Usługi GIS

Analizy geomarketingowe

Geomarketing wykorzystuje metody i narzędzia Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i klasycznych badań rynkowych. Business GIS stanowi źródło informacji dla procesów adaptacji produktów i usług. Integruje dane gromadzone w firmie z danymi przestrzennymi i rejestrami publicznymi.  Przestrzenne analizy strategiczne diagnozują organizację i jej otoczenie w przestrzeni w sposób powodujący sformułowanie odpowiedniej strategii oraz zbudowanie i realizację określonego planu. Oferta skierowana jest głównie do banków, firm reklamy zewnętrznej, handlu, usług, przedsiębiorstw produkcyjnych i firm ubezpieczeniowych

Kto potrzebuje?

Firmy, z sektorów: bankowość i usługi finansowe, medycyna, handel detaliczny, logistyka, przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady ubezpieczeniowe, telekomunikacja, agencje reklamowe, które chcą budować strategie rozwojowe z wykorzystaniem pogłębionej analizy danych przestrzennych: .

Korzyści:

 • zwiększenie trafności decyzji biznesowych
 • kompleksowe zrozumienie rynku
 • kreatywne zarządzanie wymaganiami klienta
 • realna redukcja kosztów operacyjnych
 • zwiększenie zysków poprzez efektywne zarządzanie informacją przestrzenną

Zakres usługi:

 • pozyskanie danych adresowych firm i oddziałów klienta i firm konkurencyjnych, informacji o klientach, działaniach promocyjnych (również wywiad terenowy) oraz danych z otwartych baz danych
 • wizualizacja przestrzenna lokalizacji przedsiębiorstw
 • wykonanie mapy zagęszczenia
 • wizualizacja wpływów i sprzedaży firmy
 • analiza wpływu działań promocyjnych i strategii sprzedażowych
 • analizy sieciowe- analiza tras dostaw
 • planowanie organizacji sieci sprzedażowej
 • analiza i intensywność reklamy
 • analiza struktury klientów i ich zachowań

Przebieg realizacji usługi:

Etap I - analiza potrzeb

 • diagnoza aktualnego stanu rozwiązania

Etap II - przedstawienie scenariusza działania

 • zakres działania
 • czas realizacji
 • narzędzia i metody realizacji usługi

Etap III - realizacja usługi

Etap IV - raport podsumowujący i spotkanie zamykające proces

 
Analizy przestrzenne z wykorzystaniem QGIS

Oferujemy przestrzenne analizy geograficzne i opracowania ekofizjograficzne z wykorzystaniem aplikacji GIS. Wyniki analiz przedstawiane są w postaci map, tabel, wykresów oraz schematów. Zajmujemy się środowiskiem geograficznym obejmując usługa następujące obszary:

 • Ekologia i Biogeografia
 • Osadnictwo i Demografia
 • Gleby
 • Geologia
 • Geomorfologia
 • Gospodarka Przestrzenna i Planowanie Przestrzenne
 • Hydrografia
 • Klimatologia i Meteorologia
 • Transport i Komunikacja
 • Numeryczne Modele Terenu
 • Ochrona Środowiska
 • Przemysł
 • Rolnictwo i Leśnictwo
 • Topografia
 • Turystyka i Rekreacja
 • Usługi
 • Opracowania ekofizjograficzne

Kto potrzebuje?

Jednostki administracji publicznej, podmioty z branży: logistycznej, turystycznej, usługowej, handlowej, a także w leśnictwie, gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym.

Korzyści:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez większy zakres oraz lepszą analitykę danych potrzebnych do podejmowania decyzji.

Przebieg realizacji usługi:

 • pozyskanie danych z różnych źródeł: otwartych baz danych, serwisów mapowych, wywiadu terenowego, dokumentacji, pomiarów terenowych, instytucji.
 • wybór narzędzi analiz
 • analiza danych wejściowych w celu otrzymania nowych danych przestrzennych
 • zaprezentowanie wyników w formie tabel, wykresów, map i opracowania tekstowego

 
Wdrożenie Systemów Informacji Geograficznej w przedsiębiorstwie

Kto potrzebuje?

Firmy, z sektorów: bankowość i usługi finansowe, medycyna, handel detaliczny, logistyka, przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady ubezpieczeniowe, telekomunikacja, agencje reklamowe, urzędy, które chcą wprowadzać rozwiązania dające przewagę konkurencyjną na rynku.

Korzyści:

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Zakres usługi:

 • dobranie odpowiednich aplikacji do aktualnej sytuacji oraz potrzeb firmy
 • zaimplementowanie oprogramowania
 • geokodowanie danych
 • przeszkolenie personelu

Przebieg realizacji usługi:

Etap I - analiza potrzeb

 • konsultacje z klientem w celu zbadania jego potrzeb

Etap II - wybór oprogramowania GIS

 • prezentacja zastosowania GIS w przedsiębiorstwie

Etap III - realizacja usługi

 • konfiguracja oprogramowania
 • migracja danych

Etap IV - przeszkolenie zespołu

 
Geokodowanie informacji przestrzennych

Usługa dotyczy przetworzenia informacji geograficznych na współrzędne oraz stworzenie bazy danych pozwalającej na ich osadzenie przestrzeni. W powiązaniu z innymi wskaźnikami analiza danych przestrzennych stanowi podstawę działań sprzedażowych, marketingowych i ekspansji. pozwalając na efektywniejsze zrządzanie danymi np. w zakresie profilowania klienta.

Kto potrzebuje?

Podmioty z branży reklamowej, marketingowej, handlowej, analiz finansowych.

Korzyści:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez lepszą analizę trendów sprzedaży, struktury klientów, potencjału rynku i wiele innych.

Zakres usługi:

W zależności od potrzeb klienta i rodzaju danych wejściowych uługa może obejmowac następującew działania:

 • przetwarzanie danych analogowych na cyfrowe
 • budowa przestrzennej bazy danych
 • przetworzenie danych nieprzestrzennych na przestrzenne, posiadające współrzędne lub dane umożliwiające wizualizację.
 • dodanie danych własnych klienta do bazy

Przebieg realizacji usługi:

Etap I - analiza potrzeb

 • konsultacje z klientem w celu zbadania jego potrzeb

Etap II - ustalenie przebiegu usługi

 • ustalenie zakresu usługi
 • ustalenie harmonogrmau działania

Etap III - realizacja usługi

Etap IV - przygotowanie raportu podsumowującego

 
Wykonanie map dla serwisu internetowego

Usługa dotyczy wykonanie map cyfrowych z wykorzystaniem systemow GIS

Kto potrzebuje?

Przedsiębiorstwa turystyczne, analityczne, urzędy na każdym szczeblu podziału administracyjnego.

Korzyści:

Podniesienie atrakcyjności wizualnej serwisu internetowego poprzez wyższą jakość jego strony graficznej.

Rodzaje wykonywanych map:

 • mapy turystyczne
 • mapy administracyjne
 • mapy osadnicze
 • mapy kodów pocztowych
 • mapy transportowe
 • mapy sozologiczne
 • mapy hydrograficzne
 • mapy topograficzne
 • mapy geomorfologiczne
 • numeryczne Modele Terenu
 • plany zagospodarowania lasów

Przebieg realizacji usługi:

Etap I

Pozyskanie danych z różnych źródeł: otwartych baz danych, serwisów mapowych, wywiadu terenowego, dokumentacji, pomiarów terenowych, instytucji.

Etap II

Sworzenie mapy tematycznej w zależności od potrzeb klienta.

Etap III

Przetworzenie i konwersja mapy na potrzeby mapy internetowej.

Etap IV

W zależności od rodzaju mapy i wymagań klienta wykonywanie map interaktywnych lub cyfrowych.

 
Opracowanie infografik

Czytelność i szybkość przekazu oraz dokładność informacji jest sprawą priorytetową. Oferujemy wsparcie w wizualizacji danych i wykonywaniu infografik.

Kto potrzebuje?

Podmioty z branży reklamowej, marketingowej, handlowej, usługowej.

Korzyści:

Lepszy wizerunek firmy poprzez wzrost atrakcyjności materiałów promocyjnych, w tym prezentacji czy artykułów branżowych.

Rodzaje wykonywanych map:

 • mapy turystyczne
 • mapy administracyjne
 • mapy osadnicze
 • mapy kodów pocztowych
 • mapy transportowe
 • mapy sozologiczne
 • mapy hydrograficzne
 • mapy topograficzne
 • mapy geomorfologiczne
 • numeryczne Modele Terenu
 • plany zagospodarowania lasów

Zakres usługi:

 • analiza działalności firmy
 • analiza potrzeb klienta i grupy docelowej oraz możliwości wizualizacji danych na infografikach
 • prezentacja danych na mapach, wykresach
 • tworzenie infografik cyfrowych lub analogowych