logo sages

Akademia menedżera IT

Program rozwoju kompetencji ekspertów IT

Techniki myślenia analitycznego i podejmowanie decyzji biznesowych w obszarze IT

Długość szkolenia

2 dni

Termin szkolenia

Szkolenie otwarte

16.09.2019oraz05.12.2019

Warszawa, Kraków, Wrocław,
Łódź, Gdańsk, Poznań

Szkolenie otwarte

W grupie 8-15 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Kod szkolenia:

POD/DECYZ

Karta szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami myślenia analitycznego oraz rozwój umiejętności kreatywnego podejścia do szeregu problemów biznesowych m.in. poprzez właściwe podejście do syntezy informacji. Pozwoli to na sprawne określenie przyczyn problemu i znalezienie odpowiednich, skutecznych i nierzadko innowacyjnych rozwiązań. Uczestnicy rozwiną umiejętności znajdowania powiązań między przyczynami powstawania problemu i usystematyzują wiedzę w zakresie projekcji wyników i najlepszych praktyk w zakresie wizualizacji i wnioskowania.

Adresaci szkolenia

 • Menedżerowie ds. Rozwoju Oprogramowania
 • Menedżerowie ds. Utrzymania Systemów IT
 • Kierownicy Projektów
 • Kierownicy Programów Transformacji IT
 • Dyrektorzy Departamentów IT
 • Zespoły odpowiedzialne za realizację inicjatyw usprawniających procesy IT
 • Zespoły odpowiedzialne za optymalizację produktowe

Cele szkolenia

Głównym celem interaktywnych warsztatów jest zwiększenie efektywności poprzez podniesienie jakości tworzonych rekomendacji i podejmowanych decyzji oraz przyspieszenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu od zebrania informacji do podjęcia optymalnej decyzji. Warsztat obejmuje zagadnienia związane nie tylko z przeglądem technik analitycznych będących podstawowym narzędziem menedżera i zespołów w nowocześnie zarządzanych organizacjach, ale porusza również zagadnienia związane z prezentacją i barierami związanymi z percepcją i wnioskowaniem. Szczególny nacisk kładzie się w trakcie kursu na ćwiczenia, co daje uczestnikom szansę zastosowania strategii i umiejętności zarządzania scenariuszami, alternatywami rozwiązań konkretnych problemów w rzeczywistych sytuacjach. W ten sposób, dzięki kolejnym przykładom pozwalającym na natychmiastowe użycie zdobytych umiejętności, zyskuje się możliwość sprawdzenia zasad, narzędzi oraz technik analitycznych. Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z największymi korporacjami w Polsce.

Mocne strony szkolenia

Korzyści dla organizacji:

 • Właściwe zarządzanie danymi źródłowymi oraz opracowywanie syntezy (raportów) o odpowiedniej jakości do podejmowanych działań optymalizacyjnych.
 • Zapewnienie optymalnego zestawu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji biznesowych.
 • Wdrażanie zmian w oparciu o analityczne podejście do aktualnych potrzeb organizacji.
 • Sprawniejszy proces podejmowania decyzji.
 • Większy poziom satysfakcji klientów wewnętrznych z dostarczanych analiz biznesowych.
 • Bardziej efektywne i skuteczne analizowanie problemów.

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Znają techniki myślenia analitycznego oraz potrafią prezentować wyniki
 • Są w stanie dokładnie analizować czynniki wpływających na decyzje.
 • Będą w stanie właściwie wykorzystać metodykę podejmowania decyzji i koncentrować swoją uwagę na kwestiach najważniejszych z punktu widzenia celów biznesowych.
 • Poprzez właściwe zarządzanie informacją są w stanie budować elastyczne warianty decyzyjne pozwalające na wykorzystanie potencjału organizacji.
 • Wiedzą jak tworzyć ciekawe i angażujące słuchaczy środki wizualne do prezentacji własnych rozwiązań i wzmacniać efekty podejmowanych decyzji.
 • Potrafią obiektywnie ocenić wartość i trafność wyboru prezentowanych informacji.
 • Znają i potrafią wykorzystać techniki myślenia analitycznego,
 • Znają i potrafią wykorzystać techniki graficznej ilustracji i analizowania problemów,
 • Potrafią dostarczyć optymalne rozwiązania poprzez lepsze definiowanie i redefiniowanie istoty rozwiązywanego problemu oraz generowanie większej liczby rozwiązań dla danego problemu.

Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Parametry szkolenia

2 * 8 godzin (2 * 7 godzin netto)

Metody szkoleniowe

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy
 • Mini wykład
 • Praca zespołowa
 • Gra symulacyjna
 • Burza mózgów
 • Konsultacje indywidualne
 • Analiza studiów przypadków
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

 • Prezentacja Trenera.
 • Prezentacja uczestników szkolenia.
 • Ćwiczenie zespołowe: „Projekt IT - Spaghetti”.

2. ZARZĄDZANIE PODEJMOWANIEM DECYZJI

 • Istota podejmowania decyzji biznesowych.
 • Racjonalne podejście do podejmowania decyzji.
 • Behawioralne aspekty podejmowania decyzji.
 • Skłonność do ryzyka a podejmowanie decyzji.
 • Case study, ćwiczenie symulacyjne: „Nic mnie to nie obchodzi”.

3. PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPÓW NA TEMAT ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Problem czy symptom? - istota rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Dlaczego skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji wymaga procesu i narzędzi?
 • Ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w obszarze IT.
 • Ćwiczenie: Rewizja własnych przekonań i nawyków odnośnie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

4. ROZWIĄZYWANIE SYTUACJI PROBLEMOWYCH W ŚRODOWISKU IT

 • Jak odróżnić konflikt od sposobów jego przejawiania?
 • Jakie korzyści i straty wynikają z konfliktu?
 • Techniki i metody kreatywnego rozwiązywania problemu.
 • Brak danych szczegółowych? - techniki estymacji i wnioskowania statystycznego.
 • Umiejętności komunikacyjne.
 • Asertywność w kreowaniu rozwiązań innowacyjnych i podejmowaniu decyzji.
 • Case study: „Chcemy być numerem 1 na rynku”.

5. LABORATORIUM KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚĆI

 • Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia.
 • Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów.
 • Techniki wymyślania nowych pomysłów.
 • Wprowadzanie pomysłów w życie.
 • Kreatywność w obszarze IT - techniki twórczego myślenia w biznesie.
 • Ćwiczenie: „Test windy” – komunikacja poprzez wartość dodaną.
  Cele ćwiczenia: Przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie budowy syntetycznych informacji menedżerskich umożliwiających właściwe podejmowanie decyzji przez menedżerów wyższego szczebla.

6. SIŁOWNIA UMYSŁU – JAKIE ELEMENTY WPŁYWAJĄ NA JAKOŚĆ BIZNESU?

 • Charakterystyka geniuszu - cechy łączące wszystkich geniuszy.
 • Zabójcze opinie - opinie to szalenie skuteczni zabójcy myślenia.
 • Polepszanie percepcji i „wrażliwości na informacje” - ćwiczenia.
 • Zasady i metody zbierania danych i faktów.
 • Porządkowanie i organizacja informacji.
 • Ćwiczenie: Metoda 5S - nieustająca optymalizacja działań.
  Cel ćwiczeń: Zwiększenie kompetencji w zakresie selekcji informacji oraz kreatywności wśród uczestników szkolenia

7. MYŚLENIE RÓWNOLEGŁE – WARSZTAT SYMULACYJNY

 • Brainstorming – ćwiczenie.
 • Synektyka – ćwiczenie.
 • Morfologia – ćwiczenie.
 • Technika delficka – ćwiczenie.
 • Porównania analogii – ćwiczenie.
 • Metoda Crawforda – ćwiczenie.
 • Analiza drzew decyzyjnych – ćwiczenie.
  Cel ćwiczeń: Wzmacnianie umiejętności analitycznego myślenia oraz wychodzenie poza nierzadko błędnie utrwalone schematy postępowania.

8. NARZĘDZIA I TECHNIKI ANALIZY ORAZ SYNTEZY INFORMACJI W PROJEKTACH I PROCESACH BIZNESOWYCH

 • Analiza Visual Stream Mapping.
 • Macierz BCG.
 • Technika CATWOE.
 • Technika MOST.
 • Technika PESTLE.

9. ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNEGO PODEJSCIA DO PROBLEMU

 • Określanie przyczyn problemu i znajdywania odpowiednich i skutecznych rozwiązań.
 • Rozwój umiejętności znajdowania powiązań pomiędzy przyczynami problemu.
 • Indywidualne i zespołowe podniesienie efektywności pracy nad nowymi rozwiązaniami.
 • Identyfikacja barier myślenia kreatywnego osłabiających efektywność zespołu.

10. NABYCIE PŁYNNOŚCI W KORZYSTANIU Z TECHNIK UMOŻLIWIAJĄCYCH "WYJŚCIE POZA UTARTY TOK MYŚLENIA"

 • Zdolność koncentracji uwagi w trudnych warunkach.
 • Szybkość i dokładność spostrzegania.
 • Umiejętność jednoczesnego analitycznego i całościowego rozumienia danych skumulowanych.

11. GRUPOWE I ZESPOŁOWE PODEJMOWANIE DECYZJI

 • Formy grupowego i zespołowego podejmowania decyzji.
 • Zalety i wady podejmowania decyzji.
 • Kryteria do oceny rozwiązań.
 • Priorytetyzacja rozwiązań.
 • Ćwiczenie: Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi coachingowych w celu zwiększania odpowiedzialności za realizację ambitnych zadań biznesowych.

12. WYBRANE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA

 • Analiza danych macierzowych.
 • Arkusz A3 – gnanie do rozwiązania.
 • Wykres przyczynowo-skutkowy.
 • Wykres podobieństw.
 • Macierz priorytetów i hierarchia analityczna.
 • Struktura decyzyjna w organizacji biznesowej.
 • Ćwiczenie: Przedstawianie rozwiązań do akceptacji decydentów (techniki: As Is–To Be oraz Value Proposition).

13. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW I WNIOSKI KOŃCOWE

Martin Daliga
Jako propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 20 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych przedsiębiorstwach m.in w Telekomunikacji Polskiej, Polkomtelu, Asseco Poland, Kolejowych Zakładach Łączności. W lutym 2017 roku został laureatem konkursu Biznesmen Roku 2016, organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda jest uznaniem za wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój samorządu gospodarczego Pomorza i Kujaw. Najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 10 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.

Szkolenie otwarte

W grupie 8-15 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Szkolenie dedykowane

Sprofilowane pod potrzeby Twojego zespołu IT

Szkolenie 1-na-1 z trenerem

Odpowiadające szczególnym potrzebom pojedynczego uczestnika (PL, EN)

* Prezentowane ceny są cenami netto. Usługi świadczone przez Sages podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem szkoleń zwolnionych z VAT objętych art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).