logo sages

Akademia menedżera IT

Program rozwoju kompetencji ekspertów IT

Skuteczne zarządzanie komunikacją i przywództwo w projektach i programach IT

Długość szkolenia

2 dni

Termin szkolenia

Szkolenie otwarte

27.11.2019

Warszawa, Kraków, Wrocław,
Łódź, Gdańsk, Poznań

Szkolenie otwarte

W grupie 6-12 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Kod szkolenia:

LEADERSHIP

Karta szkolenia

Program pozwala nabyć kluczowe umiejętności z zakresu efektywnego i skutecznego przewodzenia i zarządzania zespołami projektowymi IT. Nowoczesne zarządzanie interdyscyplinarnymi zespołami to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności, dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce gwarantują sukces w zarządzaniu projektami i programami transformacyjnymi IT. Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji.

Adresaci szkolenia

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

 • Obecnych i przyszłych kierowników projektów.
 • Uczestników zespołów realizujących projekty.
 • Osób pełniących role nadzoru i kontroli projektów.
 • Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.
 • Pracowników Biur Zarządzania Projektami.

Cele szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i komunikacji w zespole projektowym.
 • Zrozumienie i nauczenie się mechanizmów odpowiedniego motywowania pracowników zespołów projektowych.
 • Nauczenie się zasad odpowiedzialnego delegowania zadań.
 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem.
 • Nauka rozpoznawania stylu zarządzania w projektach.
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera.
 • Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały.
 • Zdobycie umiejętności utrzymywanie lepszych relacji.
 • Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi.
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi.
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Mocne strony szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • W jaki sposób formułować jasny i precyzyjny komunikat zrozumiały dla odbiorcy.
 • Jak wykorzystać właściwy styl negocjacyjny.
 • W jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju w obszarze komunikacji i budować spójny system raportowania postępów na poziomie projektu, programu i portfela transformacji zmian IT.
 • Poznają korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania organizacją IT.
 • Uczestnicy będą w stanie wykorzystać skutecznie techniki przywództwa sytuacyjnego.
 • Dowiedzą się dlaczego własne rozwiązania i decyzje choć słuszne, okazują się często nieskuteczne.
 • Poznają skuteczne sposoby motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów interesów interesariuszy.
 • Dowiedzą się czym są blokady komunikacyjne i jak je pokonywać.
 • Zrozumieją działanie firmy i zespołu jako systemu wzajemnych oddziaływań.
 • Poznają sposoby działania najlepszych zespołów projektowych.

Parametry szkolenia

2 * 8 godzin (2 * 7 godzin netto)

Metody szkoleniowe

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy
 • Mini wykład
 • Praca zespołowa
 • Konsultacje indywidualne
 • Analiza studiów przypadków
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami

1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.

2. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, PROGRAMAMI I PORTFELEM ZMIAN TRANSFORMACYJNYCH IT

 • Analiza środowiska i udziałowców – kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania.
 • Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu.
 • Grupy procesów zarządzania projektami.
 • Obowiązki kierownika projektu.

3. ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W OBSZARZE ZESPOŁÓW IT

 • Plan komunikacji na poziomie portfela, programu i projektu – główne zasady jego opracowania.
 • Struktura Organizacyjna Projektu IT – czyli dlaczego tak istotne znaczenie mają opisy ról.
 • Macierz obowiązków – model RACI.
 • Funkcje w zespole projektowym – rozpoznanie i dostosowanie zadań.
 • Elementy przywództwa dla Kierownika Projektu i Zespołu Projektowego.

4. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

 • Czym jest komunikacja w projektach?
 • Główne style kierowania i funkcje kierownicze, typy i rodzaje przywództwa.
 • Komunikowanie się lidera z zespołem.
 • Przegląd błędów komunikacyjnych w projektach.

5. KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWANIEM ZESPOŁU

 • Wyznaczanie celów i ich egzekwowanie na różnych poziomach zarządzania.
 • Rola lidera w zespole projektowym – zadania lidera i narzędzia, którymi dysponuje.
 • Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych.
 • Trudne sytuacje w prowadzeniu spotkania zespołu projektowego.
 • Niezbędne warunki efektywnej pracy zespołu podczas spotkań.
 • Proces podejmowania decyzji w zespole projektowym.
 • Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego.
 • Pozytywne podejście do współpracy.
 • Konstruktywne reakcje i postawy.

6. KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE DO OSIĄGANIA CELU ZESPOŁU

 • Analiza transakcyjna w komunikacji.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji.
 • Komunikacja jawna i ukryta.

7. JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ? – CZYLI KOMPENDIUM WIEDZY DLA KIEROWNIKA PROJEKTU

 • Korzystne i kłopotliwe role w grupie.
 • Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu.
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole.
 • Działania, które podnoszą skuteczność zespołu.
 • Struktura zespołu i rodzaje zachowań w zespole.
 • Relacje między członkami zespołu.
 • Czynniki decydujące o sukcesie zespołu?

8. IDENTYFIKACJA I PRZEŁAMYWANIE BARIER W SPRAWNYM KOMUNIKOWANIU SIĘ

 • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania.
 • Strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu.
 • Wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów.
 • Bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm).
 • Identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania.
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się.

9. SKUTECZNE KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ W ZESPOLE

 • Etapy i zasady prowadzenia spotkań zespołu z wykorzystaniem jego potencjału.
 • Mechanizmy grupowe w trakcie spotkania zespołu.
 • Aspekt wielowymiarowej komunikacji.
 • Opanowanie sztuki przekonywania.
 • Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi.
 • Czym jest pozytywna krytyka i jak ją wykorzystywać.

10. SZTUKA PODEJMOWANIA TRAFNYCH DECYZJI

 • Przypomnienie priorytetów zadań.
 • Skuteczne delegowanie zadań.
 • Zasada ABC.
 • Wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym.

11. ROLA LIDERA I PRZYWÓDZTWO – SEKRETY SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

 • Przywództwo i kierowanie.
 • Definiowanie przywództwa.
 • Podstawowe różnice miedzy przywództwem i kierowaniem.
 • 8 kroków do przywództwa.
 • Cechy i rola lidera w zespole i organizacji.
 • Ocena własnych kompetencji przywódczych oraz potrzeb rozwojowych.
 • Formułowanie własnej wizji przywódczej i ustalenie najlepszej metody jej urzeczywistnienia.

12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Martin Daliga
Jako propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 20 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych przedsiębiorstwach m.in w Telekomunikacji Polskiej, Polkomtelu, Asseco Poland, Kolejowych Zakładach Łączności. W lutym 2017 roku został laureatem konkursu Biznesmen Roku 2016, organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda jest uznaniem za wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój samorządu gospodarczego Pomorza i Kujaw. Najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 10 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.

Szkolenie otwarte

W grupie 6-12 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Szkolenie dedykowane

Sprofilowane pod potrzeby Twojego zespołu IT

Szkolenie 1-na-1 z trenerem

Odpowiadające szczególnym potrzebom pojedynczego uczestnika (PL, EN)

* Prezentowane ceny są cenami netto. Usługi świadczone przez Sages podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem szkoleń zwolnionych z VAT objętych art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).