logo sages

Akademia menedżera IT

Program rozwoju kompetencji ekspertów IT

Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi Lean IT do rozwiązywania problemów

Długość szkolenia

2 dni

Termin szkolenia

Szkolenie otwarte

09.09.2019oraz28.11.2019

Warszawa, Kraków, Wrocław,
Łódź, Gdańsk, Poznań

Szkolenie otwarte

1950 PLN

netto za osobę.*

Kod szkolenia:

ROZW/PROBL

Karta szkolenia

Lean to lepsze, wydajniejsze procesy biznesowe dopasowane do uwarunkowań i oczekiwań klientów wewnętrznych definiowanych przez poszczególne departamenty, działy, zespoły świadczące usługi w ramach danej organizacji.

Adresaci szkolenia

 • Menedżerowie ds. Rozwoju Oprogramowania.
 • Menedżerowie ds. Utrzymania Systemów IT.
 • Kierownicy Projektów.
 • Kierownicy Programów Transformacji IT.
 • Dyrektorzy Departamentów IT.
 • Zespoły odpowiedzialne za realizację inicjatyw usprawniających procesy IT.
 • Zespoły odpowiedzialne za optymalizację produktowe.

Cele szkolenia

Głównym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik przydatnych do analizy i rozwiązywania problemów IT oraz prezentacje praktycznych aspektów wykorzystania narzędzi doskonalenia.

Ideą przyświecającą opracowanie tego interaktywnego, opartego na wielu przykładach biznesowych warsztatu było jasne i precyzyjne przedstawienie szczupłego myślenia w procesach IT, których nadrzędnym celem jest dostarczenie wartości dodanej dla klientów.

Pokazujemy jak każda praca jest elementem procesu, w którym można zastosować wszystkie zasady i techniki optymalizacyjne. Wiodącym celem warsztatów jest omówienie metod, narzędzi oraz technik szczupłego zarządzania Lean oraz praktyczne przybliżenie metodyki Lean Six-Sigma oraz cyklu DMAIC do realizacji procesów IT i zarządzania projektami w sposób zwinny ukierunkowany na osiąganie korzyści.

Mocne strony szkolenia

Uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest metodyka Lean Six-Sigma i jakie są jej główne cechy i zastosowania
 • Na czym polega definicja VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality) oraz cykl DMAIC i dlaczego odgrywają tak ważną rolę w odniesieniu do każdego procesu IT
 • Jak zastosować techniki A3, 8D i FMEA do rozwiązywania problemów.
 • Jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC
 • Jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny
 • Jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie
 • Jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu
 • Jak wykorzystać statystykę do doskonalenia procesów
 • W jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

 • Prezentacja Trenera.
 • Prezentacja uczestników szkolenia.

2. PODSTAWOWE ZASADY LEAN MANAGEMENT I WPROWADZENIE DO METODYKI AGILE LEAN SIX-SIGMA

 • Wprowadzenie Lean w organizacji – przegląd wyzwań i benchmark stosowanych praktyk.
 • Warsztaty Lean – droga do szybkich udoskonaleń w procesach IT:
  • Zdefiniowanie obszaru usprawnień.
  • Analiza i selekcja kluczowych problemów.
  • Identyfikacja powodów usprawnień.
  • Zaplanowanie środków zaradczych.
  • Implementacja.
  • Porównanie rezultatów.
  • Standaryzacja.
 • Zespoły Lean – wykorzystanie potencjału interdyscyplinarnych zespołów na rzecz ponoszenia efektywności procesów.
 • Wdrażanie usprawnień i ich znaczenie na rzecz zwiększenia produktywności i efektywności biznesowej.

3. WYKORZYSTANIE GŁOSU KLIENTA NA RZECZ WZROSTU JAKOŚCI WYNIKÓW PROCESÓW IT

 • Wartość postrzegana przez klienta.
 • Całkowita satysfakcja Klienta – jak ja zapewnić w procesach biznesowych i projektach IT?
 • Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta.
 • Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania.
 • Wpływ miary VoC na strategię transformacji IT.

4. METODA 8D – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W OBSZARZE IT

 • Wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów.
 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować.
 • Formularz 8D.
 • Metodyka rozwiązywania problemów jakościowych 8D:
  • D0 – Przygotowanie do procesu 8D
  • D1 – Powołanie zespołu 8D
  • D2 – Opis problemu m.in. przy wykorzystaniu techniki 5W
  • D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych
  • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej.
  • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących.
  • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących.
  • D7 – Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom.
  • D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D.
 • Wykonanie analizy 8D dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów.
 • Dyskusja i konsultacje grupowe oraz indywidualne.

5. PRZEGLĄD NARZĘDZI DOSKONALENIA – ANALIZA FMEA

 • Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA.
  • Definicja FMEA – czyl jak praktycznie wykorzystać potencjał narzędzi do diagnozowania sytuacji w procesach IT i eliminacji wad.
  • Podstawowe rodzaje analizy FMEA.
  • Zastosowanie analizy dla złożonych problemów deweloperskich i utrzymania systemów IT.
  • Przegląd korzyści z zastosowania analizy FMEA.
 • Techniki wspomagające tworzenie analizy FMEA:
  • Diagram Ishikawy.
  • Analiza Pareto-Lorentza.
  • Burza mózgów.
  • 5 x Why.
  • Mierniki pomiaru skuteczności.
  • Klient a dostawca w procesie dla zapewnienia jakości.
  • Matryca wymagań i kompetencji.
 • Analiza ryzyka i dotkliwości jego wystąpienia (RPN - Risk Priority Number).
  • Ocena wystąpienia ryzyka.
  • Ocena możliwości wykrycia błędów jakościowych w procesie produkcyjnym.
  • Ocena dotkliwości materializacji ryzyka.
 • Metodyka opracowania analizy FMEA:
  • Przygotowanie danych wejściowych.
  • Formułowanie wad, przyczyn i skutków wad.
  • Projektowanie działań doskonalących.
  • Standardowy formularz i metryki w analizie FMEA.
  • Wykonanie analizy FMEA dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów.
  • Dyskusja i konsultacje grupowe oraz indywidualne.

6. METODYKA LEAN SIX-SIGMA I CYKL DMAIC– WARSZTAT SYMULACYJNY

 • Etap Definiowania (D)
  • Karta Projektu: definiowanie przyczyn powstawania problemów i opracowanie uzasadnienia wyboru zagadnienia z perspektywy Klienta i organizacji IT.
  • Opracowanie celu i harmonogramu projektu jakościowego.
  • Modelowanie procesu - SIPOC.
  • Orientacja na Klienta: czyli jak głos Klienta opisać w formie mierzalnej i wykorzystać wiedzę do wdrożenia usprawnień.
 • Etap Pomiaru (M)
  • Kluczowe wskaźniki procesu (KPI): czyli w jaki sposób należy patrzeć na proces, aby identyfikować problemy.
  • Analiza czynników wpływające na niespełnienie oczekiwań Klientów.
  • Miary jakościowe: sposoby opisu zbiorów danych i wyników obserwacji procesów.
  • Graficzna prezentacja wyników: obiektywny sposób prezentacji wyników.
 • Etap Analizy (A)
  • Szukanie głównych przyczyn problemu (istota burzy mózgów)
  • Mapowanie procesu: zapis obserwacji procesu w formie graficznej.
  • Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu.
 • Etap usprawniania (I) i sterowania (C)
  • Kluczowe aspekty związane z wdrażaniem zmian w procesach IT.
  • Utrzymywanie ciągłości działania nowych standardów.
  • Uwzględnienie aspektów społecznych podczas projektowanych zmian.
  • Sterowanie wdrożeniem i wdrożenie idei ciągłego podnoszenia jakości w przyszłości.

7. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW I WNIOSKI KOŃCOWE

Martin Daliga
Jako propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 20 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych przedsiębiorstwach m.in w Telekomunikacji Polskiej, Polkomtelu, Asseco Poland, Kolejowych Zakładach Łączności. W lutym 2017 roku został laureatem konkursu Biznesmen Roku 2016, organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda jest uznaniem za wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój samorządu gospodarczego Pomorza i Kujaw. Najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 10 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.

Szkolenie otwarte

W grupie 8-15 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Szkolenie dedykowane

Sprofilowane pod potrzeby Twojego zespołu IT

Szkolenie 1-na-1 z trenerem

Odpowiadające szczególnym potrzebom pojedynczego uczestnika (PL, EN)

* Prezentowane ceny są cenami netto. Usługi świadczone przez Sages podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem szkoleń zwolnionych z VAT objętych art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).