logo sages

Akademia menedżera IT

Program rozwoju kompetencji ekspertów IT

Zarządzanie portfelem inicjatyw biznesowych
- holistyczne spojrzenie na zmiany w IT

Długość szkolenia

2 dni

Termin szkolenia

Szkolenie otwarte

28.10.2019oraz05.12.2019

Warszawa, Kraków, Wrocław,
Łódź, Gdańsk, Poznań

Szkolenie otwarte

W grupie 8-15 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Kod szkolenia:

ZPIB

Karta szkolenia

Zarządzanie portfelem jest integralnym elementem zarządzania organizacją IT pozwalających skupić się na kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia celów długoterminowych równoważąc ograniczenia dotyczące aktualnych zasobów technicznych, organizacyjnych i kompetencyjnych. Może być stosowane na różnych poziomach zarządzania organizacją: przedsiębiorstwem jako całości lub departamentem koncentrującym swoją uwagę na rozwoju istniejących usług i/lub utrzymaniu rozwiązań IT dla istniejących klientów.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie odpowiedzialni za testowanie, rozwój oprogramowania i utrzymanie systemów IT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teorią i praktyką zarządzania portfelem inicjatyw prowadzonych w warunkach niepewności i wdrożenia zasad optymalizacji procesów IT, tak aby finalnie sprostać oczekiwaniom użytkowników końcowych.

W szczególności uczestnicy nauczą się zarządzać portfelem łącząc podejście klasyczne i zwinne do zarządzania projektem lub programem transformacyjnych zmian IT. Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych.

Do głównych celów szkolenia możemy zaliczyć również:

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i procesami IT.
 • Wypracowanie zasad i reguł pracy zespołowej poprzez czytelne zdefiniowanie odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych dla poszczególnych ról z zespole projektowym, programowym i portfela.
 • Koncentracja na korzyściach i wymianie doświadczeń zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych wyników efektywności, zwiększenia satysfakcji klientów, poprawy terminowości zaplanowanych działań.
 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc, ale również podejmować proaktywne działania optymalizacyjne wykorzystując świadomie równe techniki Agile do optymalizacji procesów.
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy.

Mocne strony szkolenia

Przedstawia techniki i narzędzia zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów w organizacjach z punktu widzenia celów biznesowych. Pokazuje jak osiągnąć założone cele strategiczne m.in. poprzez:

 • Zastosowanie zasad efektywnego wyboru i skutecznej realizacji zbioru projektów.
 • Zastosowania w praktyce łączenia odpowiedzialności biznesowej z projektową.
 • Tworzenia i zarządzania inicjatyw projektowych i lepszej ich integracji.
 • Przedstawienie procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji.
 • Poznanie roli Biura Zarządzania Portfelem i umiejętność wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO.
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych wdrożeniem procesu Zarządzania Portfelem Projektów i Biura Zarządzania Portfelem w organizacji.

Parametry szkolenia

2 * 8 godzin (2 * 7 godzin netto) wykładów i warsztatów (z wyraźną przewagą warsztatów)

Metody szkoleniowe

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Analizy studiów przypadków i ćwiczenia wykonywane grupowo.
 • Prezentacja i ocena wyników realizowanych zagadnień.
 • Interaktywna prezentacja zagadnień z zaangażowaniem uczestników w formie dyskusji i wymiany doświadczeń.

1. WPROWADZENIE: PROJEKT, PROGRAM, PORTFEL

 • Procesy a projekty w organizacji IT.
 • Rola zarządzania portfelem projektów w zarządzaniu firmą IT.

2. DEFINIOWANIE PORTFELA ZMIAN W OBSZARZE IT

 • Powiązanie portfela ze strategią organizacji
 • Plan Zarządzania Portfelem
 • Identyfikacja komponentów portfela
 • Wybór i wymiarowanie kryteriów oceny komponentów portfela
 • Priorytetyzacja projektów
 • Budowanie systemu metryk efektywności portfela

3. REGUŁY ITERACYJNEGO PROCESU ZARZĄDZANIA PORTFELEM

 • Przygotowanie
  • Kategoryzacja
  • Identyfikacja
 • Planowanie
  • Ocena
  • Selekcja
  • Priorytetyzacja
  • Równoważenie
 • Uruchamianie
  • Autoryzacja
  • Akceptacja
 • Kapitalizacja
  • Raportowanie
  • Przeglądanie
 • Nadzorowanie wykorzystania efektów projektów

4. DOSTOSOWANIE PORTFELA PROJEKTÓW

 • Równoważenie i optymalizacja portfela projektów
 • Zarządzanie podażą i popytem - analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów
 • Zarządzanie wartością portfela - analiza kosztów i korzyści projektowych
 • Zarzadzanie ryzykiem portfela
 • Zarządzanie strategiczną zmianą

5. AUTORYZACJA I KONTROLA PORTFELA PROJEKTÓW

 • Monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji.

6. WPROWADZENIE DO ADAPTACYJNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Potrzeba zmian w filozofii zarządzania projektami?
 • Struktura i założenia projektu adaptacyjnego.
 • Kiedy warto zarządzać adaptacyjnie z uwzględnieniem relacji biznesowych Klient – Dostawca.
 • Podstawowe wartości adaptacyjne.

7. ZASADY PRZEWODNIE AGILE W BUDOWANIU PORTFELA ZMIAN

 • Planowanie i kontrola.
 • Wytwarzanie a zapewnienie zgodności z wymogami formalnymi.
 • Progresywna redukcja ryzyka.
 • Wytwarzanie wcześniejszych korzyści.

8. MODEL ADAPTACYJNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM, PROGRAMEM I PORTFELEM ZMIAN

 • Zasady i praktyki.
 • Ramy strukturalne procesu adaptacyjnego.
 • Faza 1: Tworzenie wizji.
 • Faza 2: Planowanie adaptacyjne.
 • Faza 3: Eksploracja.
 • Faza 4: Adaptacja.
 • Faza 5: Zamknięcie projektu.
 • Praktyki adaptacyjne.

9. PLANOWANIE W PROJEKCIE ADAPTACYJNYM I JEJ WPŁYW NA POZIOM PORTFELA INICJATYW

 • Identyfikacja ograniczeń w projekcie.
 • Planowanie w warunkach niepewności: plan iteracji, inkrementalne dostarczanie funkcjonalności.
 • Planowanie zadań a planowanie funkcjonalności.

10. PRACA W ITERACJACH I SYSTEM RAPORTOWANIA POSTĘPÓW NA POZIOMIE PORTFELA

 • Samoorganizacja i samodyscyplina zespołu projektowego.
 • Rola kierownika w projektach zarządzanych adaptacyjnie.
 • Budowanie kultury odpowiedzialności.
 • Utrzymywanie niskiego kosztu zmian.
 • Zdolność zespołu do adaptacji.

11. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Martin Daliga
Jako propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 20 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych przedsiębiorstwach m.in w Telekomunikacji Polskiej, Polkomtelu, Asseco Poland, Kolejowych Zakładach Łączności. W lutym 2017 roku został laureatem konkursu Biznesmen Roku 2016, organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda jest uznaniem za wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój samorządu gospodarczego Pomorza i Kujaw. Najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 10 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.

Szkolenie otwarte

W grupie 8-15 osób

1950 PLN

netto za osobę.*

Szkolenie dedykowane

Sprofilowane pod potrzeby Twojego zespołu IT

Szkolenie 1-na-1 z trenerem

Odpowiadające szczególnym potrzebom pojedynczego uczestnika (PL, EN)

* Prezentowane ceny są cenami netto. Usługi świadczone przez Sages podlegają opodatkowaniu stawką 23 % VAT, z wyjątkiem szkoleń zwolnionych z VAT objętych art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).