wymagań Niefunkcjonalnych.
  3. Istotne elementy przy klasyfikacji wymagań.
  4. Poziomy wymagań.
  5. Podstawowa analiza wymagań.
 7. Techniki zbierania i analizy wymagań.
  1. Techniki zbierania i analizy wymagań – formalne i „miękkie”.
  2. Narzędzia analizy wymagań.
  3. Algorytmy i heurystyki.
  4. Jakie wymaganie z jakiego źródła?
  5. Które wymagania są … nieistotne.
 8. Scenariusze jako źródła wymagań.
  1. Pojęcie Scenariusza i zakres jego zastosowania.
  2. Powiązania i relacje Przypadku Użycia, Scenariusza, Aktora …
  3. Dobre i złe praktyki w trakcie analizy wymagań.
 9. Przypadki Użycia i Historyjki – perspektywy metodyk deterministycznych i zwinnych.
  1. Różnice i elementy wspólne.
  2. Podstawowe relacje.
  3. Aparat analityczny.
 10. Wymagania a testowanie.
  1. Test? W jakim celu?
  2. Szybkie wprowadzenie do rodzajów testów.
  3. Testy akceptacyjne.
  4. Dwa pojęcia jakości.
  5. Dług technologiczny.
 11. Certyfikacja umiejętności.
  1. Zakres zagadnień certyfikacji REQB.
  2. Zakres zagadnień certyfikacji IREB.

Moduły opcjonalne:

 1. Estymaty w projekcie w kontekście wymagań.
  1. Wymagania a szacowanie pracochłonności projektu.
  2. Modele estymowania pracochłonności z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy.
 2. Prototypowanie.
  1. Rodzaje prototypów.
  2. Zakres działania prototypu.
  3. Jaką wartość ma prototyp, a jakiej od niego nie oczekiwać?
 3. Normy związane z wymaganiami.
  1. Przegląd norm związanych z analizą wymagań.
  2. Zakres norm i ich cechy.
 4. Narzędzia „thinking tools” dla zarządzającego wymaganiami - przegląd.
  1. Narzędzia definiowania obszaru.
  2. Narzędzia precyzowania informacji.
  3. Narzędzia przeglądu.

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email