Wykwalifikowani kierownicy projektu, analitycy biznesu oraz kierownicy techniczni dostosowują się do najlepszych programistów i wizjonerów biznesu w celu opracowania najbardziej odpowiedniego, ekonomicznego i nowatorskiego produktu lub procesu. Kierownik projektu jest uzależniony od pomocy analityka biznesu przy formułowaniu właściwych celów projektu, wymagań systemowych oraz procesów biznesowych, a także przeprowadzaniu analizy kosztów i korzyści, które będą dostosowane do strategicznych celów biznesowych zapewniających korzyści wszystkim zainteresowanym. Kursanci dowiedzą się, jak realizować cele zespołowe dzięki zaangażowaniu w prace nad projektem analityka biznesu oraz wykorzystaniu najlepszych procedur w zakresie zarządzania projektami.

Cel  Szkolenia

 • Uczestnicy kursu zdobędą następujące umiejętności:
 • Zrozumienie powiązań między zarządzaniem projektami a analizą biznesową.
 • Realizacja kolejnych etapów cyklu życia rozwiązania biznesowego (Business Solution Life Cycle ― BSLC).
 • Wykorzystywanie standardowych cykli projektowania w planowaniu projektów i zarządzaniu nimi oraz dostosowywanie tych cykli do indywidualnych potrzeb.
 • Wykorzystywanie procesów zarządzania zakresem projektów do definiowania wymagań i zarządzania nimi.
 • Wykorzystywanie procesów zarządzania czasem do tworzenia uzasadnionego, realnego harmonogramu działań z zakresu analizy biznesowej oraz do zarządzania tym harmonogramem.
 • Wykorzystywanie procesów zarządzania kosztami do tworzenia budżetu działań z zakresu analizy biznesowej oraz do zarządzania tym budżetem.
 • Wykorzystywanie procesów zarządzania komunikacją do zarządzania informacjami.
 • Wykorzystywanie procesów zarządzania ryzykiem do zarządzania ryzykiem związanym z wymaganiami

Adresaci Szkolenia

Kurs ten jest przeznaczony dla analityków biznesowych i innych specjalistów wywierających znaczny wpływ na skuteczną realizację projektów, takich jak kierownicy projektu, kierownicy działów kontroli jakości, pracownicy pomocy technicznej, inżynierowie systemów itp.
Uczestnicy, którzy ukończą taki kurs, zaliczają 24 godzin szkolenia, czyli otrzymują 21 punktów PDU (Professional Development Unit), które można wykorzystać w celu spełnienia wymagań organizacji PMI® dotyczących procedury certyfikacji i recertyfikacji.


Wymagania

Ukończenie kompleksowego kursu z podstaw analizy biznesowej, np. kursu Principles of Business Analysis HE551S.

Informacje Dodatkowe

Szkolenie może być zrealizowane w języku polskim lub angielskim. Uczestnicy otrzymują akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia
 • Definicje kluczowych ról w projekcie
 • Najważniejsze działania projektowe związane z analizą biznesową
 • Definiowanie projektu
 • Role i obowiązki
 • Elementy definicji projektu
 • Ocena ryzyka
 • Sposób realizacji projektu
 • Grupy procesów zarządzania projektami
 • Metody przekazywania wyników projektu
 • Definicja planowania
 • Planowanie kroczące (rolling wave planning)
 • Wytyczne dotyczące planowania
 • Opracowywanie realnych harmonogramów
 • Postępowanie z obowiązującymi datami końcowymi
 • Strony wywierające wpływ na udaną realizację projektów
 • Role i obowiązki
 • Ocena szacunkowa a cykl realizacji projektu
 • Równoważenie kosztów z wymaganiami
 • Mierniki korzyści
 • Definicja komunikacji
 • Wymiary komunikacji
 • Czynniki hamujące komunikację
 • Przykładowy plan komunikacji
 • Definicja ryzyka projektowego
 • Etapy zarządzania ryzykiem
 • Etap identyfikacji ryzyk związanych z wymaganiami
 • Etap opracowania strategii reakcji na ryzyka
 • Zarządzanie działaniami z zakresu analizy biznesowej
 • Przegląd etapów zarządzania
 • Zarządzanie harmonogramem
 • Zarządzanie komunikacją
 • Weryfikacja i zatwierdzanie wymagań
 • Rodzaje projektów wymagających analizy biznesowej
 • Współpraca między kierownikiem projektu a analitykiem biznesowym
 • Główne problemy
 • Znaczenie rozpoczęcia
 • Wyniki (materiały przedstawiane do odbioru) i działania
 • Mierniki sukcesu
 • Cykle projektu
 • Elementy cyklu życia projektu
 • Metody realizacji projektu
 • Korzyści z planowania pod kątem wymagań
 • Pogodzenie różnych wymagań
 • Dokumentowanie planu
 • Działania w ramach fazy definiowania wymagań
 • Typowe problemy z opracowywaniem harmonogramów
 • Etapy tworzenia realnego harmonogramu
 • Szacunkowe koszty realizacji wymagań
 • Problemy z opracowywaniem szacunkowej oceny kosztów
 • Czym jest a czym nie jest szacowanie kosztów
 • Przygotowywanie harmonogramu kosztów
 • Znaczenie efektywnej komunikacji
 • Nadawca-odbiorca ? model efektywnej komunikacji
 • Dlaczego należy przekazywać informacje dotyczące wymagań?
 • Działania prowadzące do zapewnienia efektywnej komunikacji
 • Ograniczenie ryzyk związanych z wymaganiami
 • Identyfikacja ryzyk związanych z wymaganiami w danej sytuacji
 • Planowanie etapu zarządzania ryzykiem
 • Etap oceny i określania priorytetów ryzyk
 • Etap aktualizacji harmonogramu i planu zarządzania wymaganiami
 • Co się z tym wiąże?
 • Zarządzanie zmianami w wymaganiach
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ogólny przegląd i podsumowanie

Pytania?

* Wymagane.


Konsultant on-line
Skorzystaj z usług naszego konsultanta on-line.
Naciśnij przycisk ‘Skorzystaj’ aby przejść do okienka czatu
Kontakt
ul. Nowogrodzka 62c
02-002 Warszawa
Telefon +48 22 2035600
Fax +48 22 2035601
Email